Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA

Data rozpoczęcia przetargu: 16-05-2014
Data zakończenia przetargu: 09-06-2014


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.obrzycko.pl
 

 


Obrzycko: BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA
Numer ogłoszenia: 166694 - 2014; data zamieszczenia: 16.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa przystani wraz z infrastrukturą na rzece Warcie zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu: a. placyk centralny z masztem sygnałowym, masztami flagowymi i ławkami, b. wiata piknikowa z placykiem tanecznym i stołami z ławami, c. krąg ogniskowy z ławkami, d. plac manewrowy i pod montaż prefabrykowanej estrady, e. zjazd z drogi gminnej, f. drogi dojazdowe i parkingi, g. alejki, h. pomost pływający ze schodami i pochylnią, i. slip - pochylnia do wodowania małych jednostek pływających, j. stanowisko poboru wody p.poż, k. oświetlenie, l. mała architektura, m. zieleń Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte zostało w CZĘŚCI II niniejszej SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 4.7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienia uzupełniające będą mogły zostać udzielone, jeżeli: a. polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, b. zamówienia uzupełniające są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego c. wartość zamówień uzupełniających nie przekroczy 10% wartości zamówienia podstawowego, d. zostaną udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 45.24.21.00-6 45.10.00.00-8 45.11.00.00-1 45.21.20.00-6 45.24.84.00-1 45.24.20.00-5 45.23.32.26-9 45.45.30.00-7

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.21.20.00-6, 45.24.84.00-1, 45.24.20.00-5, 45.23.32.26-9, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł 9.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 9.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W M. ZIELONAGÓRA 9.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 9.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy b. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA c. Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2 referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie,


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 166694-2014 z dnia 2014-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
I. Przedmiotem zamówienia jest budowa przystani wraz z infrastrukturą na rzece Warcie zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. Podstawowe elementy zagospodarowania...
Termin składania ofert: 2014-06-09

 


Numer ogłoszenia: 177120 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166694 - 2014 data 16.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie robót budowlano-drogowych, o wartości co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy..

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 166694-2014 z dnia 2014-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
I. Przedmiotem zamówienia jest budowa przystani wraz z infrastrukturą na rzece Warcie zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. Podstawowe elementy zagospodarowania...
Termin składania ofert: 2014-06-09

 


Numer ogłoszenia: 177138 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 166694 - 2014 data 16.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy b. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA c. Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy b. Kierownik robót elektrycznych.

Obrzycko, dnia 26 maja 2014 roku

PZP.271.5.2014

                                                                                                            
Wszyscy Wykonawcy

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA WRAZ Z POPRAWIENIEM TREŚCI SIWZ

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Jest: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, o wartości co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy."

- Winno być: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie robót budowlano-drogowych, o wartości co najmniej 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy."

 

oraz

 

- Jest: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami:

a)    Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a.    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano-drogowymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej;

b.    co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); w kierowaniu robotami budowlano-drogowymi,

b)   Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a.    co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi,

b.    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

c)    Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a.    co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi,

b.    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.”

- Winno być: „Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami:

a)    Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a.    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano-drogowymi bez ograniczeń;

b.    co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); w kierowaniu robotami budowlano-drogowymi,

b)   Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

a.    co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi,

b.    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.”

 

Wyżej wymieniona modyfikacja nie wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofert.


Obrzycko, dnia 05 czerwca 2014 roku

PZP.271.5.2014

                                                                                                            
Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Budowę przystani kajakowej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Zielonagóra".

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:
Proszę o dokładne sprecyzowanie i poprawienie opisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym dotyczacym punktu a - kierownik budowy (SIWZ, str. 7). W opisie jest mowa, że kierownikiem budowy może być osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlano-drogowymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej. Informuję, że takie uprawnienia nie występują. Proszę zatem o sprecyzowanie jakie uprawnienia powinna posioadać osoba pełniąca funkcję kierownika budowy - czy uprawnienia drogowe, konstrukcyjno-budowlane, tzw. "uprawnienia budowlane", czy instalacyjno-inżynierskie w zakresie sieci wodociągowej - tzw. uprawnienia sanitarne (rodzaje uprawnień np. na stronie Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

Odpowiedź:
Osoba pełniąca funkcję kierownika budowy powinna posiadać uprawnienia drogowe, konstrukcyjno-budowlane, tzw. "uprawnienia budowlane".

Wyjaśnienie dotyczące osób pełniących funkcję kierowników zostało umieszczone w ogłoszeniu o zmianie treści ogłoszenia (Numer ogłoszenia: 177138 - 2014; data zamieszczenia: 26.05.2014) oraz informacji o zmianie treści ogłoszenia wraz z poprawieniem treści SIWZ.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia  18 czerwca 2014  r.
PZP.271.6.2014
 
 
 Strony w/g rozdzielnika
 
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia                      

p.n: „BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA”

wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:
 
 BUDOWAPRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA
Lp.
Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość oferty brutto
Punktacja
1.
Metalplast Consulding Sp .z.o.o.
ul.E.Sczanieckiej 14a,60-216 Poznań
851. 160,00 zł
79,65
2.
Przedsiębiorstwo Budowlano MHM PEACH  Sp .z. o.o.
ul. B. Chrobrego 20 B 64-400 Międzychód
684. 089,37 zł
99,10
3.
„BHE” Sp.z.o.o.
ul.Wojska Polskiego 88c , 65-768 Zielona Góra
677.955,29 zł
100,00
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:      
 
 „BHE” Sp.z.o.o. ul.Wojska Polskiego 88c , 65-768 Zielona Góra
 
Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
 
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 166694-2014 z dnia 2014-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
I. Przedmiotem zamówienia jest budowa przystani wraz z infrastrukturą na rzece Warcie zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. Podstawowe elementy zagospodarowania...
Termin składania ofert: 2014-06-09

Obrzycko: BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA
Numer ogłoszenia: 232018 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166694 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWO-REKREACYJNYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELONAGÓRA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa przystani wraz z infrastrukturą na rzece Warcie zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. Podstawowe elementy zagospodarowania terenu: a. placyk centralny z masztem sygnałowym, masztami flagowymi i ławkami, b. wiata piknikowa z placykiem tanecznym i stołami z ławami, c. krąg ogniskowy z ławkami, d. plac manewrowy i pod montaż prefabrykowanej estrady, e. zjazd z drogi gminnej, f. drogi dojazdowe i parkingi, g. alejki, h. pomost pływający ze schodami i pochylnią, i. slip - pochylnia do wodowania małych jednostek pływających, j. stanowisko poboru wody p.poż, k. oświetlenie, l. mała architektura, m. zieleń Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte zostało w CZĘŚCI II niniejszej SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.11.00.00-1, 45.21.20.00-6, 45.24.84.00-1, 45.24.20.00-5, 45.23.32.26-9, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa objętego osią priorytetową 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BHE Sp.z.o.o., ul.Wojska Polskiego 88c, 65-768 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 551375,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 677955,29

 • Oferta z najniższą ceną: 677955,29 / Oferta z najwyższą ceną: 851160,00

 • Waluta: PLN.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 3333
Data wytworzenia: 16-05-2014, 15:05:54 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 16-05-2014, 15:13:56 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 05-06-2014, 13:15:22 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego