Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ

Data rozpoczęcia przetargu: 09-06-2014
Data zakończenia przetargu: 23-06-2014


Obrzycko: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ
Numer ogłoszenia: 194326 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Obrzycko do szkół. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) od 01 września 2014 r. wykonywanie usług przewozowych na rzecz Zamawiającego polegających na dowożeniu i odwożeniu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Obrzycko do Zespołu Szkół w Gaju Małym i Szkoły Podstawowej nr 5 w Szamotułach po drogach o nawierzchni utwardzonej lub asfaltowej w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 z wyłączeniem dni wolnych od nauki, zgodnie z opisem tras określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 2) Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). 4) Zapewnienie opieki wykwalifikowanego opiekuna i bezpieczeństwa w czasie przewożenia, wsiadania i wysiadania ze środka transportu uczniów z przystanków do i ze szkoły. 5) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów do pierwszego przystanku. 6) Zapewnienie minimum trzech środków transportu umożliwiających przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie, zarejestrowanych na: 50 osób - 2 autobusy, 20 osób - 1 mikrobus. 7) Pojazdy nie powinny być starsze niż: mikrobus - 13 lat, tj. minimum 2001 r. oraz autobus - 17 lat, tj. minimum 1997 r. 8) Wykonawca zapewnia dyspozycyjność wykorzystania środków transportu codziennie w godzinach: 6:00 - 16:00. 9) Zapewnienie co najmniej 3 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży. 10) Zapewnienie co najmniej 3 pełnoletnich opiekunów spełniających warunki do bycia opiekunem i zapewniający opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania młodzieży (opiekunem nie może być kierowca). 11) Sprawowanie nadzoru i kontroli pracowników, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązanie się do stałej kontroli trzeźwości kierowcy i opiekuna. 12) Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym taboru przeznaczonego do dowozów. 13) Ubezpieczenie przewozów na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez wykonawcę w wysokości co najmniej 50.000,00 zł. 14) Właściwą jakość obsługi, regularność i punktualność kursów oraz czystość pojazdu. 15) Zagwarantowanie, aby autobusy wyjeżdżające z bazy w celu wykonywania niniejszej umowy były sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne, ubezpieczenie, wyposażony w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia, itp. 16) Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z prowadzonej przez Wykonawcę działalności przewozowej. 17) Dysponowanie taborem w ruchu i taborem rezerwowym w celu usunięcia zakłóceń. 18) W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności po stronie Wykonawcy tj. awaria autobusu, kolizja drogowa, itp. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia autobusu zastępczego w czasie do 30 min. od chwili wystąpienia zakłócenia. 19) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami, normami i normatywami. 20) Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. 21) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 22) Wykonawca wykonuje przewozy sam, przy pomocy swoich pracowników lub innych osób i przy użyciu autobusów - posiadających parametry techniczne zgodne ze złożoną ofertą. Podwykonawców może zaangażować wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 23) Zlecenie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł 9.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 9.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu DOWOZY DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ 9.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 9.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada certyfikat kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym osób - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przewozy osób autobusem w ilości co najmniej 10 000 km rocznie, załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie przez okres nie krócej niż 6 miesięcy - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że: a. dysponuje 3 środkami transportu umożliwiającymi przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie zarejestrowanych na co najmniej: 50 osób - 2 autobusy, 20 osób - 1 mikrobus, dyspozycyjność wykorzystania środków transportu codziennie w godzinach 6:00 - 16:00, autobusy nie powinny być starsze niż 17 lat tj. 1997 r., mikrobus niż 13 lat, tj. 2001 r. Do sporządzenia wykazu taboru należy wykorzystać załączony do SIWZ wzór - załącznik nr 9 do SIWZ. b. zapewni na własny koszt 3 kierowców niekaranych, posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami kat. D, ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie przewozu osób, przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i opieki nad dziećmi, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. c. Zapewni na własny koszt 3 pełnoletnich opiekunów, niekaranych, posiadających przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i opieki nad dziećmi, które będą wykonywać zamówienie lub pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób (z zastrzeżeniem, że opiekunem nie może być kierowca). Do sporządzenia wykazu kadry i sprzętu należy wykorzystać załączony do SIWZ wzór - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  2 referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Numer ogłoszenia: 197434 - 2014; data zamieszczenia: 11.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 194326 - 2014 data 09.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

 

Gmina Obrzycko
ul. Rynek 19
64 – 520 Obrzycko
 
Obrzycko, dnia 12 czerwca 2014 r.
PZP.271.6.2014
 
 
 
 
                                                                                  Wykonawcy
                                                                                  uczestniczący w postępowaniu
 
  
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ
  
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.907 ze zm.) dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
  
 1. pkt 11 pkt 11.7 poprawia się datę 18/06/2014 o godz. 10:05 na datę 23/06/2014 o godz. 10:05
 2. pkt 12 pkt 12.1 poprawia się datę 18/06/2014 o godz. 10:00 na datę 23/06/2014 o godz. 10:00
 3. pkt 12 ppkt 12.3 otrzymuje brzmienie:
„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23/06/2014 o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5”
 1.  Część II SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt 2 ppkt 1) otrzymuje brzmienie „od 01 września 2014 r. wykonywanie usług przewozowych na rzecz Zamawiającego polegających na dowożeniu i odwożeniu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Obrzycko do Zespołu Szkół w Gaju Małym, Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Szamotułach po drogach o nawierzchni utwardzonej lub asfaltowej w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 z wyłączeniem dni wolnych od nauki, zgodnie z opisem tras”
 2. Część III SIWZ: Wzór umowy
-        w § 1 ust. 2 po Zespołu Szkół w Gaju Małym, dodaje się „Szkoły Podstawowej w Zielonejgórze”,
-        w § 7 zamienia się ilość kilometrów z 168 km na 128 km i z 66 km na 133 km
 1. W załączniku nr 11 SIWZ pkt 5 otrzymuje brzmienie:
Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.
 1.  W załączniku nr 11 SIWZ w pkt 8 otrzymuje brzmienie:
Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili wyjścia na przystanku przy Zespole Szkół w Gaju Małym, Szkole Podstawowej w Zielonejgórze i Szkole Podstawowej nr 5 w Szamotułach oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.
 
 
ZATWIERDZAM:
Wójt Gminy
/-/ Irena Rakowska

 

 Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 15 lipca 2014 r.

PZP.271.6.2014


 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ.” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

 „DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ.

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Punktacja

1.

MATMICH-BUS Przewóz Osób Mateusz Michalak,

ul. Długa 24, 64-500 Szamotuły

505 783,52 zł

98,66

2.

Z.U.H. DOM-JAN Wiesław Ryżek,

ul. Świerkowa 11/1, 64-520 Obrzycko

499 016,94 zł

100,00

3.

Wan-Bus Sławomir Wanowicz,

Tylkowo 44, 12-130 Pasym

536 941,44 zł

92,94

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Z.U.H. DOM-JAN Wiesław Ryżek, ul. Świerkowa 11/1, 64-520 Obrzycko

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 194326-2014 z dnia 2014-06-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Obrzycko do szkół. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) od 01 września 2014 r. wykonywanie usług przewozowych na rzecz Zamawiającego polegających na...
Termin składania ofert: 2014-06-18


Obrzycko: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ
Numer ogłoszenia: 266882 - 2014; data zamieszczenia: 11.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 194326 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Obrzycko do szkół. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) od 01 września 2014 r. wykonywanie usług przewozowych na rzecz Zamawiającego polegających na dowożeniu i odwożeniu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Obrzycko do Zespołu Szkół w Gaju Małym i Szkoły Podstawowej nr 5 w Szamotułach po drogach o nawierzchni utwardzonej lub asfaltowej w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 z wyłączeniem dni wolnych od nauki, zgodnie z opisem tras określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. 2) Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 3) Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). 4) Zapewnienie opieki wykwalifikowanego opiekuna i bezpieczeństwa w czasie przewożenia, wsiadania i wysiadania ze środka transportu uczniów z przystanków do i ze szkoły. 5) Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów do pierwszego przystanku. 6) Zapewnienie minimum trzech środków transportu umożliwiających przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie, zarejestrowanych na: 50 osób - 2 autobusy, 20 osób - 1 mikrobus. 7) Pojazdy nie powinny być starsze niż: mikrobus - 13 lat, tj. minimum 2001 r. oraz autobus - 17 lat, tj. minimum 1997 r. 8) Wykonawca zapewnia dyspozycyjność wykorzystania środków transportu codziennie w godzinach: 6:00 - 16:00. 9) Zapewnienie co najmniej 3 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży. 10) Zapewnienie co najmniej 3 pełnoletnich opiekunów spełniających warunki do bycia opiekunem i zapewniający opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania młodzieży (opiekunem nie może być kierowca). 11) Sprawowanie nadzoru i kontroli pracowników, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązanie się do stałej kontroli trzeźwości kierowcy i opiekuna. 12) Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym taboru przeznaczonego do dowozów. 13) Ubezpieczenie przewozów na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez wykonawcę w wysokości co najmniej 50.000,00 zł. 14) Właściwą jakość obsługi, regularność i punktualność kursów oraz czystość pojazdu. 15) Zagwarantowanie, aby autobusy wyjeżdżające z bazy w celu wykonywania niniejszej umowy były sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne, ubezpieczenie, wyposażony w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia, itp. 16) Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z prowadzonej przez Wykonawcę działalności przewozowej. 17) Dysponowanie taborem w ruchu i taborem rezerwowym w celu usunięcia zakłóceń. 18) W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności po stronie Wykonawcy tj. awaria autobusu, kolizja drogowa, itp. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia autobusu zastępczego w czasie do 30 min. od chwili wystąpienia zakłócenia. 19) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami, normami i normatywami. 20) Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. 21) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 22) Wykonawca wykonuje przewozy sam, przy pomocy swoich pracowników lub innych osób i przy użyciu autobusów - posiadających parametry techniczne zgodne ze złożoną ofertą. Podwykonawców może zaangażować wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 23) Zlecenie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Z.U.H. DOM-JAN Wiesław Ryżek, ul. Świerkowa 11/1, 64-520 Obrzycko, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 350000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 499016,94

 • Oferta z najniższą ceną: 499016,94 / Oferta z najwyższą ceną: 536941,44

 • Waluta: PLN.Wyświetleń strony: 2597
Data wytworzenia: 09-06-2014, 13:40:14 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 09-06-2014, 13:44:17 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 13-06-2014, 10:45:21 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego