Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ

Data rozpoczęcia przetargu: 22-07-2014
Data zakończenia przetargu: 06-08-2014


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.obrzycko.pl
 

 


Obrzycko: BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ
Numer ogłoszenia: 244560 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ, w tym: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szatni sportowej dla boiska sportowego z zapleczem socjalnym i świetlicą zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. Lokalizacja inwestycji: działka pod budowę szatni sportowej dla boiska sportowego znajduje się w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko, powiat szamotulski (działka nr. Geod. 124/2, obręb Zielonagóra). III. Dane ewidencyjne: a. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe: - powierzchnia zabudowy: 231,00 m2, - powierzchnia całkowita: 231,00 m2, - powierzchnia użytkowa: 195,96 m2, - kubatura: 970,00 m3. b. Zestawienie pomieszczeń: - szatnia gości (posadzka ceram.) - 24,78 m2, - szatnia gospodarzy (posadzka ceram.) - 24,78 m2, - magazyn (posadzka ceram.) - 12,58 m2, - WC (posadzka ceram.) - 11,75 m2, - WC (posadzka ceram.) - 11,75 m2, - pokój administratora (posadzka z paneli) - 5,40 m2, - korytarz (posadzka ceram.) - 15,30 m2, - kuchnia (posadzka ceram.) - 18,35 m2, - magazyn (posadzka ceram.) - 6,34 m2, - szatnia (posadzka z paneli) - 7,20 m2, - świetlica (posadzka z paneli) - 57,73 m2. RAZEM: 195,96 m2 IV. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi. V. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp. a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. VI. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w dokumentacji projektowej należy przyjąć i zastosować dane i zapisy zawarte w dokumentacji projektowej. VII. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich czynności i działań umożliwiających wykonanie zadania inwestycyjnego. VIII. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem. Możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.20-2, 45.23.32.22-1, 44.23.20.00-5, 45.11.12.91-4, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0, 45.21.22.00-8, 45.31.61.00-6, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000,00 zł 9.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 9.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ 9.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 9.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie robót budowlanych, o wartości co najmniej 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano-drogowymi bez ograniczeń; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); w kierowaniu robotami budowlano-drogowymi, b. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pozostałe osoby (operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, pracownicy niewykwalifikowani, kierownicy, itp.) posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien pod uwzględnić, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia , tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SIWZ wzór - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą >spełnia - nie spełnia<, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach o których mowa w Sekcji III pkt III.4) OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2 referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Złożono wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Obrzycko, dnia 28 lipca 2014 r.

PZP.271.7.2014


 

Wszyscy Wykonawcy

 

  

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

   

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz.907 ze zm.), poprzez poprawienie omyłek pisarskich, dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

STR 5:

·         W pkt 4.1.IV:

jest:

Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi.

winno być:

Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana w oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi.

STR 7:

·         W pkt III.a:

jest:

Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano-drogowymi bez ograniczeń;

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); w kierowaniu robotami budowlano-drogowymi,

winno być:

Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); w kierowaniu robotami budowlanymi,

 

STR 9:

·         W pkt 8.2

jest:

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub na nr faksu odpowiednio wg pkt 7.6.

winno być:

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail lub na nr faksu odpowiednio wg pkt 8.6.

 

STR 11:

·         W pkt 12.2:

jest:

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, pok. nr 3 i zaadresować zgodnie z punktem 11.8. niniejszej SIWZ.

winno być:

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, pok. nr 3 i zaadresować zgodnie z punktem 11.7. niniejszej SIWZ.

 

W pkt 12.3:

jest:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06/08/2014 o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, pok. sala sesyjna.

winno być:

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06/08/2014 o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 4.

Wyżej wymieniona modyfikacja nie wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofert.

 

ZATWIERDZAM:
Wójt Gminy
/-/ Irena Rakowska

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 244560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
4.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I...
Termin składania ofert: 2014-08-06

 


Numer ogłoszenia: 253958 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 244560 - 2014 data 22.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlano-drogowymi bez ograniczeń; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); w kierowaniu robotami budowlano-drogowymi, b. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pozostałe osoby (operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, pracownicy niewykwalifikowani, kierownicy, itp.) posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien pod uwzględnić, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia , tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SIWZ wzór - załącznik nr 3 do SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); w kierowaniu robotami budowlanymi, b. Kierownik robót elektrycznych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pozostałe osoby (operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, pracownicy niewykwalifikowani, kierownicy, itp.) posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien pod uwzględnić, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia , tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SIWZ wzór - załącznik nr 3 do SIWZ..

Obrzycko, 31.07.2014 roku

PZP.271.7.2014

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa budynku szatni sportowej dla boiska sportowego z zapleczem socjalnym i świetlicą”.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia, dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 423 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

Treść pytania:

W nawiązaniu do postępowania pn. "Budowa budynku szatni sportowej dla boiska sportowego z zapleczem socjalnym i świetlicą" bardzo proszę o udostępnienie wykazu stolarki drzwiowej i okiennej w związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem a projektem.

Odpowiedź:

Przedmiar:

7. Stolarka okienna i drzwiowa:

62 d.7 Montaż okien wg projektu przewidziano luxsfery.

66 d.7 Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych jednoskrzydłowych panelowych - 16 szt.

67 d.7 Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe:

- 150x210 - wejście do świetlicy

- 110x210 - wejście do kuchni

Nadto Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 4.1.VI SIWZ w przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w dokumentacji projektowej należy przyjąć i zastosować dane i zapisy zawarte w dokumentacji projektowej.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 11 sierpnia 2014 r.

PZP.271.7.2014

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811 i 915), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

„BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ”

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Punktacja

1.

Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając, ul. Romana Maya 28, 64-500 Szamotuły

479 336,81 zł

80,74

2.

MONTERDOM F.U.H. Tomasz Bierła, ul. Krańcowa 10, 62-240 Trzemeszno

387 021,96 zł

100,00

3.

Usługi Budowlane - Wiesław Szałata, ul. Wieleńska 49/2, 64-410 Sieraków

487 732,06 zł

79,35

4.

Zakład Ogólnobudowlany JARBUD Glinka Jarosław, ul. Zielona 11, 64-500 Szamotuły

475 603,85 zł

81,37

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

MONTERDOM F.U.H. Tomasz Bierła, ul. Krańcowa 10, 62-240 Trzemeszno

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.


 

Otrzymują:

1.     Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając, ul. Romana Maya 28, 64-500 Szamotuły

2.     MONTERDOM F.U.H. Tomasz Bierła, ul. Krańcowa 10, 62-240 Trzemeszno

3.     Usługi Budowlane - Wiesław Szałata, ul. Wieleńska 49/2, 64-410 Sieraków

4.     Zakład Ogólnobudowlany JARBUD Glinka Jarosław, ul. Zielona 11, 64-500 Szamotuły

5.     a/a

6.     Tablica ogłoszeń UG Obrzycko


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 244560-2014 z dnia 2014-07-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
4.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I...
Termin składania ofert: 2014-08-06


Obrzycko: BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ
Numer ogłoszenia: 292642 - 2014; data zamieszczenia: 03.09.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244560 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 4.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest: BUDOWA BUDYNKU SZATNI SPORTOWEJ DLA BOISKA SPORTOWEGO Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŚWIETLICĄ, w tym: I. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku szatni sportowej dla boiska sportowego z zapleczem socjalnym i świetlicą zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. II. Lokalizacja inwestycji: działka pod budowę szatni sportowej dla boiska sportowego znajduje się w miejscowości Zielonagóra, gmina Obrzycko, powiat szamotulski (działka nr. Geod. 124/2, obręb Zielonagóra). III. Dane ewidencyjne: a. wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe: - powierzchnia zabudowy: 231,00 m2, - powierzchnia całkowita: 231,00 m2, - powierzchnia użytkowa: 195,96 m2, - kubatura: 970,00 m3. b. Zestawienie pomieszczeń: - szatnia gości (posadzka ceram.) - 24,78 m2, - szatnia gospodarzy (posadzka ceram.) - 24,78 m2, - magazyn (posadzka ceram.) - 12,58 m2, - WC (posadzka ceram.) - 11,75 m2, - WC (posadzka ceram.) - 11,75 m2, - pokój administratora (posadzka z paneli) - 5,40 m2, - korytarz (posadzka ceram.) - 15,30 m2, - kuchnia (posadzka ceram.) - 18,35 m2, - magazyn (posadzka ceram.) - 6,34 m2, - szatnia (posadzka z paneli) - 7,20 m2, - świetlica (posadzka z paneli) - 57,73 m2. RAZEM: 195,96 m2 IV. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi. V. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej, itp. a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. VI. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w dokumentacji projektowej należy przyjąć i zastosować dane i zapisy zawarte w dokumentacji projektowej. VII. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wszystkich czynności i działań umożliwiających wykonanie zadania inwestycyjnego. VIII. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem. Możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.25.20-2, 45.23.32.22-1, 44.23.20.00-5, 45.11.12.91-4, 45.33.20.00-3, 45.31.10.00-0, 45.21.22.00-8, 45.31.61.00-6, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MONTERDOM F.U.H. Tomasz Bierła,, ul. Krańcowa 10, 62-240 Trzemeszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 536194,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 387021,96

 • Oferta z najniższą ceną: 387021,96 / Oferta z najwyższą ceną: 487732,06

 • Waluta: PLN.Wyświetleń strony: 2755
Data wytworzenia: 22-07-2014, 11:23:48 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 22-07-2014, 11:29:34 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 31-07-2014, 14:21:48 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego