Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE ZADANIA PN.: „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STOBNICKO”

Data rozpoczęcia przetargu: 10-09-2014
Data zakończenia przetargu: 19-09-2014


Obrzycko, dnia 08.09.2014 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Obrzycko zaprasza Wykonawców gotowych wykonać usługę w zakresie projektowym do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko.

      I.        Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

1.     Nazwa zamówienia:

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko.

Lokalizacja: Stobnicko

Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

a.     projekt budowlany wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,

b.     kosztorys inwestorski w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,

c.     szczegółowy przedmiar robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,

d.     specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

Projekt budowlany, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna powinny być opracowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. innymi:

a.     ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409),

b.     rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i  podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),

c.     rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

2.     Planowany zakres prac projektowych.

 

Przed realizacją prac projektowych konieczne jest:

·         uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego,

·         sporządzenie mapy do celów projektowych,

·    wykonanie badań gruntowych sprawdzających nośność gruntu i poziom występowania wód gruntowych.

 

    II.        Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

1.     Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Obrzycko (ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, sekretariat) w terminie do dnia 19.10.2014 r. do godz. 15:30 w formie pisemnej osobiście lub listownie, przesłać faxem na nr 61 29 13 072 lub złożyć w formie elektronicznej na adres e-mailowy: gmina@obrzycko.pl

2.     Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  cena ryczałtowa - 100%.

3.     Wymaganym terminem wykonania przedmiotu zamówienia wraz z decyzją pozwolenia na budowę jest dzień:

4.     Wymaganym okresem gwarancji są minimum 24-miesiące.

5.     Badanie rynku ogłoszone zostało na stronie internetowej http//bip.obrzycko.pl zakładka Zamówienia publiczne.

6.     Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami oraz wszelkich wyjaśnień udziela: Beata Szymkowiak, fax. 61 29 13 072, e-mail: b.szymkowiak@obrzycko.pl

7.     Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

8.    Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.


Obrzycko, 15.09.2014 r.


                                                                                       Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko":

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający wyjaśnia:

1.    Pytanie:

Czy teren inwestycji znajduje się w obszarze Natura2000?

Odpowiedź:

Tak.

2.    Pytanie:

Jaka jest przybliżona długość projektowanej kanalizacji, ilość przyłączy?

Odpowiedź:

Przybliżona długość projektowanej kanalizacji wynosi 3 500 m, 70 przyłączy.

3.    Pytanie:

Czy na trasie projektowanej kanalizacji występują drogi: gminne, powiatowe, wojewódzkie? I czy Zamawiający dopuszcza lokalizację w drogach gminnych?

Odpowiedź:

Na trasie projektowanej kanalizacji występują drogi: gminne, powiatowe. Zamawiający dopuszcza lokalizację w drogach gminnych.

4.    Pytanie:

W formularzu ofertowym należy podać termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę (umowa nie precyzuje, że należy uzyskać prawomocną decyzję). W związku z tym czy formularzu ofertowym należy podać datę z umowy tj. 15.12.2014?

Odpowiedź:

W formularzu ofertowym Wykonawca winien sam wskazać termin realizacji zamówienia. Data 15.12.2014 r. zostało omyłkowo wpisana do projektu umowy. W załączeniu poprawiona umowa.

5.    Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy.


Obrzycko, 17.09.2014 r.


                                                                                       Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko":

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający wyjaśnia:

 

1.    Pytanie:

 

  1. Proszę o podanie jakich projektantów umieścić w ofercie, oraz ile i jakie referencje przyłączyć do oferty.

Odpowiedź:

W ofercie należy wskazać osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnoiści instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zamawiający wymaga przedłożenia 3 referencji potwierdzających, że zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zapytania ofertowego, zostały wykonane lub są wykonywane należycie.


Obrzycko, 17.09.2014

                                                                                    Wszyscy Wykonawcy

 
INFORMACJA O POPRAWIENIU OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ 


Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Oczywista omyłka pisarska polega na tym, że:

Jest: „Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Obrzycko (ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, sekretariat) w terminie do dnia 19.10.2014 r.

Winno być: „Ofertę na załączonym formularzu ofertowym należy złożyć w siedzibie Gminy Obrzycko (ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, sekretariat) w terminie do dnia 19.09.2014 r.

Wyżej wymieniona modyfikacja nie wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofert.


 

Obrzycko, 18.09.2014 r.


                                                                                       Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko":

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający wyjaśnia:

 

Pytanie:

1. Czy Zamawiający określi lokalizację włączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej?

Odpowiedź:

Włączenie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonagóra.

Pytanie:

2. Czy na terenie objętym planowaną inwestycją istnieje mapa zasadnicza?

Odpowiedź:

W obecnej chwili jest mapa z planowanej budowy sieci wodociągowej.
 
Pytanie:

3. Czy drogi na terenie Stobnicka posiadają uregulowany stan prawny?

Odpowiedź:

Tak.
 
Pytanie:

4. W jakim zakresie Zamawiający przewiduje projekt przyłączy kanalizacyjnych (do budynku, czy do granicy działki)?

Odpowiedź:

Przewiduje się projekt przyłączy za granicę działki zakończoną studzienką rewizyjną.
 
Pytanie:

5. Czy na trasie planowanej kanalizacji występują cieki, których przekroczenie wymaga uzyskania Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym?

Odpowiedź:

Występuje rów pod drogą powiatową, stanowiącą właśność Skarbu Państwa - w zasobach nadleśnictwa.

Pytanie:

6. Czy ze względu, iż planowane przedsięwzięcie zalicza sie do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz na fakt, iż jest zlokalizowane w granicach obszaru specjalnej ochrony NATURA 2000, do uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, będzie wymagane sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko?

Odpowiedź:

Wymagane jest sporządzenie raportu.

Pytanie:

7. Czy teren inwestycji lub jego część podlega ochronie konserwatorskiej?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

8. Czy Zamawiający posiada i może udostępnić informacje na temat warunków gruntowych panujacych w okolicy planowanej inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich informacji.

Pytanie:

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, czy w związku z tym Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia lub pokrycie kosztów wykonania w/w dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia.

Pytanie:

10. Proszę o podanie przybliżonego zakresu terenu, który ma zostać przyłączony do kanalizacji.

Odpowiedź:

Przybliżona długość projektowanej kanalizacji wynosi 3 500 m, 70 przyłączy.

Pytanie:

11. W jakim miejscu planowane jest przyłączenie projektowanego odcinka do istniejącej sieci?

Odpowiedź:

Planowane przyłączenie projektowanego odcinka do istniejącej sieci ww miejscowości Zielonagóra.

Pytanie:

12. Czy w ramach planowanej inwestycji konieczne będzie wykonanie przepompowni lub oczyszczalni?

Odpowiedź:

W planowanej inwestycji konieczne będzie wykonanie przepompowni przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielonagóra.


Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 06.10.2014 r.

PZP.271.9.2014


 

Gmina Obrzycko zawiadamia, iż na zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn.: "Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stobnicko" wpłynęły 2 oferty"

  1. Zakład Usług Technicznych "PROSBED" S.C. Bogusława i Mirosław Bednarczyk, Os. Słowackiego 22/9, 64-980 Trzcianka - 59 470,50 zł brutto
  2. Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjne NAOS inż. Bogusław Dróżdż,  ul. B. Chrobrego 24, 78-320 Połczyn-Zdrój - 98 400,00 zł brutto


Wyświetleń strony: 2478
Data wytworzenia: 10-09-2014, 14:55:17 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 10-09-2014, 15:11:17 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 18-09-2014, 09:52:25 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego