Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 12-12-2014
Data zakończenia przetargu: 22-12-2014


Obrzycko, dnia 12 grudnia 2014 r.

PZP. 271.10.2014

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

           

o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro

prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, nadanym Zarządzeniem Wójta Gminy Obrzycko.

 

Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy w Obrzycku

ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.

 

Przedmiot zamówienia:

 

  1. Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko, w tym:

a.  usuwanie awarii urządzeń służących do ujmowania wody pitnej, przepompowni ścieków i oczyszczalniach ścieków,

b.     usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

  1. Parametry:

a.     sieci wodociągowej: PCVØ 200,160, 110, 90,

b.     przyłącza wodociągowe PEØ  63, Ø40, Ø32, Ø25, stalowe-ocynk o przekroju 1 ½ ‘, 1’.

c.     kanalizacja sanitarna PCV Ø250, Ø200, Ø160

d.     oczyszczalnie ścieków typu mechaniczno-biologiczne - szt. 6,

e.     przepompownia ścieków - 46 szt.

f.      przydomowe oczyszczalnie - 2 szt

g.     studnie głębinowe - 5 szt. pompy - 5 szt.

h.     hydrofornie - szt. 3.

  1. Zakres robót i podstawowe obowiązki wykonawcy:

a. bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowych a w szczególności pęknięć przewodów rozdzielczych i przyłączy, usuwanie nieszczelności zaworów, wymiana nawiertek i pozostałej armatury wraz  z hydrantami,

b.     naprawa i wymiana pomp głębinowych i zestawów pomp hydroforowych,

c. usuwanie zatorów i naprawa uszkodzonych studzienek sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni ścieków, czyszczenie komór w oczyszczalni ścieków,

d.     naprawa i wymiana urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowni ścieków,

e.     realizacja indywidualnych zleceń zamawiającego z zakresu spraw związanych z modernizacją i eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i użytkowania komunalnej kanalizacji sanitarnej.

  1. W przypadku wystąpienia awarii w drodze wojewódzkiej lub powiatowej Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zajęcia pasa drogowego do właściciela drogi oraz dokonanie odbioru prac prowadzących do przywrócenia do stanu pierwotnego pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Zamawiający na podstawie faktury wystawionej przez Zarządcę drogi.

Sposób obliczenia ceny ofertowej:

1.     Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena kosztorysowa brutto.

2.     Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego w następujący sposób:

C = cena

Cena pracy sprzętu - 40 %

C1 = C najniższej oferty ÷ C badanej oferty x 40 pkt

Cena roboczogodziny - 50%

C2 = C najniższej oferty ÷ C badanej oferty x 50 pkt

Narzut od kosztu zakupu materiału - 10% (narzut od 1-10% - 10 pkt, od 11-15% - 5 pkt, od 16-20% - 3 pkt, powyżej 20% - 0%)

C3 = ilość uzyskanych punktów

C = C1+C2+C3

 

Pod pojęciem pracy sprzętu należy rozumieć pracę koparko-ładowarki, dźwigu lub równoważnego sprzętu ciężkiego.

Cena roboczogodziny musi uwzględniać wykorzystanie pozostałego sprzętu, narzędzi lub maszyn ręcznych oraz pracę ludzi.

Wszystkie materiały niezbędne do usuwania awarii wod-kan dostarczy Wykonawca. Materiały powinny być zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub w przypadku ich braku posiadać polskie lub europejskie aprobaty techniczne.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie składniki osobowe i rzeczowe z podaniem obliczeniowej wartości końcowej oraz stawki roboczogodziny i pracy sprzętu z narzutami.

Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

4.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 

Kryteria oceny ofert: cena - 100 %

Wymogi dotyczące złożenia oferty: 

Wykonawca przedkłada:

  1. Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia).
  2. Warunki i sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy (załącznik nr 7 niniejszego ogłoszenia).
  3. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. w formie pisemnej lub faksem (61) 29-13-072.

Osoba do kontaktu: Beata Szymkowiak, fax. (61) 29 13 072, e-mail: b.szymkowiak@obrzycko.pl


Obrzycko, 17.12.2014 roku

PZP.271.10.2014

 

Wszyscy Wykonawcy

 

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko”.

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia, dotyczącym wyjaśnienia jej treści Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

W załączonej do ogłoszenia dokumentacji wzór umowy nie jest opisany, jako załącznik nr 7. Czy Warunki i sposób realizacji zamówienia są opisane właśnie w tym wzorze umowy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

W § 1 wzoru umowy używa się zwrotu "Umowa niniejsza zawarta zostaje na podstawie rozstrzygniętego w dniu ……… przetargu nieograniczonego”. Jak wynika z treści ogłoszenia nie jest to przetarg nieograniczony. Jak rozumieć ten zapis, gdy zapisy w dokumentach ogłoszenia są obowiązujące podczas podpisywania umowy?

Odpowiedź:

Biorąc pod uwagę szacunkową wartość zamówienia, nie było konieczności stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mimo to Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.

Pytanie:

Czy zamawiający stawia warunki, co do jakości użytych materiałów, tzn. czy ma znaczenie dla zamawiającego jakiej jakości asortymentu użyje wykonawca do realizacji umowy?

Odpowiedź:

Materiały powinny być zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub w przypadku ich braku posiadać polskie lub europejskie aprobaty techniczne.

Pytanie:

W załączniku nr 1 również używa się sformułowania „przetarg nieograniczony”. Ponadto mowa jest o „specyfikacją istotnych warunków zamówienia”, która przedstawiona dokumentacja nie jest.

Odpowiedź:

Wszystkie warunki jakie powinien spełnić wykonawca, wykaz elementów jakie powinny znaleźć się w ofercie oraz podstawowe dane dotyczące zamówienia zawarte są w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pytanie:

Jaki jest czas związania z ofertą gdyż z uwagi na brak SIWZ nie mogliśmy znaleźć terminu wskazanego w pkt 4 załącznika nr 1.

Odpowiedź:

30 dni.

Pytanie:

W załączniku nr 1 w ofercie zamawiający dopuścił Narzut od kosztu zakupu materiału, chociaż z treści wzoru umowy wynika, że ten narzut musi wynosić 0,0%. Takie zapisy mogą być mylące dla wykonawców. Zatem narzut na zakup materiałów jest dopuszczalny czy też nie?

Odpowiedź:

Narzut na zakup materiałów jest dopuszczalny - w umowie pojawiła się omyłka pisarska. W załączniku poprawiona strona w/w umowy.

Pytanie:

W ogłoszeniu w rozdziale Sposób obliczenia ceny ofertowej w punkcie 2 zamawiający napisał, że oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Natomiast w rozdziale Kryteria oceny ofert: napisał cena - 100 %. Zatem ocena ofert nastąpi według kryteriów punktowych czy cena 100%?

Odpowiedź:

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, opisanego w pkt 2 rozdziału: "Sposób obliczenia ceny ofertowej".

Pytanie:

Z treści wzoru umowy wynika, że wykonawca musi być wpisany do KRS. Czy jest to przykładowy zapis czy jest to wymóg. Czy zwykła firma nie posiadająca wpisu w KRS może również przystąpić do ogłoszenia?

Odpowiedź:

W umowie znajduje się zapis: "wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS ………………………………… / CEiDG". W związku z powyższym zwykła firma nie posiadająca wpisu w KRS może również złożyć ofertę.

Pytanie:

Czy Zamawiający przewiduje jakąś formę zabezpieczenia należycie wykonania umowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Czy istnieje możliwość zmiany terminu przystąpienia do usuwania awarii w okresie dni wolnych i świątecznych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie:

Kiedy zostaną otwarte oferty i czy przewiduje się ich otwarcie na zasadach zwykłych przetargów. Jeśli tak proszę o podanie terminu i miejsca.

Odpowiedź:

Otwarcie ofert odbędzie się 23.12.2014 r. o godz. 9 w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

 Wyświetleń strony: 2512
Data wytworzenia: 12-12-2014, 14:16:46 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 12-12-2014, 15:23:48 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 17-12-2014, 12:42:38 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego