Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO

Data rozpoczęcia przetargu: 25-03-2015
Data zakończenia przetargu: 15-04-2015


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.obrzycko.pl
 

 


Obrzycko: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO
Numer ogłoszenia: 66720 - 2015; data zamieszczenia: 25.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów i oświetlenia Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, iż prognoza zużycia energii wskazanej w II części SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowi jedynie przybliżoną wartość, która w trakcie wykonywania Umowy może ulec zwiększeniu w stosunku do prognoz dotyczących poszczególnych Odbiorców końcowych. Faktyczne zużycie energii (mniejsze lub większe od prognozy zużycia energii wskazanej w II części SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia) uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb poszczególnych Odbiorców końcowych, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Sprzedawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w przetargu ceny energii. Sprzedawca nie może dochodzić od Zamawiającego żadnych roszczeń finansowych (np. odszkodowania), jeżeli w okresie obowiązywania umowy Zamawiający lub poszczególni Odbiorcy końcowi zakupią od Sprzedawcy mniejszą lub większą ilość energii elektrycznej niż prognozowana ilość energii, wskazana w Załączniku Nr 3 do SIWZ, w szczególności spowodowanej zwiększeniem lub zmniejszeniem ilości PPE (dalej: punktów poboru energii), zmianą grupy taryfowej, zmianą mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE, faktycznym poborem energii w ramach poszczególnych PPE. 4.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczenia oraz niezbędne dane do zawarcia umowy znajduje się w II części SIWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 4.3. Wskazane w II części SIWZ wartości są wartościami szacunkowymi, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Rzeczywiste rozliczenia odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej zgodnie z ofertą Wykonawcy. 4.4. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. u. z 2007 r. Nr 93, poz. 623), taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSB), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 4.5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi dla obiektów objętych niniejszym zamówieniem..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-2, 65.31.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł 9.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824). 9.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO 9.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.4. Z treści gwarancji - poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 9.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przedstawionych dokumentów.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch dostaw energii elektrycznej z podaniem ich wielkości, wartości, dat wykonania i odbiorców. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przedstawionych dokumentów.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • a. Potencjał techniczny Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. b. Potencjał kadrowy Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  2 referencje

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Numer ogłoszenia: 76506 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66720 - 2015 data 25.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

Numer ogłoszenia: 77340 - 2015; data zamieszczenia: 07.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66720 - 2015 data 25.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
 • W ogłoszeniu jest: 09.31.00.00-2, 65.31.00.00-9.
 • W ogłoszeniu powinno być: 09.30.00.00-2, 65.31.00.00-9.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1.
 • W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przedstawionych dokumentów.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi posiadać aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
 • W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch dostaw energii elektrycznej z podaniem ich wielkości, wartości, dat wykonania i odbiorców. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz przedstawionych dokumentów.
 • W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej dwóch dostaw energii elektrycznej z podaniem ich wielkości, wartości, dat wykonania i odbiorców..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.3.
 • W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. b. Potencjał kadrowy Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..
 • W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..
 • W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie oceniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5.
 • W ogłoszeniu jest: 2 referencje.
 • W ogłoszeniu powinno być: -.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.
 • W ogłoszeniu jest: najniższa cena.
 • W ogłoszeniu powinno być: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia.

Obrzycko, dnia 07.04.2015 r.

 

PZP.271.2.2015

                                                                                                            
Wszyscy Wykonawcy

 

 

dot.: zamówienia publicznego pn: "DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO"


1) INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2) INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIA

3) INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Działając na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Obrzycko informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników.

 

 

W wyniku modyfikacji, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nową treść i jest wiążąca dla Wykonawców i Zamawiającego.

Z uwagi, iż powyższa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest istotna Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach i przesuwa termin składania ofert na 15.04.2015 r. na godz. 11:00.


Obrzycko, dnia 07.04.2015 r.

PZP.271.2.2015

                                                                                                            
Wszyscy Wykonawcy

 

 

dot.: zamówienia publicznego pn: "DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO"

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia, dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE 1

Czy Zamawiający przekaże Wykonawcy do dnia podpisania umowy, niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dane i dokumenty z jednostek objętych postępowaniem przetargowym w wersji elektronicznej (Word, Excel). Wykonawca będzie potrzebował następujących:

 

a.       danych:

·         adres siedziby i adres korespondencyjny danej jednostki,

·         numer NIP,

·         numer REGON,

·         kod URD (w przypadku już rozdzielonych umów),

·         adres punktu poboru - (miejscowość, ulica, kod pocztowy),

·         przeznaczenie punktu poboru,

·         grupa taryfowa,

·         kod PPE,

·         roczny wolumen energii elektrycznej,

·         numer licznika,

·         numer aktualnie obowiązującej umowy,

·         numer ewidencyjny w systemie bilingowym dotychczasowego Sprzedawcy,

b.      dokumentów:

·         pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy wg. wzoru Wykonawcy,

·         dokument nadania numeru NIP,

·         dokument nadania numeru REGON,

·         KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka,

·         Dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

 

ODPOWIEDŹ:
Powyższe dane zostaną udostępnione wybranemu przed podpisaniem umowy.

 

PYTANIE 2

W pkt. 5 SIWZ oraz we wzorze umowy wpisali Państwo termin wykonania zamówienia mający się rozpocząć od 01.05.2015 r. jednak już teraz można stwierdzić, ze taki termin rozpoczęcia zamówienia nie będzie możliwy z uwagi na czas trwania procedury zmiany sprzedawcy. Informujemy, że po rozstrzygnięciu postępowania i podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy Prawo energetyczne wymagane jest zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej do właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminach określonych w Instrukcjach Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego (IRiESD).

Zgodnie z IRiESD, w przypadku pierwszej i kolejnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, nowy sprzedawca ma obowiązek poinformować lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego z wyprzedzeniem 21-dniowym o zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się z prośbą, by termin rozpoczęcia wykonania zamówienia przypadał na 01.06.2015 r. oraz dopisanie do SIWZ oraz projektu umowy, iż „rozpoczęcie świadczenia dostawy energii elektrycznej nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu umów, na podstawie których dotychczas Zamawiający kupował energię elektryczną, po spełnieniu wszystkich warunków przyłączenia do sieci OSD, wejście w życie umów o świadczenie usług dystrybucji energii oraz po skutecznym przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy u OSD.”

 

ODPOWIEDŹ:
Zapis § 8 ust. 1 wzoru umowy wskazuje, że termin dostawy może się przesunąć z uwagi na konieczność skutecznego wypowiedzenia dotychczasowych umów.

 

PYTANIE 3:

W szczegółowym wykazie punktów poboru nie podali Państwo grup taryfowych dla poszczególnych obiektów. Informujemy, iż każdy Sprzedawca przy obliczaniu ceny energii elektrycznej (nawet uśrednionej) musi wziąć pod uwagę grupy taryfowe. Bez tego nie jest możliwe skalkulowanie ceny energii elektrycznej. Nieprawdą też jest, iż grupy taryfowe mają zastosowanie wyłącznie do usług dystrybucyjnych. Mając na uwadze umożliwienie potencjalnym Sprzedawcom precyzyjnego przygotowania kalkulacji  cenowych wnioskujemy o podanie prawidłowych grup taryfowych zgodnych z Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej Enea Operator Sp. z o.o. Powyższe niezbędne jest Sprzedawcy do skalkulowania ceny energii elektrycznej. W przeciwnym razie do kalkulacji cenowej zostaną przyjęte grupy taryfowe, których ceny mogą być dla Państwa niekorzystne.

 

ODPOWIEDŹ:

Grupa taryfowa - C11.

 

PYTANIE 4:

Dot. §6 ust. 7 wzoru umowy.

Wnioskujemy o wprowadzenie terminu płatności przypadającego na 21 dzień od dnia wystawienia faktury.

 

ODPOWIEDŹ:

Termin płatności, po zmianie SIWZ jest jednym z kryterium oceny ofert.

 

PYTANIE 5:

Zgodnie z art. 454 Kodeksu cywilnego i w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94 Sądu Najwyższego przy zobowiązaniach cywilnoprawnych momentem zapłaty jest chwila uznania rachunku bankowego wierzyciela. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest, mówiąc najogólniej, obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit („ma”), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - zgodnie z postanowieniami Sądu Najwyższego w uzasadnieniu uchwały. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą zmiany zapisu §6 ust. 8 wzoru umowy ma zapis, który mówi o terminie wykonania zobowiązania z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela.

 

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu.

 

PYTANIE 6:

Dot. §9 wzoru umowy.

Wnioskujemy o wykreślenie ust. 1, a jeżeli nie ma możliwości wykreślenia to obniżenie stawek kar umownych.

Wyjaśniamy, iż kara umowna pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną, a zatem z założenia stanowi odpowiednik odszkodowania. Dlatego orzecznictwo podkreśla, że nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela.

 

ODPOWIEDŹ:
Kary umowne zostały obniżone.

 

PYTANIE 7:

W §9 wzoru umowy wnioskujemy, aby wykreślić ust. 2. Automatyczne potrącenie kary powoduje, że Wykonawca nie ma możliwości podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do jej nie naliczenia. W związku z powyższym rekomendujemy rozwiązanie w naliczeniu kary płatnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

 

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przewiduje możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, a nie automatyczne ich potrącanie.

 

PYTANIE 8:

Wnioskujemy o uzupełnienie Załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz ofertowy” o szacowane przez Zamawiającego zużycie energii w okresie obowiązywania umowy.

 

ODPOWIEDŹ:

Należy dokonać obliczeń na podstawie części II SIWZ.

 

PYTANIE 9:

Czy Zamawiający do obecnie obowiązujących umów przyjął oferty promocyjne lub lokalizacyjne? W przypadku, gdy Zamawiający posiada kontrakty z zawartymi promocjami cenowymi rozwiązanie takich umów może wiązać się z koniecznością zapłacenia kar przez Zamawiającego.

 

PYTANIE 10:

Jaką umowę posiadają Państwo na dzień dzisiejszy, czy jest to umowa na sprzedaż energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji? Czy umowa jest rozdzielona na sprzedaż energii elektrycznej oraz umowę o świadczenie usług dystrybucji? Czy jest to Państwa pierwsza, czy kolejna zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

 

ODPOWIEDŹ:

Umowy są rozdzielone na sprzedaż energii elektrycznej oraz o świadczenie usług dystrybucji.

 Rozstrzygnięcie przetargu:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  DO OBIEKTÓW I OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY OBRZYCKO”


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1996
Data wytworzenia: 25-03-2015, 13:08:59 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 25-03-2015, 13:10:41 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 13-04-2015, 09:57:31 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego