Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY

Data rozpoczęcia przetargu: 24-04-2015
Data zakończenia przetargu: 11-05-2015


Obrzycko: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY
Numer ogłoszenia: 94002 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z materiału PVC kanalizacyjne na odcinku ~622,0 mb. Inwestycja ma być realizowana po działkach nr 232, 214 i 229/23 w m. Słopanowo-Huby (obręb geodezyjny Słopanowo). I. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi. I. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w dokumentacji projektowej należy przyjąć i zastosować dane i zapisy zawarte w dokumentacji projektowej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte zostało w CZĘŚCI II niniejszej SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp., tj. przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.24.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł 9.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 7e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 9.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY< 9.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 9.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, które polegały na przebudowie / budowie sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 250 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); - kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej kanalizacji sanitarnej 4,0 dm3/s, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. c. Kierownika robót drogowych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami drogowymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w tej specjalności, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. Pozostałe osoby (operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, pracownicy niewykwalifikowani, kierownicy, itp.) posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji, o których mowa w niniejszym punkcie przez jedną osobę. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien pod uwzględnić, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia , tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SIWZ wzór - załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Okres gwarancji - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.05.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 94002-2015 z dnia 2015-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z materiału PVC kanalizacyjne na odcinku ~622,0 mb. Inwestycja ma być realizowana po działkach nr 232, 214 i 229/23 w m. Słopanowo-Huby (obręb geodezyjny...
Termin składania ofert: 2015-05-11

 


Numer ogłoszenia: 94646 - 2015; data zamieszczenia: 24.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94002 - 2015 data 24.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z materiału PVC kanalizacyjne na odcinku ~622,0 mb. Inwestycja ma być realizowana po działkach nr 232, 214 i 229/23 w m. Słopanowo-Huby (obręb geodezyjny Słopanowo). I. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi. I. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w dokumentacji projektowej należy przyjąć i zastosować dane i zapisy zawarte w dokumentacji projektowej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte zostało w CZĘŚCI II niniejszej SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z materiału PVC kanalizacyjne na odcinku ~371,0 mb. Inwestycja ma być realizowana po działkach nr 232, 214 w m. Słopanowo-Huby (obręb geodezyjny Słopanowo). I. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi. I. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w dokumentacji projektowej należy przyjąć i zastosować dane i zapisy zawarte w dokumentacji projektowej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte zostało w CZĘŚCI II niniejszej SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); - kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej kanalizacji sanitarnej 4,0 dm3/s, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b. Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. c. Kierownika robót drogowych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami drogowymi, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w tej specjalności, - aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. Pozostałe osoby (operatorzy maszyn budowlanych, pracownicy wykwalifikowani, pracownicy niewykwalifikowani, kierownicy, itp.) posiadające odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Zamawiający nie dopuszcza łączenia (pełnienia) funkcji, o których mowa w niniejszym punkcie przez jedną osobę. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien pod uwzględnić, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia , tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Do sporządzenia wykazu kadry należy wykorzystać załączony do SIWZ wzór - załącznik nr 3 do SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami: a. Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji kanalizacyjnych; - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;.
 • W ogłoszeniu powinno być: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: - potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; - wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;.

Obrzycko, 24.04.2015 r.

PZP.271.3.2015

                                                                              

                                                                           Wszyscy Wykonawcy

 

 dot.: zamówienia publicznego pn: „BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY”

1) INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2) INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Gmina Obrzycko informuje, że dokonano modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączników.

 

Dotychczasowa treść pkt 4.2.

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z materiału PVC kanalizacyjne na odcinku ~622,0 mb. Inwestycja ma być realizowana po działkach nr 232, 214 i 229/23 w m. Słopanowo-Huby (obręb geodezyjny Słopanowo).

Zmodyfikowana treść pkt 4.2.Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z materiału PVC kanalizacyjne na odcinku ~371,0 mb.

Inwestycja ma być realizowana po działkach nr 232, 214 w m. Słopanowo-Huby (obręb geodezyjny Słopanowo).

 

Dotychczasowa treść pkt III

III.     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami:

a.     Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

-  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień);

- kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej kanalizacji sanitarnej 4,0 dm3/s,

- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę.

b.     Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

-  aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę.

c.     Kierownika robót drogowych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami drogowymi,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń w tej specjalności,

- aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę.

Zmodyfikowana treść pkt III

III.     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami:

d.     Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci kanalizacyjnych;

-  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień);


Wyżej wymieniona modyfikacja nie wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofert.


 Obrzycko 06.05.2015 r.

Wszyscy wykonawcy

    
dotyczy: zapytania ofertowego na „BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY":
 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

na planie wprowadzona jest studzienka narożnikowa pomiędzy SK11-SK22, studnia nie jest opisana, brak rzędnych. Czy ona spowoduje zmniejszenia spadków i czy nie zmieni się długość kolektora?

Odpowiedź:

Nie zmieni spadków i jest policzona w obmiarze ofertowym

Pytanie:

przed pompownią jest studnia, to jest studnia istniejąca czy projektowa? Brak opisu tej studni.

Odpowiedź:

Studnia jest projektowana

Pytanie:

Na trasie projektowanej kanalizacji są drzewa do wycięcia, kto je usunie?  W przedmiarze ofertowym brak jest pozycji i czy jest zgoda na wycinkę?

Odpowiedź:

Projektowana sieć kanalizacji przebiega obok rosnących drzew. Nie przewiduje się potrzeby usunięcia pni drzew

Pytanie:

Jaką formę ma mieć kosztorys dołączony do oferty? Czy nabyć sporządzony ściśle zgodnie z przedmiarem, czy będzie podlegał ocenie? Czy błędy w kosztorysie będą powodem odrzucenia oferty? Czy ma być sporządzony netodą uproszczoną czy szczegółową z załącznikiem ilościowo-materiałowego i wskaźników RkoZ?


Odpowiedź:

Zgodnie z obmiarem kosztorysowym

Pytanie:

Proszę o o uzupełnienie SIWZ o brakujące informacje na temat okresu oferowanej gwarancji na przedmiot zamówienia. Proszę podać okres minimalny oraz maksymalny, który będzie podlegał ocenie przez komisję przetargową.
 
Odpowiedź:

Okres gwarancyjny wynosi 36 miesięcy od dnia odbioru.

Pytanie:

Proszę o dołączenie brakujących dokumentów – projekt umowy (część III SIWZ), brakujących części planu sytuacyjnego z zakresem kanalizacji do wykonania, profilu kanalizacji sanitarnej

Odpowiedź:

Dołączono

Pytanie:

Jeżeli w ramach zadania należy wykonać pompownię to proszę dołączyć plan sytuacyjny z lokalizacją pompowni, opis techniczny z doborem pompowni i rysunkami szczegółowymi, oraz informację o sposobie sterowania pompowni i ewentualnym monitoringu. Jeżeli zadanie nie obejmuje wykonania pompowni, proszę o dokładne korekty przedmiotu

Odpowiedź:

Usytuowanie przepompowni na planie jest oznaczone literą P. Przepompownia jest kompletna.
 


Obrzycko 06.05.2015 r.

Wszyscy wykonawcy


dotyczy: zapytania ofertowego na „BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY":
 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

8. czy gmina zamierza prowadzić nadzór inwestorski nad tą inwestycją?

Odpowiedź:

Tak. Gmina zamierza prowadzić nadzór inwestorski

Pytanie:

w otrzymanych dokumentach występują dwa tematy przetargu „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słopanowo-Huby” oraz „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Słopanowo-Huby”. Czy przetarg dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej czy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słopanowo-Huby

Pytanie

Czy rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie rzeczywistego obmiaru?

Odpowiedź

Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
 Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 21 maja 2015 r.

PZP.271.3.2015

 

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz okresem gwarancji.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY

 
 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Okres gwarancji

Punktacja

 

1.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne INSMONT Sp. z o.o., ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

115 005,00 zł

48 m-cy

89,18

 

2.

Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Dariusz Bromber, ul. Dworcowa 40B, 62-045 Pniewy

193 631,42 zł

36 m-cy

53,59

 

3.

"MPGK" Sp. z o.o., ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

154 216,00 zł

48 m-cy

67,52

 

4.

Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny "Bazyl" Ryszard Błażejak, ul. Żeromskiego 21, 64-830 Margonin

165 523,56 zł

48 m-cy

63,18

 

5.

Firma Budowlana "JAMAL" Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła

116 425,40 zł

36 m-cy

87,14

 

6.

Przedsiębiorstwo "PEK-MEL" Witold Czapla, Krzysztof Cichorek, Sp. j., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

103 120,92 zł

60 m-cy

100,00

 

7.

Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ślusarstwo Daniel Turostowski, ul. Polna 12, 64-710 Połajewo

164 647,80 zł

36 m-cy

62,50

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Przedsiębiorstwo "PEK-MEL" Witold Czapla, Krzysztof Cichorek, Sp. j., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

 

Otrzymują:

1.     Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne INSMONT Sp. z o.o., ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

2.     Transport Drogowy Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie, Dariusz Bromber, ul. Dworcowa 40B, 62-045 Pniewy

3.     "MPGK" Sp. z o.o., ul. Skocka 13, 62-100 Wągrowiec

4.     Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny "Bazyl" Ryszard Błażejak, ul. Żeromskiego 21, 64-830 Margonin

5.     Firma Budowlana "JAMAL" Jan Pieprz, ul. Strzelecka 5, 64-920 Piła

6.     Przedsiębiorstwo "PEK-MEL" Witold Czapla, Krzysztof Cichorek, Sp. j., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

7.     Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewania i Ślusarstwo Daniel Turostowski, ul. Polna 12, 64-710 Połajewo

8.     a/a

9.     Tablica ogłoszeń UG Obrzycko


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 94002-2015 z dnia 2015-04-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z materiału PVC kanalizacyjne na odcinku ~622,0 mb. Inwestycja ma być realizowana po działkach nr 232, 214 i 229/23 w m. Słopanowo-Huby (obręb geodezyjny...
Termin składania ofert: 2015-05-11

 


Obrzycko: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY
Numer ogłoszenia: 140186 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 94002 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z materiału PVC kanalizacyjne na odcinku ~371,0 mb. Inwestycja ma być realizowana po działkach nr 232, 214 w m. Słopanowo-Huby (obręb geodezyjny Słopanowo). I. Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót i odbioru robót budowlanych, zgodnie z wiedzą budowlaną, obowiązującymi normami, przepisami szczególnymi. I. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami w przedmiarach robót a zapisami w dokumentacji projektowej należy przyjąć i zastosować dane i zapisy zawarte w dokumentacji projektowej. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia zawarte zostało w CZĘŚCI II niniejszej SIWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.12.40-2, 45.23.24.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo PEK-MEL Witold Czapla, Krzysztof Cichorek, Sp. j., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74867,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 103120,92

 • Oferta z najniższą ceną: 103120,92 / Oferta z najwyższą ceną: 193631,42

 • Waluta: PLN.


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 140186-2015 z dnia 2015-06-11 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Obrzycko
1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200mm z materiału PVC kanalizacyjne na odcinku ~371,0 mb. Inwestycja ma być realizowana po działkach nr 232, 214 w m. Słopanowo-Huby (obręb geodezyjny Słopanowo). I....


Numer ogłoszenia: 142242 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 140186 - 2015 data 11.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1.
 • W ogłoszeniu jest: 10.06.2015.
 • W ogłoszeniu powinno być: 12.06.2015.


Wyświetleń strony: 2707
Data wytworzenia: 24-04-2015, 07:48:02 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 24-04-2015, 08:02:55 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 09-05-2015, 08:01:34 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego