Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę

Data rozpoczęcia przetargu: 29-04-2015
Data zakończenia przetargu: 13-05-2015


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.obrzycko.pl
 

 


Obrzycko: Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę
Numer ogłoszenia: 99470 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - gm. Obrzycko, o wydajności Qsrd = 150 m3 na dobę wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych wraz z dostosowaniem istniejącego punktu przyjęcia ścieków dowożonych. Zaprojektowanie zbiornika osadów dowożonych oraz magazynu osadu odnawialnego. 4.3. Zamawiający wymaga uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę, a w razie konieczności pozwolenia wodnoprawnego, a w przypadku gdy na objęte dokumentacją roboty nie jest wymagane pozwolenie na budowę tylko zgłoszenie zamiaru wykonania robót - potwierdzenie złożenia przedmiotowego zgłoszenia w starostwie. 4.4. Zadanie obejmuje: a. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji oczyszczalni ścieków. b. Zamawiającemu należy przekazać: -projekt w wersji papierowej w 4 egzemplarzach, w tym 2 zatwierdzone z pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót. -Projekt w swym zakresie ma obejmować: -modernizację ciągu technologicznego części mechanicznej jak i biologicznej, gospodarki osadami z dostosowaniem do obecnie obowiązujących wymogów prawnych. -Uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenia złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót, decyzji, uwarunkowań środowiskowych (o ile to będzie konieczne) z raportem oddziaływania na środowisko. -Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich do wszystkich projektów branżowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. -Zamawiającemu należy przekazać po 2 egzemplarze ww dokumentów w wersji papierowej. -Należy sporządzić wersję elektroniczną (na płycie CD) dokumentacji w formie PDF, przedmiary i kosztorysy - w programie Excel lub Word. -Sprawowanie nadzoru autorskiego stosownie do wymagań ustawy Prawo budowlane w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem na zasadach określonych w umowie, -uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł 9.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 7e poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 9.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę< 9.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 9.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, które polegały zaprojektowaniu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wydajności minimum Qśred=150m3 na dobę, załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania - stosownie do wymogów obowiązujących przepisów, w następujących branżach: technologia, oczyszczalnia ścieków, sieci i instalacje sanitarne, sieci i instalacje elektryczne.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 5

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Obrzycko 04.05.2015 r.

 

 

Wszyscy wykonawcy             

dotyczy: zapytania ofertowego na „Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę":

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający wyjaśnia:

 

Pytanie:

 1. proszę o niezwłoczne udostępnienie na stronie internetowej załącznika: część II SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie utworzył załącznika: cz II SIWZ ze względu na brak dodatkowych warunków zamówienia oraz brak konieczności ustanowienia gwarancji. Zamawiający daje wykonawcy swobodę doboru koncepcji modernizacji oczyszczalni.


 

Obrzycko 07.05.2015 r.

Wszyscy wykonawcy


dotyczy: zapytania ofertowego na „Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę":
 
W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:

Proszę o udostępnienie dokumentacji technicznej i inwentaryzacyjnej istniejącej oczyszczalni oraz zakresu jej modernizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej oraz inwentaryzacji oczyszczalni ścieków, która została zbudowana przed 2000r. Istnieje możliwość oględzin istniejącej oczyszczalni. W chwili obecnej zamawiający udostępnia dokumentację fotograficzną.
 


 Wszyscy wykonawcy

                       

dotyczy: zapytania ofertowego na „Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę"
 W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do zapytania ofertowego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386,  Nr 240, poz. 1429,  z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529, z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie:
Wnosimy o podanie na etapie przetargu wszystkich niezbędnych, szczegółowych wytycznych przy sporządzaniu projektu. Przystępując do postępowania projektant może mieć już zamysł dotyczący wykorzystania lub nie istniejącej infrastruktury i sposobu oczyszczania ścieków. Podawanie przez Zamawiającego w terminie późniejszym wytycznych może kolidować z wizją projektanta ( np. zaprojektuje zbiorniki stalowe, kontenerowe lub żelbetowe ), za którą ponosi pełną odpowiedzialność
i nie będzie chciał zgodzić się na późniejsze wytyczne Zamawiającego. Dlatego też szczegółowe wytyczne powinny być znane wykonawcom na etapie postępowania przetargowego.
 
Odpowiedź
Zamawiający uzgodni z wykonawcą szczegóły wizji na etapie projektowania.
 
Pytanie
Wnosimy o przedłożenie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub określenie konieczności jej uzyskania i zmianę zapisów w projekcie umowy
 
Odpowiedź
Brak decyzji lokalizacyjnej na tym etapie
 
Pytanie
Czy wynagrodzenie za nadzór jest oddzielnym wynagrodzeniem czy jest objęte tym zamówieniem i czy należy go ująć w cenie ofertowej i będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert ? Czy zatem będą oceniane dwie ceny ? za projekt i za nadzór czy jedna łącznie? Prosimy o wyjaśnienie i dostosowanie formularza oferty.
 
Odpowiedź
Obowiązuje jedno wynagrodzenie ryczałtowe
 
Pytanie
Proszę o stosowne wyjaśnienia i dostosowanie zapisów we wzorze umowy.
 
Odpowiedź
Zabezpieczenie jak we wzorze umowy
 
Pytanie
Uzyskanie decyzji środowiskowej ( czy jest koniczny raport oddziaływania na środowisko ?)
uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego
sporządzenie mapy do celów projektowych
wykonanie badań gruntowych
Czy zatem Zamawiający posiada powyższe decyzje i dokumenty czy są one również objęte zamówieniem ?
 
Odpowiedź
Zamawiający nie posiada powyższych decyzji
 
Pytanie
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, czy w związku z tym Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia lub pokrycie kosztów wykonania w/w dokumentacji oraz zmianę terminu realizacji zadania?
 
Odpowiedź
Nie
 
Pytanie
Czy ze względu, iż planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko do uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, będzie wymagane sporządzenie raportu oddziaływania inwestycji na środowisko?
 
Odpowiedź
Tak
 
Pytanie
W związku z faktem rozbudowy oczyszczalni ścieków operat wodnoprawny na zrzut ścieków i pozwolenie wodnoprawne uzyskuje się na etapie faktycznego zrzutu zwiększonej ilości ścieków do odbiornika. Prosimy o wyłączenie zatem tego zakresu.
 
Odpowiedź
Nie wyłączamy
 
Pytanie
Wskazujemy iż termin 6 miesięcy dla realizacji powyższego jest absolutnie niemożliwy i wynika on ż:
około 1 miesiąca od daty zawarcia umowy - opracowanie koncepcji karty informacyjnej
decyzja środowiskowa – nie mniej niż 3 miesiące lub nawet 6 miesięcy w przypadku konieczności opracowania raportu 
decyzja lokalizacyjna – po prawomocnej decyzji lokalizacyjnej – około 2 miesięcy
decyzja wodnoprawna – jeśli będzie konieczność przed pozwoleniem na budowę – minimum
2 miesiące
opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej – minimum 2 miesiące
decyzja o pozwoleniu na budowę – ustawowe 65 dni plus uprawomocnienie się decyzji
 
Razem to minimum 9 miesięcy
Wnosimy o stosowną zmianę terminu realizacji, który zawsze może ulec skróceniu w przypadku gdy któraś
z czynność nie będzie wymagana. Możliwym jest również określenie 6 miesięcznego terminu jako ostatecznego terminu na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
 
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego przedłużenia terminu realizacji zamówienia w razie udokumentowania przez wykonawcę konieczności dłuższego oczekiwania za wyżej wymienionymi decyzjami i dokumentami
 
Pytanie
 W SIWZ w pkt 6.2. wskazano iż Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
Zaś w pkt. 7.1.b wskazano iż należy przedłożyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
Jaki okres przed wszczęciem postępowania będzie brany pod uwagę ? Proszę o ujednolicenie zapisów.
 
Odpowiedź
Obowiązuje 3 lata przed składaniem ofert
 
Pytanie
W SIWZ w pkt 6.2. III wskazano iż:
 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania - stosownie do wymogów obowiązujących przepisów, w następujących branżach: technologia, oczyszczalnia ścieków, sieci i instalacje sanitarne, sieci i instalacje elektryczne.
 
Nie istnieją żadne wymagania i uprawnienia w branży technologia oczyszczalnia ścieków. Czy Zamawiający miał na myśli branżę instalacyjną sieci i instalacje sanitarne ? Proszę o sprecyzowanie wymagań.
 
Odpowiedź
Zamawiający miał na myśli instalacje sieci, instalacje sanitarne, przy czym będzie brał pod uwagę doświadczenie w budowie oczyszczalni ścieków
 
 
Pytanie
W Formularzu oferty wskazano:
 
nie składamy oferty równoważnej*) / składamy ofertę równoważną w następującym zakresie*)
 
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ
Oferta równoważna Wykonawcy
(nazwa i opis)
 
 
 
 
Prosimy o wyjaśnienie lub usunięcie tego zapisu jako niemającego miejsca w przedmiotowym postępowaniu.
 
Odpowiedź
Należy skreślić jedną wybrana opcję
 
Pytanie
W Formularzu oferty nie wskazano miejsca dotyczącego wpisania terminu realizacji – który
to czynnik ma być oceniany. Brak tych zapisów spowoduje iż złożone oferty będą nieporównywalne
a postępowanie będzie musiało być unieważnione. Prosimy o dokonanie zmiany w formularzu oferty.
 
Odpowiedź
Należy wpisać 6 miesięcy od podpisania umowy
 
Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy? Np. z tytułu przedłużającej się procedury wydania decyzji
 
Odpowiedź
Nie dopuszcza się zmiany terminu
 
Pytanie
Jaki jest wymagany okres gwarancji?
 
Odpowiedź
36 miesięcy
 
Pytanie
Kto jest właścicielem terenów przeznaczonych pod inwestycję ?
 
Odpowiedź
Gmina Obrzycko
 
Pytanie
Czy teren inwestycji znajduje się w obszarze Natura2000?
 
Odpowiedź
Nie
 
Pytanie
Czy teren inwestycji lub jego część podlega ochronie konserwatorskiej?
 
Odpowiedź
Nie
 
Pytanie
Jaka jest moc energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków
 
Odpowiedź
10KW
 

 Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 26 maja 2015 r.

PZP.271.5.2015

 

 

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz terminem realizacji zamówienia.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

„Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę”

 
 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Termin realizacji [m-ce]

Punktacja

 

1.

EKOWATER Sp. z o.o., ul. Warszawska 31, 05-092 Łomianki

35 670,00 zł

6

96,36

 

2.

ECOKUBE Sp. z o.o., ul. Wółczańska 128/134, 90-527 Łódź

115 620,00 zł

6

33,19

 

3.

BioSys Polska Sp. z o.o., ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wrocław

34 304,70 zł

6

100

 

4.

EcoTech Sp. z o.o. Sp. K, ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina

78 105,00 zł

6

46,73

 

5.

Zakład Ochrony Środowiska Krystyna Mitura, ul. Łobeska 14,

60-182 Poznań

55 965,00 zł

6

63,23

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

BioSys Polska Sp. z o.o., ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wrocław

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 


 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 99470-2015 z dnia 2015-04-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
4.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem...
Termin składania ofert: 2015-05-13


Obrzycko: Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę
Numer ogłoszenia: 139860 - 2015; data zamieszczenia: 11.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 99470 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach o wydajności Qśred=150m3 na dobę.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 4.1. Opis części zamówienia: przedmiot zamówienia nie został podzielony - nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na modernizację oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - gm. Obrzycko, o wydajności Qsrd = 150 m3 na dobę wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych wraz z dostosowaniem istniejącego punktu przyjęcia ścieków dowożonych. Zaprojektowanie zbiornika osadów dowożonych oraz magazynu osadu odnawialnego. 4.3. Zamawiający wymaga uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę, a w razie konieczności pozwolenia wodnoprawnego, a w przypadku gdy na objęte dokumentacją roboty nie jest wymagane pozwolenie na budowę tylko zgłoszenie zamiaru wykonania robót - potwierdzenie złożenia przedmiotowego zgłoszenia w starostwie. 4.4. Zadanie obejmuje: a. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji oczyszczalni ścieków. b. Zamawiającemu należy przekazać: -projekt w wersji papierowej w 4 egzemplarzach, w tym 2 zatwierdzone z pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót. -Projekt w swym zakresie ma obejmować: -modernizację ciągu technologicznego części mechanicznej jak i biologicznej, gospodarki osadami z dostosowaniem do obecnie obowiązujących wymogów prawnych. -Uzyskanie pozwolenia na budowę lub potwierdzenia złożenia zgłoszenia zamiaru wykonania robót, decyzji, uwarunkowań środowiskowych (o ile to będzie konieczne) z raportem oddziaływania na środowisko. -Wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich do wszystkich projektów branżowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych. -Zamawiającemu należy przekazać po 2 egzemplarze ww dokumentów w wersji papierowej. -Należy sporządzić wersję elektroniczną (na płycie CD) dokumentacji w formie PDF, przedmiary i kosztorysy - w programie Excel lub Word. -Sprawowanie nadzoru autorskiego stosownie do wymagań ustawy Prawo budowlane w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót zgodności realizacji z projektem na zasadach określonych w umowie, -uzgodnienie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego.Zamawiający zaleca, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie oraz pozyskał wszelki informacje niezbędne dla przygotowanie oferty i wyceny przedmiotu zamówienia. Nie ujęcie w wycenie jakiegokolwiek elementu nie upoważnia Wykonawcy do roszczeń wobec Zamawiającego. Pozycje przedmiaru nie ujęte w kosztorysie ofertowym uważać się będzie za uwzględnione w innych pozycjach w kosztorysie. Cena ofertowa musi być ostateczną i musi być skonstruowana oparciu o wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BioSys Polska Sp. z o.o., ul. Jana Brzechwy 3, 51-141 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34304,70

 • Oferta z najniższą ceną: 34304,70 / Oferta z najwyższą ceną: 115620,00

 • Waluta: PLN.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2694
Data wytworzenia: 29-04-2015, 14:47:58 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 29-04-2015, 14:49:11 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 12-05-2015, 08:48:03 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego