Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA

Data rozpoczęcia przetargu: 22-05-2015
Data zakończenia przetargu: 01-06-2015


Obrzycko, 22.05.2015 r.

PZP.271.6.2015      

   

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wykonanie zadania pn.: „DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA”

I.     Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

II.   Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013  poz. 907 z późn. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż barier ochronnych stalowych jednostronnych (strona prawa) o masie 24,0 kg/m przy drodze gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra (ul. Zamość).

Zakres zamówienia znajduje się w załączonym przedmiarze.

Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy „Prawo budowlane”.

Wymagania dotyczące wykonania zamówienia:

1.     Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę przewoźnikowi.

2.     Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru.

3.     Wykonawca zobowiązany jest prowadzić montaż barier ochronnych w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia infrastruktury zlokalizowanej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i poza terenem wykonywania przedmiotu zamówienia; w przypadku wystąpienia uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę.

4.     Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego.

5.     Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia za pomocą podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywany przedmiot umowy przez podwykonawców.

6.     Bariery ochronne muszą być fabrycznie nowe. Powinny być zabezpieczone przez korazją i wpływami warunków atmosferycznych.

IV.  Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V.    Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:  do dnia 30.06.2015

VI.  Wynagrodzenie:  ryczałtowe płatne przelewem do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

VII.  Opis sposobu przygotowania oferty

1.   Na ofertę składają się: formularz oferty oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty  (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z rozdziałem VII niniejszego zapytania.

2.     Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania. Cena ofertowa musi być wpisana do formularza oferty i podana słownie i cyfrowo. Wszystkie wartości należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.    Ceny i stawki określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

4.    W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy to wskazać w ofercie (wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres).

5.   Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

6.  Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych przez wykonawcę.

7.  Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

8.  Osoby fizyczne (przedsiębiorcy) winni oznaczyć osobę wykonawcy firmą zgodnie z wymaganiami art. 43 4 Kodeksu Cywilnego tj. imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy oraz „wyróżnikiem” jeżeli jest używane.

9. W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność z oryginałem”) .

10.  Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

11.  Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

12.  Każdy Wykonawca powinien złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem odrzucenia.

13. Zaleca się, aby każda ze stron oferty była parafowana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

14.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

15. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana na adres:

Gmina Obrzycko

ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

 oraz oznaczona w następujący sposób:

„DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA”

Znak sprawy: PZP.271.6.2015

oraz „nie otwierać przed 01.06.2015 r., godz.12.30”

VIII.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.     Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko (sekretariat) do dnia 01.06.2015 r. do godz. 12:30  

2.      Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do Zamawiającego.

  IX.        Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

    X.        Opis sposobu obliczania ceny

1.     Wykonawca składa ofertę, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.

2.    Wykonawca oblicza cenę oferty, wypełniając wszystkie rubryki tabeli zawartej w formularzu oferty i następnie wyniki te wpisuje słownie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową  w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

3.     Podana w ofercie cena powinna zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu umowy, jaka zostanie zawarta po wyborze oferty.

4.     Walutą ceny ofertowej jest złoty polski.

5.     Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku.

 

  XI.        Kryteria oceny ofert

1.     Kryterium oceny ofert jest cena. Oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 punktów, każda następna będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniższą ceną wg wzoru:

 

Kryteria                        Znaczenie kryterium

Cena brutto                  waga 100%

     najniższa cena

C = ------------------------------------ x 100% x 100 pkt.

cena oferty ocenianej

2.     Zamawiający wybierze spośród kompletnych ofert, ofertę z najniższą ceną.

XII.        Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie pisemnej, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 

2.     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

·         w zakresie merytorycznym (sprawy dot. przedmiotu zamówienia)

Wiesław Bobiarski    fax. +48 61 29 13 072    e-mail: sekretarz@obrzycko.pl

                                                                                         gmina@obrzycko.pl

·         w zakresie proceduralnym (sprawy dot. SIWZ i procedury  postępowania)

Beata Szymkowiak   fax. +48 61 29 13 072    e-mail: b.szymkowiak@obrzycko.pl

3.    Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt  ich otrzymania. Oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane  za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata  przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

4.  Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, powinien wystąpić  z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w pkt. 1 niniejszego rozdziału.

5.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępniona na stronie internetowej.

6.     Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania z Wykonawcami.

XIII.  Unieważnienie postępowania i zamknięcie postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania oraz zamknąć postepowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podawania przyczyn.

1.   Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

  1.  Załącznik nr 2 - przedmiar

Obrzycko, dnia 29.05.2015 r.

 

 

 

PZP.271.6.2015

                                                                                                             Wszyscy Wykonawcy

 

 

dot.: zamówienia pn: „DOSTAWA I MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DRODZE GMINNEJ NR 246528 W M. ZIELONAGÓRA”

W związku z pismem Wykonawcy, który pobrał specyfikację istotnych warunków zamówienia, dotyczącym wyjaśnienia jej treści oraz działając na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.) Zamawiający wyjaśnia:

PYTANIE 1

- Jakiego typu maja być  bariery ?
- Czy  160 m barier w jednym odcinku, jeśli nie to w ilu odcinkach?
- Odcinki początkowe/końcowe  jakiej długości  tj. 4m, 8m, 12m, zakończone tzw. baranem zagłębione w grunt czy nad  gruntem?

ODPOWIEDŹ
Bariery np. typu SP 05/4 - wbijane pojedyncze, w jednym odcinku, zakończone zagłębieniem w gruncie.

PYTANIE

- W przedmiarze zamieszczonym na stronie internetowej znajduje się więcej pozycji niż same bariery. Proszę o wyjaśnienie, czy należy je również brać pod uwagę przy wycenie robót związanych z montażem barier.
- W przedmiarze jest podana jedynie waga 1mb bariery. Nie da się na tej podstawie jednoznacznie określić o jaką barierę chodzi. Waga barier różni się w zależności od typu bariery, rozstawu słupka i producenta.
- W celu ustalenia o jaką barierę chodzi proszę o sprecyzowanie jej parametrów zgodnie z normą PN-EN 1317 np. N2W5A (poziom powstrzymywania, szerokość pracująca i poziom intensywności zderzenia).
- W ilu odcinkach będzie montowana bariera?
- Jaka jest długość każdego odcinka?
- Jakiej długości odcinki początkowe i końcowe przyjąć (4m, 8m, 12m)?
- Czy w ciągu barier występują odcinki w łuku, jeśli tak, to na jakiej długości i o jakim promieniu?

ODPOWIEDŹ

Bariery np. typu SP 05/4 - wbijane pojedyncze, w jednym odcinku, zakończone zagłębieniem w gruncie (dł. 8,0m),
Dwa łuki:
       Ł1=10,0m, R1=15,0m,
       Ł2=80,0m, R2=140,0mRozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 10.06.2015 r.

PZP.271.6.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego, prowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, nadanym Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 166/2010 z dnia 15.12.2010 r. oraz Zarządzeniem nr 161/2014 z dnia 02.01.2014 r., na dostawę i montaż barier ochronnych przy drodze gminnej nr 246528 w miejscowości Zielonagóra (ul. Zamość), wybrano ofertę złożoną przez:

SIGMATEQ Polska

ul. Ostatnia 49

60-102 Poznań

 

Wybrana oferta jest zgodna z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył ofertę z najniższą ceną.Wyświetleń strony: 1937
Data wytworzenia: 22-05-2015, 12:49:58 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 22-05-2015, 14:21:12 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 29-05-2015, 14:28:51 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego