Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo

Data rozpoczęcia przetargu: 01-10-2015
Data zakończenia przetargu: 15-10-2015


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.obrzycko.pl
 

 


Obrzycko: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo
Numer ogłoszenia: 259060 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi o długości 1,665 km w miejscowości Słopanowo - dz. nr 311..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł 9.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 9.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu: Budowa dogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo 9.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 9.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 9.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia w zakresie odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, które polegały na budowie lub przebudowie drogi o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 200 000,00 zł, załączając dowody potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy, w którym wykaże, że dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności drogowej. Należy złożyć wykaz osób wg załącznika nr 5 do SIWZ oraz przedłożyć oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 5 do SIWZ. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ul. Z 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach. W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają sumowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważne i opłacone ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko ul. Rynek 19 64-520 Obrzycko (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


PZP.271.8.2015                                                                                                                                                 Obrzycko, 05.10.2015 r.

 

 

 

MODYFIKACJE - UZUPEŁNIENIE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo”

nr ogłoszenia: 259060 - 2015 z dnia 01.10.2015r.

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez uzupełnienie w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców - punktu 4.2 o następującej treści:

a)      Jest:
4.2  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo.

Przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ.

Winno być:

4.2  Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo.

Nawierzchnię należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-87 B 01100 o frakcji 0-63 mm i uziarnieniu ciągłym. Grubość warstwy 25 cm. Stosowane kruszywo oraz wykonanie powinno odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-S-06102 z 1997 roku "Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie" Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm i uziarnieniu ciągłym, zgodnie z Polską Normą PN-B-11112. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego. Przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ.

b)      dopisanie w Załączniku nr 9 do SIWZ - przedmiarze robót, w pkt. 4: „o grubości 25 cm”

Niniejsze pismo stanowi zmianę (uzupełnienie) treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 259060-2015 z dnia 2015-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
Budowa drogi o długości 1,665 km w miejscowości Słopanowo - dz. nr 311.
Termin składania ofert: 2015-10-15


Numer ogłoszenia: 262070 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259060 - 2015 data 01.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, fax. 061 2913072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Budowa drogi o długości 1,665 km w miejscowości Słopanowo - dz. nr 311..
 • W ogłoszeniu powinno być: Budowa drogi o długości 1,665 km w miejscowości Słopanowo - dz. nr 311. Nawierzchnię należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-87 B 01100 o frakcji 0-63 mm i uziarnieniu ciągłym. Grubość warstwy 25 cm. Stosowane kruszywo oraz wykonanie powinno odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-S-06102 z 1997 roku Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm i uziarnieniu ciągłym, zgodnie z Polską Normą PN-B-11112. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego. Przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ

 Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 16 października 2015 r.

PZP.271.8.2015

 

 

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz terminem realizacji zamówienia.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

„Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo”

 
 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Termin realizacji [tygodnie]

Punktacja

 

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ryszard Antkowiak, Krzycko Wielkie, ul. Adamowo 11, 64-117 Krzycko Małe

387 450,00 zł

2

72,86

 

2.

Vejservice Sp. z o.o., ul. Turowska 31, 62-045 Pniewy

455 013,75 zł

3

60,19

 

3.

BETONIARNIA NOWAK Sp. z o.o. Sp. k., Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki

270 600,00 zł

3

96,67

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

BETONIARNIA NOWAK Sp. z o.o. Sp. k., Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

 

Otrzymują:

1.     Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ryszard Antkowiak, Krzycko Wielkie, ul. Adamowo 11, 64-117 Krzycko Małe

2.     Vejservice Sp. z o.o., ul. Turowska 31, 62-045 Pniewy

3.     BETONIARNIA NOWAK Sp. z o.o. Sp. k., Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki

4.     a/a

5.     Tablica ogłoszeń UG Obrzycko


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 259060-2015 z dnia 2015-10-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
Budowa drogi o długości 1,665 km w miejscowości Słopanowo - dz. nr 311.
Termin składania ofert: 2015-10-15


Obrzycko: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo
Numer ogłoszenia: 291606 - 2015; data zamieszczenia: 30.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259060 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słopanowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa drogi o długości 1,665 km w miejscowości Słopanowo - dz. nr 311. Nawierzchnię należy wykonać z kruszywa naturalnego wg PN-87 B 01100 o frakcji 0-63 mm i uziarnieniu ciągłym. Grubość warstwy 25 cm. Stosowane kruszywo oraz wykonanie powinno odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-S-06102 z 1997 roku Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm i uziarnieniu ciągłym, zgodnie z Polską Normą PN-B-11112. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszywa wapiennego. Przedmiar robót znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BETONIARNIA NOWAK Sp. z o.o. Sp. k., Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 220000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 270600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 270600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 455013,75

 • Waluta: PLN .


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2012
Data wytworzenia: 01-10-2015, 14:29:06 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 01-10-2015, 14:43:35 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 05-10-2015, 14:33:32 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego