Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO

Data rozpoczęcia przetargu: 23-11-2015
Data zakończenia przetargu: 07-12-2015


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.obrzycko.pl
 


Obrzycko: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO
Numer ogłoszenia: 315982 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko , ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.obrzycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4.2. Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO, w tym: a. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy OBRZYCKO. b. Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie wyposażyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w odpowiednie pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętymi normami. Pojemniki stanowić będą własność wykonawcy. c. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - tworzywa sztuczne; - opakowania wielomateriałowe; - szkło; - papier; - odpady wielkogabarytowe; - odpady elektryczne i elektroniczne, akumulatory; - chemikalia; - opony. d. Na podstawie danych szacunkowych ustala się, że z terenu Gminy Obrzycko, w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego łącznie ok. 1 800,00 Mg odpadów komunalnych. a) W gminie Obrzycko na pobyt stały i czasowy zameldowanych jest 4518 osób (stan na dzień 16.11.2015 r.), wykaz nieruchomości zawiera Dodatek A do Załącznika nr 1 do SIWZ. b) Wykaz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji publicznych oraz nieruchomości niezamieszkałych zawiera Dodatek B do Załącznika nr 1 do SIWZ. c) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, w pojemnikach oraz workach polietylenowych i polipropylenowych o pojemności do 120 l. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi i poszczególnych frakcji odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości. d) Wykonawca dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przed posesjami. e) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w worki polietylenowe lub polipropylenowe o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, opisane nazwą danej frakcji o pojemności do 120 L oznaczone kolorami: niebieski - papier, zielony - szkło, żółty - tworzywa sztuczne, biały - odpady biodegradowalne, przeznaczone do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów. f) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w worku innym niż dostarczony przez niego pod warunkiem, że odpady będą odpowiednio posegregowane, a worek czytelnie opisany, jakiego rodzaju odpady się w nim znajdują. g) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów zgodnie z częstotliwością określoną w uchwale Rady Gminy Obrzycko w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko, z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów komunalnych nie może następować w niedzielę oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym. Wykonawca do dnia 1 stycznia 2016 r. dostarczy harmonogram odbioru odpadów właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Harmonogram przed dostarczeniem właścicielom nieruchomości winien być uprzednio zatwierdzony przez Zamawiającego. h) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu kopie kart przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (potwierdzone przez wykonawcę, za zgodność z oryginałem) do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania na żądanie w terminie 5 dni. i) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej miesięcznych raportów zawierających informacje o ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz o ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przekazanych do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania wraz z fakturą. Raport w formie pisemnej należy opatrzyć pieczęcią i podpisem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do funkcjonującej regionalnej instalacji wskazanej w planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). j) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: k) Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy, do objęcia systemem odbioru i zagospodarowania odpadów wszystkich nowych nieruchomości, zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca wyposaży daną nieruchomość w worki do gromadzenia odpadów i odpowiednie pojemniki do odpadów zmieszanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego) oraz będzie odbierał odpady z tej nieruchomości począwszy od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w którym Zamawiający dokonał zgłoszenia. l) Zamawiający jest zobowiązany do przekazywania Wykonawcy aktualnych adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych. m) Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 122), a w szczególności: posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Obrzycko lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy; na terenie do którego posiada tytuł prawny. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: - teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; - miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; - teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21); - baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych (w przypadku magazynowania odpadów), - legalizowaną samochodową wagę najazdową (w przypadku magazynowania odpadów). Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także: - punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, - miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. n) Wykonawca zapewnia: - Co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz - Co najmniej 2 pojazdy przystosowane do zbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz - Co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, oraz - Co najmniej 1 pojazd o ładowności powyżej 3,5 ton typu hakowiec i bramowiec do obsługi dużych kontenerów od KP5 do KP35. Pojazdy wskazane w lit. n powinny być trwale i czytelnie, w widocznym miejscu oznakowane - nazwą firmy oraz jej danymi adresowymi i numerem telefonu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. o) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie (przez okres 3 lat) i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych wraz z instalacją oprogramowania na co najmniej jednym stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego i przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w tym zakresie. p) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby konstrukcja pojazdów ograniczała rozwiewanie i zabezpieczała przed rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zabrudzeń i ich skutków powstałych w trakcie transportu odpadów. q) Pojazdy i urządzenia muszą być myte i dezynfekowane z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń. r) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób selektywny obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać te odpady jako zmieszane oraz niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie powinno zawierać: wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady wraz z dokumentacją fotograficzną nieposegregowanych odpadów, podpis pracownika Wykonawcy odbierającego odpady. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny, wobec tych nieruchomości Wykonawca nie ma obowiązku zawiadamiania. s) Wykonawca, stosownie do art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Obrzycko w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. t) Wszelkie raporty i sprawozdania Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. u) Zamawiający za wykonaną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym: odbierania, załadunku, transportu, przekazania do miejsca unieszkodliwiania i odzysku odpadów wraz z uiszczeniem opłat w miejscu przekazania odpadów) z terenu Gminy Obrzycko od właścicieli nieruchomości, przedstawiać będzie miesięczne raporty (opatrzone pieczęcią i podpisem Wykonawcy), zawierające informacje o ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, oraz o ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przekazanych do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia. v) Inne obowiązki Wykonawcy: - wykonanie przedmiotu umowy w sposób profesjonalny, nie powodujący przeszkód oraz niedogodności dla właścicieli nieruchomości Gminy Obrzycko, - zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, - porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usług wywozu, - okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, - niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrzycko przygotowaniu przez właściciela nieruchomości, odpadów komunalnych do odbioru (powiadomienie powinno zawierać: wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady wraz z dokumentacją fotograficzną, podpis pracownika Wykonawcy odbierającego odpady). w) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kar umownych wymienionych w Umowie. x) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o którym mowa w niniejszej Umowie. y) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i treścią oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została zawarta niniejsza Umowa..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Przedmiotem zamówień uzupełniających będą elementy usług, określonych w opisie przedmiotu zamówienia - maksymalnie do 20% wartości szacunkowej zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu przy pomocy przelewu bankowego będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składnia ofert kwota wadium wpłynie na konto Zamawiającego, a w pozostałych przypadkach przedłożenia oryginału potwierdzenia dokonanych czynności wymienionych w pkt. 9.1 lit. b-e do Zamawiającemu do upływu terminu składania ofert. 9.1. Wadium może być wniesione w: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 9.2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu na ODPADY KOMUNALNE< 9.3. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a. pieniężnej dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b. innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.4. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 9.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez właściwy organ, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia oraz w art. 51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach, obejmujący co najmniej rodzaje i kody odpadów komunalnych, wymienione poniżej: zmieszane odpady komunalne: 20 03 01; szkło: 15 01 07, 15 01 06, 20 01 02; papier: 15 01 01, 15 01 06, 20 01 01; tworzywa sztuczne: 15 01 02, 15 01 06, 20 01 39; opakowania wielomateriałowe: 15 01 05, 15 01 06; odpady wielkogabarytowe: 20 03 07; zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory: 20 01 33*, 20 01 34; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36; inne odpady komunalne: 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 38, 20 02 02, 20 02 03 - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Wykonawca zobowiązany jest również wraz z ofertą przedłożyć oświadczenie, że najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kopię umowy, z prowadzącym regionalną instalację (wskazaną w Uchwale Nr XXV/441/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi polegające na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych w łącznej ilości co najmniej 1 800,00 Mg/24 miesiące, załączając dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: - wykaz narzędzi, pojazdów, wyposażenia bazy magazynowo-transportowej i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 10 do SIWZ, - oświadczenie o posiadaniu bazy magazynowo-transportowej - załącznik nr 11 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje środkami finansowymi /gotówka lub gotówka + kredyt w rachunku bankowym/ lub posiada zdolność kredytowa w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. PLN oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej /kontrakt+delikt/ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejsza niż 200 tys. PLN - i przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 Ustawy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

wpis do działalności regulowanej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Czas zapłaty za fakturę VAT - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.obrzycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieRozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 16 grudnia 2015 r.

PZP.271.10.2015

 

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz czasem zapłaty za fakturę VAT.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Obrzycko

 
 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Czas zapłaty za fakturę VAT [dni]

Punktacja

 

1.

"SANUS" Zakład Handlowo-Usługowy, Paweł Kmieciak, Aleja Wyzwolenia 65, 64-510 Wronki

819 048,00 zł

30

100,00

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

"SANUS" Zakład Handlowo-Usługowy, Paweł Kmieciak, Aleja Wyzwolenia 65, 64-510 Wronki

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 315982-2015 z dnia 2015-11-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Obrzycko
4.2. Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO, w tym: a. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na...
Termin składania ofert: 2015-12-07


Obrzycko: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO
Numer ogłoszenia: 351038 - 2015; data zamieszczenia: 22.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 315982 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko, woj. wielkopolskie, tel. 061 2913065, faks 061 2913072.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 4.2. Przedmiotem zamówienia jest: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY OBRZYCKO, w tym: a. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy OBRZYCKO. b. Na czas trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest nieodpłatnie wyposażyć właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w odpowiednie pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z przyjętymi normami. Pojemniki stanowić będą własność wykonawcy. c. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do odbierania i zagospodarowania: a) zmieszanych odpadów komunalnych; b) odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: - tworzywa sztuczne; - opakowania wielomateriałowe; - szkło; - papier; - odpady wielkogabarytowe; - odpady elektryczne i elektroniczne, akumulatory; - chemikalia; - opony. d. Na podstawie danych szacunkowych ustala się, że z terenu Gminy Obrzycko, w okresie obowiązywania umowy zostanie odebrane przez wykonawcę w ramach udzielonego zamówienia publicznego łącznie ok. 1 800,00 Mg odpadów komunalnych. a) W gminie Obrzycko na pobyt stały i czasowy zameldowanych jest 4518 osób (stan na dzień 16.11.2015 r.), wykaz nieruchomości zawiera Dodatek A do Załącznika nr 1 do SIWZ. b) Wykaz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji publicznych oraz nieruchomości niezamieszkałych zawiera Dodatek B do Załącznika nr 1 do SIWZ. c) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, w pojemnikach oraz workach polietylenowych i polipropylenowych o pojemności do 120 l. Wykonawcę obowiązuje zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi i poszczególnych frakcji odpadów zebranych selektywnie od właścicieli nieruchomości. d) Wykonawca dwa razy w roku, w okresie wiosny i jesieni, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zobowiązany jest do przeprowadzenia akcji odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz mebli i innych odpadów wielkogabarytowych wystawionych przed posesjami. e) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w worki polietylenowe lub polipropylenowe o grubości zapewniającej wytrzymałość worków tj. co najmniej 60 mikronów, opisane nazwą danej frakcji o pojemności do 120 L oznaczone kolorami: niebieski - papier, zielony - szkło, żółty - tworzywa sztuczne, biały - odpady biodegradowalne, przeznaczone do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów. f) Wykonawca jest zobowiązany do odbioru odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w worku innym niż dostarczony przez niego pod warunkiem, że odpady będą odpowiednio posegregowane, a worek czytelnie opisany, jakiego rodzaju odpady się w nim znajdują. g) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania harmonogramu odbierania odpadów zgodnie z częstotliwością określoną w uchwale Rady Gminy Obrzycko w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Obrzycko, z zastrzeżeniem, że odbiór w/w odpadów komunalnych nie może następować w niedzielę oraz w inne dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu wolnym. Wykonawca do dnia 1 stycznia 2016 r. dostarczy harmonogram odbioru odpadów właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Harmonogram przed dostarczeniem właścicielom nieruchomości winien być uprzednio zatwierdzony przez Zamawiającego. h) Wykonawca zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu kopie kart przekazania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych (potwierdzone przez wykonawcę, za zgodność z oryginałem) do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania na żądanie w terminie 5 dni. i) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej miesięcznych raportów zawierających informacje o ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz o ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przekazanych do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwiania wraz z fakturą. Raport w formie pisemnej należy opatrzyć pieczęcią i podpisem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do funkcjonującej regionalnej instalacji wskazanej w planie gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego oraz do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21). j) Wykonawca zobowiązany jest do odbierania bezpośrednio z terenu nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z następującą częstotliwością: k) Wykonawca zobowiązany jest w okresie trwania umowy, do objęcia systemem odbioru i zagospodarowania odpadów wszystkich nowych nieruchomości, zgłoszonych przez Zamawiającego. Wykonawca wyposaży daną nieruchomość w worki do gromadzenia odpadów i odpowiednie pojemniki do odpadów zmieszanych (zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego) oraz będzie odbierał odpady z tej nieruchomości począwszy od pierwszego tygodnia następującego po tygodniu, w którym Zamawiający dokonał zgłoszenia. l) Zamawiający jest zobowiązany do przekazywania Wykonawcy aktualnych adresów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych. m) Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 poz. 122), a w szczególności: posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w Gminie Obrzycko lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy; na terenie do którego posiada tytuł prawny. W zakresie wyposażenia bazy magazynowo-transportowej należy zapewnić, aby: - teren bazy magazynowo-transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym; - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu; - miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych; - teren bazy magazynowo-transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21); - baza magazynowo-transportowa była wyposażona w: - miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, - pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób, - miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych (w przypadku magazynowania odpadów), - legalizowaną samochodową wagę najazdową (w przypadku magazynowania odpadów). Na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się także: - punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, - miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, - o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej. n) Wykonawca zapewnia: - Co najmniej 2 pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz - Co najmniej 2 pojazdy przystosowane do zbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz - Co najmniej 1 pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, oraz - Co najmniej 1 pojazd o ładowności powyżej 3,5 ton typu hakowiec i bramowiec do obsługi dużych kontenerów od KP5 do KP35. Pojazdy wskazane w lit. n powinny być trwale i czytelnie, w widocznym miejscu oznakowane - nazwą firmy oraz jej danymi adresowymi i numerem telefonu. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby pojazdy były zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadały aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. o) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć pojazdy w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie (przez okres 3 lat) i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający weryfikację tych danych wraz z instalacją oprogramowania na co najmniej jednym stanowisku komputerowym będącym własnością Zamawiającego i przeszkoleniem dwóch pracowników Zamawiającego w tym zakresie. p) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby konstrukcja pojazdów ograniczała rozwiewanie i zabezpieczała przed rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizowała oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zabrudzeń i ich skutków powstałych w trakcie transportu odpadów. q) Pojazdy i urządzenia muszą być myte i dezynfekowane z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację zawierającą informacje o stosowanych środkach dezynfekujących oraz o częstotliwości wykonywanej dezynfekcji pojazdów i urządzeń. r) Wykonawca zobowiązany jest kontrolować realizowanie przez właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób selektywny obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w przypadku jego niedopełnienia Wykonawca zobowiązany jest odebrać te odpady jako zmieszane oraz niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie powinno zawierać: wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady wraz z dokumentacją fotograficzną nieposegregowanych odpadów, podpis pracownika Wykonawcy odbierającego odpady. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz nieruchomości, których właściciele zadeklarowali gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny, wobec tych nieruchomości Wykonawca nie ma obowiązku zawiadamiania. s) Wykonawca, stosownie do art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich Wójtowi Gminy Obrzycko w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy. t) Wszelkie raporty i sprawozdania Wykonawca zobowiązany jest dostarczać Zamawiającemu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. u) Zamawiający za wykonaną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (w tym: odbierania, załadunku, transportu, przekazania do miejsca unieszkodliwiania i odzysku odpadów wraz z uiszczeniem opłat w miejscu przekazania odpadów) z terenu Gminy Obrzycko od właścicieli nieruchomości, przedstawiać będzie miesięczne raporty (opatrzone pieczęcią i podpisem Wykonawcy), zawierające informacje o ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, oraz o ilościach poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych przekazanych do miejsca ich odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia. v) Inne obowiązki Wykonawcy: - wykonanie przedmiotu umowy w sposób profesjonalny, nie powodujący przeszkód oraz niedogodności dla właścicieli nieruchomości Gminy Obrzycko, - zapewnienie, dla właściwej realizacji przedmiotu umowy, przez cały czas trwania umowy, dostatecznej liczby środków technicznych, gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w liczbie co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie, - ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, - porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usług wywozu, - okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa, - niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu informacji w formie pisemnej o niezgodnym z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Obrzycko przygotowaniu przez właściciela nieruchomości, odpadów komunalnych do odbioru (powiadomienie powinno zawierać: wskazanie dnia odbioru odpadów komunalnych oraz adres nieruchomości, z której odebrano odpady wraz z dokumentacją fotograficzną, podpis pracownika Wykonawcy odbierającego odpady). w) W przypadku stwierdzenia, że usługi wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kar umownych wymienionych w Umowie. x) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia, o którym mowa w niniejszej Umowie. y) Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i treścią oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym w wyniku, którego została zawarta niniejsza Umowa.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-4, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9, 90.53.30.00-2, 90.51.31.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SANUS Zakład Handlowo-Usługowy, Paweł Kmieciak, Aleja Wyzwolenia 65, 64-510 Wronki, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 700000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 819048,00

 • Oferta z najniższą ceną: 819048,00 / Oferta z najwyższą ceną: 819048,00

 • Waluta: PLN .


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1996
Data wytworzenia: 23-11-2015, 14:23:21 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 23-11-2015, 14:28:55 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego