Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo

Data rozpoczęcia przetargu: 27-07-2016
Data zakończenia przetargu: 10-08-2016


Obrzycko, 27.07.2016 r.

                                                                                                                                                                                                                                                              PZP.271.6.2016

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164)

Gmina Obrzycko zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo

 

 I. ZAMAWIAJĄCY:    Gmina Obrzycko

                                         ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

                                         e-mail: gmina@obrzycko.pl

                                     www.obrzycko.pl

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2.    Zakres rzeczowy w/w przedmiotu zamówienia:

a.     w celu zapewnienia dostawy wody dla działek budowlanych zlokalizowanych na terenie m. Piotrowo dz. nr 518/1; 518/3; 518/4; 518/5; 518/6 należy zaprojektować przyłącza wodociągowe zgodnie z trasą podaną na załączonej mapie.

b.     Projektowane przyłącze wodociągowe należy spiąć z istniejącą siecią wodociągową zlokalizowaną na dz. nr 208/5 poprzez wykonanie wcinki i wstawienie trójnika na istniejącej sieci.

c.     W miejscu wcinki należy przewidzieć zasuwy odcinające zaopatrzone w obudowy, przedłużone wrzeciona oraz skrzynki uliczne.

d.     Sieć wykonać z rur PE lub PVC ciśnieniowych o średnicy 90 mm. Na projektowanym przyłączu należy przewidzieć w stosownym miejscu hydrant nadziemny p-poż Dn 80 mm.

e.     Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować na omawianym terenie równoległe do trasy przyłącza wodociągowego dla poszczególnych działek. Miejsce włączenia do istn. sieci to studnia rewizyjna o rzędnych 57,10 zlokalizowana na dz. nr 96/4.

f.      Niniejsze przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur PVC kanalizacyjnych o przekroju 160, 200 mm.

g.     Roboty instalacyjno-montażowe należy prowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót z zachowaniem należytych warunków BHP, zwłaszcza w zakresie oznakowania i oświetlenia wykopów.

h.     Włączenia do sieci wod-kan wolno wykonać tylko jednostce uprawnionej do wykonywania tego typu robót po uprzednim zgłoszeniu do Referatu Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy Obrzycko.

i.      Wykonane odcinki przyłącza należy zgłosić przedstawicielowi administracji Urzędu w stanie odkrytym.

j.      Wykonać inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę.

 

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

 

Szczegółowych informacji udziela: Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Henryk Kaniewski w dniach: poniedziałek w godz. 8:00 - 16:00, wtorek - piątek w godz. 7:30 - 15.30.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta winna zawierać:

1.     Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON, e-mail,

2.     Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,

3.     Numer rachunku bankowego na który ma być przekazane wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy.

 

IV. WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

Nie przewiduje się.

 

V. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERT:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena - znaczenie 100%

X - cena oferty minimalnej,

Y - cena danej oferty,

Z = X/Y x 100% = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

 

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU

     

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

 

VII. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: do 4 tygodni od daty podpisania umowy.

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 

  1. Oferty wg załączonego Formularza oferty w zaklejonych  kopertach  z oznaczeniem:

OFERTA NA:

Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo

 

należy złożyć  do dnia 10.08.2016 r. do godz. 11:00 w siedzibie: Urzędu Gminy Obrzycko, sekretariat - osobiście lub pocztą na adres: Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko lub mogą być przesłane na adres e-mail: gmina@obrzycko.pl

2.     Niezbędne dokumenty,  informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

Załącznik nr 3 - Kosztorys ślepy

Załącznik nr 4 - Projekt budowlanyRozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 18 sierpnia 2016 r.

PZP.271.6.2016

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia, iż w zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie przewidzianym pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną zlokalizowanym w miejscowości Piotrowo

Lp.

Składający ofertę

Wartość oferty

Punktacja

1.

E-RENT Mariusz Drasik Wynajem elektronarzędzi i maszyn budowlanych, Bobulczyn 10/2, 64-560 Ostroróg

91 020,00 zł

64,54

2.

„BONUS” Sp. z o.o., ul. Kossaka 90, 64-920 Piła

80 945,86 zł

72,57

3.

WIEMAR Instalacje Sanitarne Mariusz Wieczorek, ul. Konieczyńskich 29, 64-610 Rogoźno

78 208,06 zł

75,11

4.

Przedsiębiorstwo „PEK-Mel” Witold Czapla Krzysztof Cichorek Sp. j., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

58 745,18 zł

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Przedsiębiorstwo „PEK-Mel” Witold Czapla Krzysztof Cichorek Sp. j., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

 

 

 

Otrzymują:

1.     E-RENT Mariusz Drasik Wynajem elektronarzędzi i maszyn budowlanych, Bobulczyn 10/2, 64-560 Ostroróg

2.     „BONUS” Sp. z o.o., ul. Kossaka 90, 64-920 Piła

3.     WIEMAR Instalacje Sanitarne Mariusz Wieczorek, ul. Konieczyńskich 29, 64-610 Rogoźno

4.     Przedsiębiorstwo „PEK-Mel” Witold Czapla Krzysztof Cichorek Sp. j., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

5.     a/a

6.     Tablica ogłoszeń UG Obrzycko


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1607
Data wytworzenia: 27-07-2016, 13:53:00 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 27-07-2016, 14:09:10 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 28-07-2016, 11:19:31 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego