Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 30-12-2016
Data zakończenia przetargu: 11-01-2017


Obrzycko, dnia 30 grudnia 2016 r.

PZP. 271.11.2016

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko”

 

Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy w Obrzycku

ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.

Przedmiot zamówienia:

  1. Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko, w tym:

a.     usuwanie awarii urządzeń służących do ujmowania wody pitnej, przepompowni ścieków i oczyszczalniach ścieków,

b.     usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

  1. Parametry:

a.     sieci wodociągowej: PCVØ 200,160, 110, 90,

b.     przyłącza wodociągowe PEØ  63, Ø40, Ø32, Ø25, stalowe-ocynk o przekroju 1 ½ ‘, 1’.

c.     kanalizacja sanitarna PCV Ø250, Ø200, Ø160

d.     oczyszczalnie ścieków typu mechaniczno-biologiczne - szt. 6,

e.     przepompownia ścieków - 46 szt.

f.      przydomowe oczyszczalnie - 2 szt

g.     studnie głębinowe - 5 szt. pompy - 5 szt.

h.     hydrofornie - szt. 3.

  1. Zakres robót i podstawowe obowiązki wykonawcy:

a.     bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowych a w szczególności pęknięć przewodów rozdzielczych i przyłączy, usuwanie nieszczelności zaworów, wymiana nawiertek i pozostałej armatury wraz  z hydrantami,

b.     naprawa i wymiana pomp głębinowych i zestawów pomp hydroforowych,

c.     usuwanie zatorów i naprawa uszkodzonych studzienek sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni ścieków, czyszczenie komór w oczyszczalni ścieków,

d.     naprawa i wymiana urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowni ścieków,

e.    realizacja indywidualnych zleceń zamawiającego z zakresu spraw związanych z modernizacją i eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i użytkowania komunalnej kanalizacji sanitarnej.

  1. W przypadku wystąpienia awarii w drodze wojewódzkiej lub powiatowej Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zajęcia pasa drogowego do właściciela drogi oraz dokonanie odbioru prac prowadzących do przywrócenia do stanu pierwotnego pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Zamawiający na podstawie faktury wystawionej przez Zarządcę drogi.

Sposób obliczenia ceny ofertowej:

1.     Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena kosztorysowa brutto.

2.     Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego w następujący sposób:

C = cena

Cena pracy sprzętu - 40 %

C1 = C najniższej oferty ÷ C badanej oferty x 40 pkt

Cena roboczogodziny - 50%

C2 = C najniższej oferty ÷ C badanej oferty x 50 pkt

Narzut od kosztu zakupu materiału - 10% (narzut od 1-10% - 10 pkt, od 11-15% - 5 pkt, od 16-20% - 3 pkt, powyżej 20% - 0%)

C3 = ilość uzyskanych punktów

C = C1+C2+C3 x znaczenie kryterium 60% 

 

Pod pojęciem pracy sprzętu należy rozumieć pracę koparko-ładowarki, dźwigu lub równoważnego sprzętu ciężkiego.

Cena roboczogodziny musi uwzględniać wykorzystanie pozostałego sprzętu, narzędzi lub maszyn ręcznych oraz pracę ludzi.

Wszystkie materiały niezbędne do usuwania awarii wod-kan dostarczy Wykonawca. Materiały powinny być zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub w przypadku ich braku posiadać polskie lub europejskie aprobaty techniczne.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie składniki osobowe i rzeczowe z podaniem obliczeniowej wartości końcowej oraz stawki roboczogodziny i pracy sprzętu z narzutami.

Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

4.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

Kryteria oceny ofert: cena - 60 %, termin płatności faktury - 40%

W przedmiotowym kryterium oceniany będzie termin płatności faktury, liczony od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany okres rozliczeniowy, podany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Podany przez Wykonawcę termin płatności dotyczy również faktur korygujących. Zamawiający zastrzega, że termin płatności nie może być krótszy niż 21 dni kalendarzowych oraz dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z 30 dniowym terminem płatności (40 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg wzoru:

           (To – 21)

T = ---------------  x  40 pkt

                                    9

 

             gdzie:

             T - oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Termin płatności”;

             To - oznacza termin zaoferowany przez Wykonawcę;

Wymogi dotyczące złożenia oferty:

Wykonawca przedkłada:

  1. Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia).
  2. Warunki i sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy (załącznik nr 7 niniejszego ogłoszenia).
  3. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 stycznia 2017 r. do godziny 15:30 w formie pisemnej lub faksem (61) 29-13-072.

Osoba do kontaktu: Beata Szymkowiak, fax. (61) 29 13 072, e-mail: b.szymkowiak@obrzycko.pl


Obrzycko, dnia 10.01.2017 roku

PZP. 271.11.2016

 

Wszyscy Wykonawcy

 

INFORMACJA O POPRAWIENIU OMYŁKI PISARSKIEJ W SIWZ 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w formularzu ofertowym, popełnił oczywistą omyłkę pisarską. Oczywista omyłka pisarska polega na tym, że:

-         Jest: „Usługę objętą zamówieniem będziemy wykonywać w okresie do 31 grudnia 2015 roku.”

-         Winno być: „Usługę objętą zamówieniem będziemy wykonywać w okresie do 31 grudnia 2017 roku.”

Wyżej wymieniona modyfikacja nie wpływa na bieg terminu składania ofert oraz terminu związania ofert.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 20 stycznia 2017 r.

PZP.271.11.2016

 

 

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia, iż w zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówienia pn.: „Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny (60%) oraz terminem płatności faktury (40%).

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

REMO

SIECI, INSTALACJE P.POŻ I SANITARNE

Wod-Kan-Gaz-Co Remonty Naprawa pomp

ul. Kochanowskiego 44

64-800 Chodzież

PRZEDSIĘBIORSTWO „PEK-MEL”

Witold Czapla, Krzysztof Cichorek

Spółka jawna

ul. Armii Poznań 27

64-6400 Oborniki

Cena pracy sprzętu

115,00 zł netto + 23% VAT

85,00 zł netto + 23% VAT

Cena brutto pracy sprzętu

141,45 zł

104,55 zł

Cena roboczogodziny

24,50 zł netto + 23% VAT

19,00 zł netto + 23% VAT

Cena brutto roboczogodziny

30,14 zł

19,49 zł

Narzut od kosztu zakupu materiału

15%

0%

Punkty otrzymane po przeliczeniu ceny kosztorysowej

40,14

60,00

Termin płatności faktury

30 dni

30 dni

Punkty otrzymane za termin płatności

40,00

40,00

Łączna ilość punktów

80,14

100,00

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Przedsiębiorstwo „PEK-Mel” Witold Czapla Krzysztof Cichorek Sp. j., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1544
Data wytworzenia: 30-12-2016, 10:12:15 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 30-12-2016, 10:13:14 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 10-01-2017, 13:58:37 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego