Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data rozpoczęcia przetargu: 14-04-2017
Data zakończenia przetargu: 08-05-2017


Ogłoszenie nr 66750 - 2017 z dnia 2017-04-14 r.
Obrzycko: Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
PROW 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzyco.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny: PZP.271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej - załącznik numer 8 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:45232423-3, 45200000-9, 45230000-8, 45232421-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 7

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że: • posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 2.000.000,00 zł; • posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 2.000.000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego: • Kierownik budowy - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowej;  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od dnia uzyskania uprawnień); kierowanie budową / rozbudową / modernizacją / przebudową co najmniej jednej oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum 100 m3/h,  aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownik robót elektrycznych i AKPiA - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami instalacyjnymi i elektrycznymi,  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. • Kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych - osoba posiadająca następujące kwalifikacje:  co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego liczonego od momentu uzyskania uprawnień budowlanych, w kierowaniu robotami konstrukcyjno-budowlanymi,  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,  aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tę izbę. b) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku należy rozumieć ukończenie minimum dwóch robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości min 150m3/d o wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto każda. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz robót budowlanych (według zał. nr 5 do SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Do pozycji z wykazu musi być załączony dokument potwierdzający należyte wykonanie zamówienia - referencje
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3 i 5 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających: a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu - wskazanych w pkt 8.3 siwz b) brak podstaw wykluczenia - wskazanych w pkt 8.4 siwz 2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 4) informację z banku o wysokości środków lub zdolności kredytowej. 8.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 8.5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) pkt 8.4 ppkt 1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) pkt 8.4 ppkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 8.4 ppkt 1), składa dokument, o którym mowa w pkt 8.5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8.7. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 8.4 oraz 8.5. 8.8. Dokumenty dotyczące podmiotów trzecich i podwykonawców 1) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1-4 siwz. 3) Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 8.4 ppkt 1-4 siwz, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Ustawy. 8.9. Forma oświadczeń i dokumentów 1) Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.3-8.8, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2) Dokumenty, o których mowa w pkt 8.3-8.8, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 1), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w pkt 8.3-8.8, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. UWAGA: Wykonawca nie załącza do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8.3, 8.4, które są składane zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 8.2
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 55 000,00 zł 12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”< 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) powinno być wystawione na Zamawiającego 3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw. 12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa 60
czas reakcji serwisu gwarancyjnego wyrażony w godzinach 5
okres udzielonej gwarancji jakości wyrażonej w miesiącach 15
4) termin realizacji zamówienia 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 

 
PZP.271.3.2017                                                                                             Obrzycko, 21.04.2017 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 66750 - 2017 z dnia 14.04.2017 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1.    1. Zamawiający w SIWZ dot. instalacji sanitarnych i technologicznych dla Oczyszczalni Ścieków Gaj Mały, w pkt. 6.3 powołuje się na Rozporządzenie M.Ś z dnia 24.07.2006. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, gdzie precyzuje najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń wg. załącznika 1 do powyższego rozporządzenia tj. BZT5 = 25 mg O2/l ; CHZT = 125 mg O2/l  i zawiesina ogólna = 35 mg/l.

Rozporządzenie to ma status nieaktualnego – aktualnie reguluje to rozporządzenie M.Ś z dnia 18.11.2014 (Dz.U poz. 1800 z 16.12.2014) gdzie w Załączniku 2 do aktualnego rozporządzenia, dla RLM < 2000 są następujące wielkości: BZT5 = 40 mg O2/l ; CHZT = 150 mg O2/l  i zawiesina ogólna = 50 mg/l.

Ponadto Projektant w pkt. 6 oraz w pkt. 11.2 opisu Projektu Budowlanego podaje maksymalne stężenia zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni w wysokości: BZT5 - 25 mgO2/l; ChZT - 125 mgO2/l; Zawiesina ogólna - 35 mg/l; Azot ogólny - 30 mg/l; Fosfor ogólny - 5 mg/l, które to wymogi nie znajdują potwierdzenia w obowiązującym rozporządzeniu Min. Środowiska.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż gdziekolwiek w SIWZ czy dokumentacji projektowej jest mowa o dopuszczalnych parametrach ścieków na odpływie, maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń na odpływie czy też standardów na odpływie należy to rozumieć jako wymóg aby ścieki na odpływie spełniały wymogi aktualnie obowiązującego rozporządzenia, dla oczyszczalni ścieków o RLM < 2000.

Zamawiający potwierdza, iż gdziekolwiek w SIWZ czy dokumentacji projektowej jest mowa o dopuszczalnych parametrach ścieków na odpływie, maksymalnych stężeniach zanieczyszczeń na odpływie czy też standardach na odpływie itp, to należy to rozumieć jako wymóg spełnianie przez ścieki oczyszczone na odpływie z oczyszczalni, wymogów aktualnie obowiązującego rozporządzenia M.Ś dla Oczyszczalni Ścieków o RLM < 2000 (załącznik 2 do rozporządzenia) tj: BZT5 = 40 mg O2/l ; CHZT = 150 mg O2/l; zawiesina ogólna = 50 mg/l; Azot ogólny = 30 mg/l; Fosfor ogólny = 5 mg/l.

2.    2. Zamawiający w projekcie budowlano - wykonawczym w pkt. 8.1.  Opis procesów technologicznych - Obiekty projektowane część mechaniczna, wymienia - zlewnie fekaliów, która nie jest wyspecyfikowana w STWIOR i nie ujęta w przedmiarze. Prośba o wyjaśnienie czy zamawiający przewiduje na etapie modernizacji w/w urządzenie.

Zamawiający nie przewiduje dostawy urządzenia do przyjmowania ścieków dowożonych tj. zlewni fekaliów.

3. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania prototypowe urządzeń tj. reaktorów tarczowych obrotowych ze zintegrowanym filtrem bębnowym, kraty koszowej oraz sitopiaskownika?

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązań prototypowych w/w urządzeń technologicznych. Zamawiający dopuszcza urządzenia spełniające określone w zamówieniu parametry równoważności oraz posiadające deklaracje, atesty i inne wymagane polskim prawem. Oferent winien załączyć listę referencyjną oferowanych urządzeń zawierającą wskazanie minimum 2 obiektów, na których pracują zaoferowane urządzenia posiadające  wydajności nie mniejsze niż wymagana SIWZ.


PZP.271.3.2017                                                                                             Obrzycko, 25.04.2017 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 66750 - 2017 z dnia 14.04.2017 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zamawiający określa parametry równoważności w załączniku nr 9 do SIWZ. Celem zachowania zasad uczciwej konkurencyjności zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dokona zmiany zapisów w następującym zakresie:

W odniesieniu do pkt 2.6.4 STWiOR (stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) Zamawiający informuje, że wyszczególnione w tym punkcie szczegółowe dane dotyczące zaprojektowanych urządzeń, mogące wskazywać na tylko jednego producenta, należy traktować jak przykładowe. Zamawiający dopuszcza urządzenia równoważne pracujące w technologii złóż tarczowych z mikrositem bębnowym lub zintegrowanym separatorem lamelowym o parametrach użytkowych nie gorszych od zaprojektowanych oraz spełniające wskazane przez Zamawiającego parametry równoważności:

·         powierzchnia zabudowy reaktorów tarcz obrotowych ze zintegrowaną mikro filtracją lub zintegrowanym separatorem lamelowym (Vmin=8m3): maksymalnie do 180m2,

·         tarcze pełne z tworzywa sztucznego o średnicy min. 2,5 m,

·         wał pełny ze stali nierdzewnej,

·         prędkość obrotowa 1,5-4,5 obrotu/ minutę,

·         moc zainstalowana maks. 2,2 kW,

·         materiał wykonania: tworzywa sztuczne: polipropylen lub żywica epoksydowa wzmacniana włóknem szklanym (GRP) wraz z pokryciem Aluminiowym

·         filtr bębnowy o wydajności min. 12m3/h zasilany za pomocą tego samego napędu co dyski obrotowe lub zintegrowany separator lamelowym (Vmin=8m3)

·         system płukania filtra bębnowego za pomocą dysz zasilanych ściekami oczyszczonymi zintegrowany separator lamelowym (Vmin=8m3)

·         grawitacyjne usuwanie osadów z urządzenia lub za pomocą pompy.

 

Krata Koszowa:

·         prześwit 2 cm

·         materiał wykonania całości ze stali 304.

Sito piaskownik:

·         przepustowość min. Q= 30 l/s

·         perforacja sita minimum 5 mm

·         powierzchnia piaskownika obliczona dla skuteczności min. 92% dla ziaren piasku większych od 0,2 mm

·         materiał wykonania całości ze stali 304.

Ocena zgodności zaproponowanych urządzeń z opisem zamówienia nastąpi na podstawie dołączonych przez Oferenta materiałów producentów poszczególnych urządzeń, takich jak: listy referencyjne, rysunki, katalogi lub karty katalogowe. Zamawiający wymaga aby oferenci dołączyli do oferty wyżej wymienione dokumenty.

Odpowiedź nr 1:

Tak. Zamawiający dokonał zmiany załącznika nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązania urządzeń tj. reaktorów tarczowych obrotowych ze zintegrowanym separatorem lamelowym, kraty koszowej oraz sito piaskownika jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź nr 2:

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia parametrów równoważności zapisanych w załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający zaakceptuje reaktory tarczowo obrotowe ze zintegrowanym separatorem lamelowym jako rozwiązanie równoważne w stosunku do reaktora tarczowo obrotowego z mikrositem bębnowym.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzeń i wykonania przedmiotu umowy tak aby uwzględniły następujące charakterystyki ścieków surowych na dopływie do reaktora:

·         2 < CHZT/BZT5 < 2,7 mg/l

·         7 < CHZT/Azot < 20 mg/l

·         P=5mg/l

·         Tłuszcze < 100 mg/l

·         6,5 < pH < 8,5

·         Średnia temperatura na placu budowy: 12 C

·         12 C < Temperatura na dopływie do reaktora < 35 C

 

Odpowiedź nr 3:

Tak. Zamawiający zakłada w/w charakterystykę ścieków na dopływie do reaktora, zmieniając parametr: „12 C < Temperatura na dopływie do reaktora < 35 C” na 0 C < Temperatura na dopływie do reaktora < 35 C”.

Pytanie nr 4:

Zamawiający w SIWZ, STWiOR, Przedmiarach robót i wzorze umowy (oraz innych dokumentach) stosuję nazwę własną ECODISC. Jest to nazwa własna jednego z producentów oczyszczalni ścieków działających w technologii złoża obrotowego. Czy Zamawiający potwierdza że wszędzie gdzie jest wskazany dostawca technologii ECODISC dopuszcza on rozwiązania równoważne?

Odpowiedź nr 4:

Tak. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia parametrów równoważności zapisanych w załącznik nr 9 do SIWZ.

Pytanie nr 5:

W przedmiarach robót Zamawiający nie przewidział budowy budynku sito piaskownika o którym mowa w pkt. 7 projektu budowalno-wykonawczego. Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie tego obiektu czy należy koszt wkalkulować w ofertę cenową składaną na etapie otwarcia ofert?

Odpowiedź nr 5:

Nie. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych wynagrodzeń. Koszty związane z wykonaniem budynku sito piaskownika należy uwzględnić w cenie na etapie składania oferty.

Pytanie nr 6:

Czy jeżeli istnieją rozbieżności w dokumentach, które stanowią integralną cześć SIWZ (np. projekt budowalno-wykonawczy, przedmiary robót, STWiOR, itd.) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych wynikających z braków projektowych lub w/w rozbieżności? Czy należy przewidzieć wszystkie koszty na etapie składanie oferty?

Odpowiedź nr 6:

Jeżeli istnieją rozbieżności dokumentach, które stanowią integralną cześć SIWZ (np. projekt budowalno-wykonawczy, przedmiary robót, STWiOR, itd.) Zamawiający NIE przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych. Ofert musi uwzględnić wszystkie koszty związane z prawidłowym (tj. zgodnie ze sztuką budowalną) wykonaniem przedmiotu zamówienia już na etapie składnia oferty.

Pytanie nr 7:

Czy na etapie składania oferty należy dołączyć wypełniony kosztorys wykonany na podstawie udostępnionego przez Zamawiającego przedmiaru robót?

Odpowiedź nr 7:

Tak. Zamawiający wymaga złożenia kosztorysu na etapie składania oferty.

 


PZP.271.3.2017                                                                                    Obrzycko, 25.04.2017 r.                

 

MODYFIKACJE ODPOWIEDZI NA PYTANIE I TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 66750 - 2017 z dnia 14.04.2017 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

a)    w pkt 13 - miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

·         jest:

 „13.1.  Termin składania ofert upływa w dniu 28/04/2017 o godz. 10:00

13.3.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28/04/2017 o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego.”

·         winno być:

„13.1.   Termin składania ofert upływa w dniu 08/05/2017 o godz. 10:00

13.3.    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08/05/2017 o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego.”

Ponadto Zamawiający modyfikuje odpowiedź z dnia 21.04.2017 r. w następującym zakresie:

·         jest:

 „(…) wymogów aktualnie obowiązującego rozporządzenia M.Ś dla Oczyszczalni Ścieków o RLM < 2000 (załącznik 2 do rozporządzenia) tj: BZT5 = 40 mg O2/l ; CHZT = 150 mg O2/l; zawiesina ogólna = 50 mg/l; Azot ogólny = 30 mg/l; Fosfor ogólny = 5 mg/l.”

·         winno być:

„(…) wymogów aktualnie obowiązującego rozporządzenia M.Ś dla Oczyszczalni Ścieków o RLM > 2000 (załącznik 3 do rozporządzenia) tj: BZT5 = 25 mg O2/l ; CHZT = 125 mg O2/l; zawiesina ogólna = 35 mg/l; Azot ogólny = 15 mg/l; Fosfor ogólny = 2 mg/l.”

Niniejsze pismo stanowi zmianę (uzupełnienie) treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 


Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 66750-2017 z dnia 14-04-2017 - Obrzycko
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni...
Termin składania ofert/wniosków: 28-04-2017

Ogłoszenie nr 73049 - 2017 z dnia 2017-04-25 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 66750
Data: 14/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 28/04/2017, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 08/05/2017, godzina: 10:00


PZP.271.3.2017                                                                                             Obrzycko, 28.04.2017 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

nr ogłoszenia: 66750 - 2017 z dnia 14.04.2017 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3 z dnia 21.04.2017 r. prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza załączenie przez Oferentów listy trzech urządzeń, pracujących w zaprojektowanej technologii oczyszczania ścieków, zamontowanych na terenie Polski o wydajnościach mniejszych niż wymagana w SIWZ.

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza 3 urządzenia o mniejszych wydajnościach.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aby proponowane urządzenia usuwały związki biogenne?

Odpowiedź nr 2:

Tak.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 08.05.2017 r.

PZP.271.3.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą odbyło się dnia 08.05.2017 o godz. 1005.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 3 000 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Warunki płatności [dni]

Okres gwarancji [miesiące]

Deklarowany czas realizacji zamówienia [miesiące]

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego [godziny]

 
 
 

1.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska
"EKOMEL" Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

2 277 062,48

30

36

5

2

 

2.

WUPRINZ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

2 592 836,14

30

36

5

2

 

3.

Segi-Eko Sp. z o.o., ul. Szprotawska 10, 67-321 Leszno Górne

2 848 493,45

30

36

5

2

 
Obrzycko, dnia 29.05.2017 r.

PZP.271.3.2017

 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI GAJ MAŁY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny, czasem reakcji serwisu gwarancyjnego, terminem realizacji zamówienia oraz okresem gwarancji.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Okres gwarancji [miesiące]

Deklarowany czas realizacji zamówienia [miesiące]

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego [godziny]

1.

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska
"EKOMEL" Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

2 277 062,48

36

5

2

2.

WUPRINZ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

2 592 836,14

36

5

2

3.

Segi-Eko Sp. z o.o., ul. Szprotawska 10, 67-321 Leszno Górne

2 848 493,45

36

5

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska
"EKOMEL" Spółka z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 


 

Ogłoszenie nr 98642 - 2017 z dnia 2017-06-20 r.
Obrzycko: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
PROW 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 66750

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 73049

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 612 913 065, faks 612 913 072, e-mail sekretarz@obrzycko.pl
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PZP.271.3.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Gaj Mały wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej - załącznik numer 8 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV: 45232423-3, 45200000-9, 45230000-8, 45232421-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT2801991.01
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska "EKOMEL" Spółka z o.o.,  ,  ul. Angowicka 47,  89-600,  Chojnice,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2 277 062,48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2 277 062,48
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2 848 493,45
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1553
Data wytworzenia: 14-04-2017, 09:47:00 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 14-04-2017, 09:53:28 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 28-04-2017, 14:52:02 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego