Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO

Data rozpoczęcia przetargu: 22-06-2017
Data zakończenia przetargu: 06-07-2017


 

 
 


Ogłoszenie nr 537555-N-2017 z dnia 2017-06-22 r.

Gmina Obrzycko: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19 , 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, , e-mail sekretarz@obrzycko.pl, , faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.obrzycko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO
Numer referencyjny: PZP.271.4.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Inwestycja realizowana w latach 2017 – 2018 ze środków finansowych budżetu Gminy Obrzycko. 1. Przedmiot i zakres zamówienia Zakres zamówienia obejmuje trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko położony na działkach nr 173/2, 179, 182 Al. Jana Pawła II, obręb 0001 w Obrzycku. Budynek składa się z dwóch brył - trzykondygnacyjnej części mieszczącej Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednokondygnacyjnej biblioteki. Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, część budynku mieszcząca bibliotekę oraz salę obrad obniżono. Na parterze dodatkowo zlokalizowano: recepcję, salę narad Gminy, szatnię, ogólnodostępne toalety, pokój rozmów indywidualnych, pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze zaprojektowano archiwum z kancelarią tajną, na pierwszym i drugim - pokoje biurowe wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Całość założenia obsługiwaną windą. Dane ogólne budynku: • Kubatura brutto: 7231,92 m3 • Powierzchnia wewnętrzna: 1678,95 m2 • Powierzchnia użytkowa: 894,10 m2 • Powierzchnia zabudowy: 829,26 m2 • wysokość: 11,88 m • długość: 45,16 m • szerokość: 31,53 m • liczba kondygnacji: 3 2. Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami podanymi w projekcie wykonawczym oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót branżowych. Roboty obejmują też wykonanie wszystkich prac związanych z pracami podstawowymi oraz wszystkich usług niezbędnych dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykonać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Przyjmuje się że Wykonawca zapoznał się z całością dokumentacji, z planami i dokumentacją opisową niezbędną do realizacji tych robót, które to prace zobowiązuje się prawidłowo ukończyć zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Niniejszy opis nie jest wyczerpujący. Oznacza to, że Wykonawca musi uwzględnić wykonanie wszelkich prac mających związek z jego specjalizacją lub też takich, które wiążą się bądź wynikają z prac prowadzonych przez innych wykonawców branżowych. Ustala się, że cena za wykonanie robót obejmuje nie tylko prace wskazane w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach w dokumentacji, prace uwzględnione lub nieuwzględnione w kosztorysach i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie. Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jest w stanie uzupełnić te elementy, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji, celem właściwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego wyniku. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów, warunków prowadzenia robót itp. 3. WARUNKI OGÓLNE Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem inspektora wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, przed ich wybudowaniem, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie budowlanym. Oferta na całość zamówienia powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty. Ofertę należy przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia, SST wykonania i obmiaru robót. Przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy dla Wykonawcy. Załączniki: a) projekt budowlany, b) SST, przedmiar robót

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45262300-4
45112400-4
45320000-6
45442100-8
45421000-4
45261000-4
45262311-4
45432100-5
45321000-3
45332000-3
45331100-0
45333000-0
45331000-6
45314310-7
45314000-1
45314300-4
45312200-9
45100000-8
45110000-1
45233000-9
45112710-5
45112723-9
45310000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100);
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) o udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej, niż 900 m2 (każdy) i liczbie kondygnacji nie mniejszej, niż dwie. b) o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia i posiada n/w uprawnienia i doświadczenie: • kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 12.1.2; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w Oświadczeniu informację o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 12.1.2; W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności, do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wykonawca może wraz ze złożeniem oświadczenia przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 12.1.2; Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza w Oświadczeniu informację o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 12.1.2; 11.3. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ ); 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), 3) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych oraz sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, winien załączyć zobowiązanie tych podmiotów o oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia określające: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 11.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na zasobach którego polegać będzie Wykonawca, nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia wezwania, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami. 11.5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust.1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2) dowód wniesienia wadium, 3) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, SST, opisu przedmiotu zamówienia, 4) stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ, 5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zgodnie z pkt 12.11.1.SIWZ,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
12. Wymagania dotyczące wadium 12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 zł 12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO”< 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) powinno być wystawione na Zamawiającego 3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw. 12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
33.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich zmian : 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), c) konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, d) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, e) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, f) wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, g) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. 2) W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych w punktach 33.2.1.a)-g), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 3) Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 4) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p. 5) zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 6) rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, 7) zmiana zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu rzeczowo-finansowego robót, 8) powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia, które nie zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie, jako części zmówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy; 9) zmiany podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 10) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art.144 ust.1 pkt. od 2) do 6) ustawy Prawo zamówień publicznych 11) Zmiany umowy mogą być dokonywane przed upływem terminu jej realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony w terminie 7 dni od daty wystąpienia lub powzięcia wiadomości o zaistniałych okolicznościach wymienionych w pkt 33.2. Wniosek winien zawierać szczegółowe uzasadnienie. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 


 

 

 


UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia. Należy pominąć pozycje 2.2.10. (198-297) przedmiaru robót (nr ew. 2016-10-330). 


 

Ogłoszenie nr 500001548-N-2017 z dnia 29-06-2017 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 537555-N-2017
Data: 22/06/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

PZP.271.4.2017                                                                                             Obrzycko, 29.06.2017 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO”

nr ogłoszenia: 537555-N-2017 z dnia 22.06.2017 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wartością wadium w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wynosi 150 000 a Formularzem Ofertowym - Załącznik nr 1, w którym jest 120 000.

Odpowiedź:

Prawidłową wartością jest 150 000 zł. Poprawiony formularz ofertowy w załączeniu.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że wymagany okres gwarancji na lewoskręt wynosi 5 lat. Stosowny zapis został dodany do §19 pkt 1 umowy.

Okres gwarancji, będący jednym z kryteriów podlegających ocenie, to okres gwarancji na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko.

 


PZP.271.4.2017                                                                                             Obrzycko, 04.07.2017 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO”

nr ogłoszenia: 537555-N-2017 z dnia 22.06.2017 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:

1.    Czy budynki podlegające rozbiórce zbudowane są z materiałów posiadających azbest (eternit)? Lub innych materiałów, które wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności podczas rozbiórki?

 

Tak. Pokrycie dachu jest z eternitu.

 

2.    Prosimy o zamieszczenie brakujących schematów elektrycznych:

            Rozdzielnica R-UPS wym. 950x550x205mm, IP44

            Rozdzielnica RP0/1+RK0/1 wym. 850x1000x110mm, IP30

            Rozdzielnica RPSO+RKSO wym. 800x950x160mm, IP44

            Rozdzielnica RPB+RKB wym. 800x950x160mm, IP44

            Rozdzielnica RP1/1+RK1/1 wym. 850x1000x110mm, IP30

            Rozdzielnica RP1/2+RK1/2 wym. 850x1000x110mm, IP30

            Rozdzielnica RP2/1+RK2/1 wym. 850x1000x110mm, IP30

            Rozdzielnica RP2/2+RK2/2 wym. 850x1000x110mm, IP30

            Rozdzielnica R-KOTŁ. wym. 750x975x250mm, IP65

 

            W załączeniu.

 

3.    Prosimy o załączenie projektu drogowego w zakresie wykonania lewoskrętu z drogi wojewódzkiej.

 

W załączeniu.

 

4.    Prosimy o doprecyzowanie parametrów dotyczących centrali telefonicznej (ilość nr wewnętrznych, zewnętrznych itp.).

 

Centrala w wersji do szafy RACK, np. Platan Libra, przy założeniu, że każde stanowisko pracy będzie miało oddzielny telefon.

 

5.    Czy w przypadku prac drogowych wykonanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu leży po stronie Wykonawcy?

 

Projekt organizacji ruchu został wykonany i uzgodniony przez projektanta.

 

6.    Prosimy o załączenie Decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

W załączeniu.

 

7.    Dotyczy zapisu SIWZ ppkt 11.1.3 i 11.1.4: „We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa Oświadczanie, o którym mowa w ppkt 12.1.2”. Prośba o wyjaśnienie i ewentualną korektę zapisu. Czy Zamawiający na etapie składa ofert oczekuje, poza informacją złożoną przez Wykonawcę w Oświadczeniu Wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ), osobnego oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania od każdego podmiotu trzeciego (przez niego podpisanego)?

 

Modyfikacja zapisu w załączeniu. Zamawiający oczekuje złożenia osobnych oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania od każdego podmiotu trzeciego (przez niego podpisanego) na etapie składania ofert.

 

8.    Proszę o wyjaśnienie czy w przedmiotowym postępowaniu w zakres wchodzi wykonanie ogrodzenia obiektu na co wskazuje pozycja kosztorysowa o nr 390 "Ogrodzenie" w ilości 75,2 m, co kłóci się z opisem zagospodarowania terenu gdzie jest zapisane: "Ogrodzenie: Teren zamierzenia nie będzie ogrodzony."

 

Od strony północnej projektuje się ogrodzenie na fragmencie granicy z działką nr 173/1. Ogrodzenie należy wykonać ze słupków oraz siatki. Słupki z rury stalowej ok. 34 mm, zakończone plastikową nakładką odporną na czynniki atmosferyczne. Wysokość słupków 200 cm. Słupki ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor szary. Pomiędzy słupkami należy rozciągnąć siatkę plecioną wykonaną z drutu ocynkowanego i powlekanego PCV w kolorze szarym. Grubość drutu: rozmiar oczka 60x60 mm, wysokość 150 cm. Słupki należy osadzić w stopach fundamentowych o wymiarach ok. 30x50 cm. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

 


PZP.271.4.2017                                                                                    Obrzycko, 04.07.2017 r.                

 

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO”

nr ogłoszenia: 537555-N-2017 z dnia 22.06.2017 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

a)    w pkt 11 - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

·         jest:

„11.1.3            Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 12.1.2”

·         winno być:

„11.1.3            Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza w Oświadczeniu informację, o tych podmiotach. We wskazanym zakresie podmiot trzeci składa Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 11.1.2”

Niniejsze pismo stanowi zmianę (poprawę oczywistej omyłki pisarskiej) treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 


Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


 

Obrzycko, 06.07.2017 r.

PZP.271.4.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO” odbyło się dnia 06.07.2017 o godz. 1005.

Oferty złożyli:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Okres gwarancji [miesiące]

 
 
 

1.

METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

6 923 492,75

60

 

2.

Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła

8 475 530,47

60

 

 


Obrzycko, dnia 17.07.2017 r.

PZP.271.4.2017

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz okresem gwarancji.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Okres gwarancji [miesiące]

1.

METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

6 923 492,75

60

2.

Thermbau Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Walki Młodych 78A, 64-920 Piła

8 475 530,47

60

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

METROLOG Sp. z o.o., ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

 


 Ogłoszenie nr 500008890-N-2017 z dnia 04-08-2017 r.

Gmina Obrzycko: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 537555-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500001548-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP.271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Inwestycja realizowana w latach 2017 – 2018 ze środków finansowych budżetu Gminy Obrzycko. 1. Przedmiot i zakres zamówienia Zakres zamówienia obejmuje trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony budynek Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko położony na działkach nr 173/2, 179, 182 Al. Jana Pawła II, obręb 0001 w Obrzycku. Budynek składa się z dwóch brył - trzykondygnacyjnej części mieszczącej Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej oraz jednokondygnacyjnej biblioteki. Wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu, część budynku mieszcząca bibliotekę oraz salę obrad obniżono. Na parterze dodatkowo zlokalizowano: recepcję, salę narad Gminy, szatnię, ogólnodostępne toalety, pokój rozmów indywidualnych, pomieszczenia techniczne. Na pierwszym piętrze zaprojektowano archiwum z kancelarią tajną, na pierwszym i drugim - pokoje biurowe wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym. Całość założenia obsługiwaną windą. Dane ogólne budynku: • Kubatura brutto: 7231,92 m3 • Powierzchnia wewnętrzna: 1678,95 m2 • Powierzchnia użytkowa: 894,10 m2 • Powierzchnia zabudowy: 829,26 m2 • wysokość: 11,88 m • długość: 45,16 m • szerokość: 31,53 m • liczba kondygnacji: 3 2. Roboty należy wykonać zgodnie z założeniami podanymi w projekcie wykonawczym oraz zgodnie z założeniami wspólnymi dla wszystkich działów robót branżowych. Roboty obejmują też wykonanie wszystkich prac związanych z pracami podstawowymi oraz wszystkich usług niezbędnych dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykonać zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Przyjmuje się że Wykonawca zapoznał się z całością dokumentacji, z planami i dokumentacją opisową niezbędną do realizacji tych robót, które to prace zobowiązuje się prawidłowo ukończyć zgodnie z regułami sztuki budowlanej. Niniejszy opis nie jest wyczerpujący. Oznacza to, że Wykonawca musi uwzględnić wykonanie wszelkich prac mających związek z jego specjalizacją lub też takich, które wiążą się bądź wynikają z prac prowadzonych przez innych wykonawców branżowych. Ustala się, że cena za wykonanie robót obejmuje nie tylko prace wskazane w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach w dokumentacji, prace uwzględnione lub nieuwzględnione w kosztorysach i instrukcjach, lecz również i te prace, które w sposób domyślny są niezbędne do pełnego ukończenia przedmiotowych robót zgodnie z Regułami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczególnych elementów oraz do osiągnięcia wyników określonych w projekcie. Wykonawca, zapoznawszy się z zakresem robót przewidzianych do wykonania, stwierdza, że jest w stanie uzupełnić te elementy, które mogłyby zostać pominięte w poszczególnych częściach dokumentacji, celem właściwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego wyniku. Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, wynikających z usytuowania placu budowy i rodzaju graniczących z nim terenów, warunków prowadzenia robót itp. 3. WARUNKI OGÓLNE Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem inspektora wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, przed ich wybudowaniem, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie budowlanym. Oferta na całość zamówienia powinna uwzględniać wszystkie niezbędne koszty. Ofertę należy przygotować w oparciu o dokumentację techniczną, opis przedmiotu zamówienia, SST wykonania i obmiaru robót. Przedmiary robót mają charakter poglądowy i pomocniczy dla Wykonawcy. Załączniki: a) projekt budowlany, b) SST, przedmiar robót
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262300-4, 45112400-4, 45231300-8, 45320000-6, 45442100-8, 45421000-4, 45261000-4, 45262311-4, 45432100-5, 45321000-3, 45332000-3, 45331100-0, 45333000-0, 45331000-6, 45314310-7, 45314000-1, 45314300-4, 45312200-9, 45100000-8, 45110000-1, 45233000-9, 45112710-5, 45112723-9, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Wyświetleń strony: 2247
Data wytworzenia: 22-06-2017, 14:46:35 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 22-06-2017, 15:31:37 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 04-07-2017, 12:42:19 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego