Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Zapytanie ofertowe: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO

Data rozpoczęcia przetargu: 07-07-2017
Data zakończenia przetargu: 14-07-2017


Obrzycko, dnia 07 lipca 2017r.

 

 

PZP.271.6.2017                                

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Obrzycko, zaprasza do składania ofert na: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: „BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO”.

 

 1. Zamawiający.

Nazwa Zamawiającego:             Gmina Obrzycko

Miejscowość:                            Obrzycko

Adres:                                      ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

strona internetowa:                   bip.obrzycko.pl

e-mail:                                     gmina@obrzycko.pl

telefon:                                    61 29 13 065

NIP:                                         787-199-76-78

 

 1. Rodzaj zamówienia.

Usługi, CPV: 71520000-9 usługi nadzoru budowlanego.

 

3.    Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

4.    Opis przedmiotu zamówienia.

a.     Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn. „BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO” we wszystkich branżach robót (branża konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa). Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w załączniku Nr 2 - wzorze umowy.

b.     Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane zostało zamieszczone w biuletynie Zamówień Publicznych  pod nr: 537555-N-2017 z dnia 22.06.2017 r. oraz na stronie internetowej Zamawiającego: bip.obrzycko.pl.

c.     Szczegółowy opis nadzorowanych robót budowlanych znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.obrzycko.pl/przetargi/zakonczone/78

 

 1. Termin realizacji umowy.
  1. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych.
  2. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: do dnia 31 sierpnia 2018 r.
  3. W przypadku wydłużenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 2 ulega przedłużeniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
  4. W przypadku skrócenia się okresu wykonania robót budowlanych termin określony w ust. 2 ulega skróceniu do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

 

6.    Kryteria oceny ofert.

 

Kryterium - Cena oferty brutto - waga 100%

Punkty za cenę obliczane według wzoru:

            C min      

K =                     x  100 pkt

             C n

gdzie:

K - punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego ,

Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez Wykonawców,

Cn - cena zaproponowana przez Wykonawcę badanego „n”.

Wykonawca jest zobowiązany do podania umownej ceny (wynagrodzenia ryczałtowego), która musi spełniać wszystkie wymagania zapytania ofertowego, oraz obejmować wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu umownej ceny należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług.

Podana w ofercie umowna cena za wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia jest stała na czas trwania realizacji zamówienia.

 

7.    Sposób oceny ofert.

a.     Oferta z najwyższą liczbą punktów, spełniająca warunki udziału w postępowaniu zostanie uznana za najkorzystniejszą.

b.     Jeżeli dwie lub więcej ofert w postępowaniu zostanie złożonych z taką samą liczbą punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych, przy czym oferty te nie mogą być wyższe niż pierwotne.

 

8.    Warunki udziału w postępowaniu.

            Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu winien spełniać warunki:

a.     posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

b.     posiadać niezbędne zdolności techniczne i zawodowe oraz  dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, w szczególności w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

·   inspektorem nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych:

minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń , zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,

minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej nad co najmniej dwiema robotami konstrukcyjno-budowlanymi w budynkach użyteczności publicznej w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

·   inspektorem nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych: 

minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania bądź nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,

minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej nad co najmniej dwiema robotami  branży instalacyjnej - elektrycznej w okresie 3 lat przez dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

·   inspektorem nadzoru robót sanitarnych:

minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania bądź nadzorowania  robotami budowlanymi specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,

minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży sanitarnej  nad co najmniej dwiema robotami  branży instalacyjnej - sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i wodociągowych w okresie 3 lat przez dniem wszczęcia postępowania, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

·   inspektorem nadzoru robót drogowych:

minimalne kwalifikacje: osiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania bądź nadzorowania  robotami budowlanymi specjalności drogowej, zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,

minimalne doświadczenie zawodowe: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych nad co najmniej dwiema robotami branży drogowej w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą posiadać wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w odpowiedniej specjalności, zgodnie z wymaganiami z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65).

            Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia.

 

c.     znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie usługi.

                        Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełnienia tego warunku.

d.     Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa stosowne oświadczenie.

e.     Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, do przedłożenia w terminie 5 dni od otrzymania wezwania, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

·   w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz ich doświadczenia - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 wraz z kserokopiami uprawnień inspektorów nadzoru oraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

f.      Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku o którym mowa w pkt 5, Zamawiający może wybrać ofertę cenową z kolejną najwyższą liczbą punktów.

9.    Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych.

a.     W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

·   uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

·   posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji,

·   pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

·   pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

·   W związku z powyższym Wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.

10.  Sposób i forma przygotowania oferty.

a.     Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko

 

Oferta na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych pn.: „BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO”

 

Nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę .....................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.     Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi.

c.     Dokumenty składające się na ofertę:

·   formularz ofertowy  - Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1;

·   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3;

·   Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 5.

 

d.     Dokumenty, które winien przedłożyć Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza:

·   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 wraz z kserokopiami uprawnień inspektorów nadzoru oraz aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

 

11.  Termin składania ofert.

a.     Podpisaną ofertę należy złożyć w oryginale w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.

b.     Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca 2017 roku o godz. 1000.

 

12.  Pozostałe informacje:

a.     W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe wraz z informacją o dacie zmienianego zapytania ofertowego oraz opisem dokonanych zmian. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

b.     Zamawiający oraz potencjalny Wykonawca są związani treścią zapytania ofertowego. Zamówienie kończy się zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą, który uzyskał największą liczbę punktów według kryterium oceny ofert albo zamknięciem postępowania bez zawarcia umowy. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

c.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od potencjalnych Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

d.     Zamawiający zamyka postępowanie bez zawarcia umowy, jeżeli:

·   nie została złożona żadna oferta,

·   żadna ze złożonych ofert nie odpowiada wymaganiom stawianym przez Zamawiającego,

·   cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

·   Zamawiający stwierdził zaistnienie okoliczności, które powodują, ze zawarcie umowy nie jest w interesie Zamawiającego.

 

13.  Osoby do kontaktu:

a.     w zakresie merytorycznym (sprawy dot. przedmiotu zamówienia)

Wiesław Bobiarski    fax. +48 61 29 13 072    e-mail: sekretarz@obrzycko.pl

b.     w zakresie  proceduralnym (sprawy dot. SIWZ i procedury  postępowania)

           Beata Szymkowiak   fax. +48 61 29 13 072    e-mail: b.szymkowiak@obrzycko.pl

 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
  2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu, w którym nastąpi otwarcie ofert.

 

Załączniki:

 • Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego - Formularz ofertowy.
 • Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego - Wzór umowy.
 • Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu.
 • Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
 • Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.


Rozstrzygnięcie przetargu:


PZP.271.6.2017                                                                                 Obrzycko, 17.07.2017 r.  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. zapytania ofertowego pt.

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO"

z dnia 07.07.2017 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 17.07.2017 r. o godz. 1000.

W wyznaczonym terminie do 14.07.2017 r. do godz. 1000 wpłynęły 4 oferty.

 

Lp.

Wykonawca

netto

VAT

brutto

1.

Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k., ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań

118 900,00

27 347,00

146 247,00

2.

Kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych inż. Tomasz Wicher, ul. Jagodowa 67, Kępa, 64-500 Szamotuły

69 900,00

15 378,00

85 278,00

3.

Leszek Konieczny, mgr inż. budownictwa lądowego, ul. Dworcowa 25, 64-810 Kaczory

43 900,00

0,00

43 900,00

4.

„INWESTOR” Biuro Nadzoru, Zaopatrzenia i Realizacji Inwestycji, Zbigniew Wleklak, ul. Szamotulska 8/1, 64-520 Obrzycko

80 000,00

18 400,00

98 400,00

 


Obrzycko, dnia 26.07.2017 r.

PZP.271.6.2017

 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zawiadamia, iż w zapytaniu ofertowym na „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych, pn.: BUDOWA CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO" z dnia 07.07.2017 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

 

Lp.

Wykonawca

netto

VAT

brutto

1.

Agencja Inwestycyjna TERRA Sp. z o.o. i Wspólnicy s.k.,         ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań

118 900,00

27 347,00

146 247,00

2.

Kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych inż. Tomasz Wicher, ul. Jagodowa 67, Kępa, 64-500 Szamotuły

69 900,00

15 378,00

85 278,00

3.

Leszek Konieczny, mgr inż. budownictwa lądowego,             ul. Dworcowa 25, 64-810 Kaczory

43 900,00

0,00

43 900,00

4.

„INWESTOR” Biuro Nadzoru, Zaopatrzenia i Realizacji Inwestycji, Zbigniew Wleklak, ul. Szamotulska 8/1, 64-520 Obrzycko

80 000,00

18 400,00

98 400,00

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Leszek Konieczny, mgr inż. budownictwa lądowego, ul. Dworcowa 25, 64-810 Kaczory

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1606
Data wytworzenia: 07-07-2017, 13:10:16 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 07-07-2017, 13:23:09 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego