Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 11-12-2017
Data zakończenia przetargu: 19-12-2017


Obrzycko, dnia 11 grudnia 2017 r.

PZP.271.13.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 166/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2010 roku z późn. zm.) na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko”

 

Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy w Obrzycku

ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.

 

1.    Przedmiot zamówienia:

  1. Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko, w tym:

·   usuwanie awarii urządzeń służących do ujmowania wody pitnej, przepompowni ścieków i oczyszczalniach ścieków,

·   usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej.

  1. Parametry:

·   sieci wodociągowej: PCVØ 200,160, 110, 90,

·   przyłącza wodociągowe PEØ  63, Ø40, Ø32, Ø25, stalowe-ocynk o przekroju 1 ½ ‘, 1’.

·   kanalizacja sanitarna PCV Ø250, Ø200, Ø160

·   oczyszczalnie ścieków typu mechaniczno-biologiczne - szt. 6,

·   przepompownia ścieków - 46 szt.

·   przydomowe oczyszczalnie - 2 szt

·   studnie głębinowe - 5 szt. pompy - 5 szt.

·   hydrofornie - szt. 3.

  1. Zakres robót i podstawowe obowiązki wykonawcy:

·   bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowych a w szczególności pęknięć przewodów rozdzielczych i przyłączy, usuwanie nieszczelności zaworów, wymiana nawiertek i pozostałej armatury wraz  z hydrantami,

·   naprawa i wymiana pomp głębinowych i zestawów pomp hydroforowych,

·   usuwanie zatorów i naprawa uszkodzonych studzienek sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni ścieków, czyszczenie komór w oczyszczalni ścieków,

·   naprawa i wymiana urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowni ścieków,

·   realizacja indywidualnych zleceń zamawiającego z zakresu spraw związanych z modernizacją i eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i użytkowania komunalnej kanalizacji sanitarnej.

  1. W przypadku wystąpienia awarii w drodze wojewódzkiej lub powiatowej Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zajęcia pasa drogowego do właściciela drogi oraz dokonanie odbioru prac prowadzących do przywrócenia do stanu pierwotnego pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Zamawiający na podstawie faktury wystawionej przez Zarządcę drogi.
 1. Sposób obliczenia ceny ofertowej:

a.     Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena kosztorysowa brutto.

b.     Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego w następujący sposób:

C = cena

Cena pracy sprzętu - 40 %

C1 = C najniższej oferty ÷ C badanej oferty x 40 pkt

Cena roboczogodziny - 50%

C2 = C najniższej oferty ÷ C badanej oferty x 50 pkt

Narzut od kosztu zakupu materiału - 10% (narzut od 1-10% - 10 pkt, od 11-15% - 5 pkt, od 16-20% - 3 pkt, powyżej 20% - 0%)

C3 = ilość uzyskanych punktów

C = C1+C2+C3

Pod pojęciem pracy sprzętu należy rozumieć pracę koparko-ładowarki, dźwigu lub równoważnego sprzętu ciężkiego.

Cena roboczogodziny musi uwzględniać wykorzystanie pozostałego sprzętu, narzędzi lub maszyn ręcznych oraz pracę ludzi.

Wszystkie materiały niezbędne do usuwania awarii wod-kan dostarczy Wykonawca. Materiały powinny być zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub w przypadku ich braku posiadać polskie lub europejskie aprobaty techniczne.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie składniki osobowe i rzeczowe z podaniem obliczeniowej wartości końcowej oraz stawki roboczogodziny i pracy sprzętu z narzutami.

Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

c.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

d.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

3.    Kryteria oceny ofert: cena - 100 %

4.    Wymogi dotyczące złożenia oferty:

Wykonawca przedkłada:

a.     Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia).

b.     Warunki i sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy (załącznik nr 7 niniejszego ogłoszenia).

c.     Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

d.     Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19 grudnia 2017 r. do godziny 15:30 w formie pisemnej:

·         w sekretariacie Urzędu - ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko,

·         na adres mailowy: b.szymkowiak@obrzycko.pl,

·         lub faksem (61) 29-13-072.

5.    Osoba do kontaktu:

Beata Szymkowiak, fax. (61) 29 13 072, e-mail: b.szymkowiak@obrzycko.pl

6.    Uwagi końcowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania Ofertowego.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 08 stycznia 2018 r.

PZP.271.13.2017

 Strony w/g rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawiadamia, iż w zapytaniu ofertowym na wykonanie zamówienia pn.: „Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie z zapytaniem ofertowym przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny (100%).

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

1.    Przedsiębiorstwo „PEK-Mel” Witold Czapla Krzysztof Cichorek Sp. j.

ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki:

  1. Cena pracy sprzętu 95,00 zł netto za 1 mgh + 23% VAT
  2. Cena pracy sprzętu 116,85 zł brutto. Słownie: sto szesnaście złotych 85/100
  3. Cena roboczogodziny 21,00 zł netto za 1 rgh + 23% VAT
  4. Cena roboczogodziny 25,83 zł brutto. Słownie: dwadzieścia pięć złotych 83/100
  5. Narzut od kosztu zakupu materiału 0,00%

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

 

Przedsiębiorstwo „PEK-Mel” Witold Czapla Krzysztof Cichorek Sp. j., ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki

 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.Wyświetleń strony: 1003
Data wytworzenia: 11-12-2017, 14:22:29 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 11-12-2017, 15:00:14 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego