Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby

Data rozpoczęcia przetargu: 14-02-2018
Data zakończenia przetargu: 05-03-2018


 
 


Ogłoszenie nr 518508-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

Gmina Obrzycko: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19 , 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.obrzycko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby
Numer referencyjny: PZP.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby, wykonana zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ określają następujące dokumenty: a. projekt budowlany b. przedmiar robót 3. Celem inwestycji jest budowa szatni sportowej według założonego planu na działce stanowiącej własność Inwestora nr geod. 211/30, obręb Słopanowo. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Słopanowo-Huby, Gm. Obrzycko, powiat szamotulski. Jednostka ewidencyjna: Obrzycko - obszar wiejski. Grunty nie są objęte MPZP. 4. Obecnie teren jest zagospodarowany, zabudowany (na terenie znajduje się budynek szatni przeznaczony do rozbiórki), ogrodzony. 5. Na wskazanym terenie projektuje się jeden obiekt mający pełnić funkcję szatni sportowej. Budynek zaprojektowano w rzucie w kształcie prostokąta. Obiekt zaprojektowano w technologii modułowej wykonanej z kontenerów stalowych, posadowiony zostanie za pomocą prefabrykowanych stóp żelbetowych, a kryty będzie dachem płaskim jednospadowym o kącie nachylenia 5 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru „zero” budynku (+/-0,00) – ustalono na: ppp= ±0,00 = +62,20 m n.p.m. Sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosi 90 m2 i wynosi 4,83% powierzchni działki. Teren biologicznie czynny wynosi 17 773 m2 czyli 95,17% powierzchni działki. Media zostaną doprowadzone z miejsca przyłączenia obiektu szatni przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z wcześniejszymi warunkami. Obsługa działki w zakresie przyłączy oraz komunikacyjnej - bez zmian. 6. Działka, na której zaprojektowano szatnię nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie, równocześnie znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej. 7. Zestawienie powierzchni: a. Powierzchnia zabudowy: 90 m2 b. Powierzchnia użytkowa: 85,16 m2 c. Powierzchnia biologicznie czynna: 1763 m2 d. Powierzchnia utwardzona: 100 m2 e. Kubatura: 216,75 m2 f. Powierzchnia działki: 1863 m2 g. Wysokość max: 2,7 m 8. Kontener wykonany z materiałów: a. Rama stalowa wykonana z: • profil 80 x 40 x 3 • profil 60 x 40 x 3 • profil 40 x 20 x 3 b. Podłoga konstrukcja stalowa, ocieplona wełną mineralną 100 mm, płyta MFP (wilgocioodporna) 22 mm + wykładzina PCV wywinięta na ściany 50 mm c. Ściany płyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropian Uw=0,38 d. Obróbki blacharskie e. Dach płyta warstwowa gr. 120 mm, o rdzeniu styropian Uw=0,31 f. Ściana działowa płyta warstwowa gr. 60 mm, o rdzeniu styropianowym Uw=0,60 g. Okna PCV białe potrójna szyba: • 1200 mm x 1200 mm – 2 szt. (R/U) • 500 mm x 1000 mm – 6 szt. (szyba mleczna) h. Drzwi zewnętrzne Hormann MZ – 900 mm x 2000 mm – 5 szt. i. Drzwi zewnętrzne Hormann ECO – 800 mm x 2000 mm – 3 szt., 700 mm x 2000 mm – 4 szt., 900 mm x 2000 mm – 2 szt. j. Rynna PCV k. Kratki wentylacyjne l. Wycieraczki przed wejście - 5 szt. m. Wyposażenie sanitarne ceramiczne: • WC compact - 4 szt. • umywalka - 8 szt. • prysznic - brodzik z kotarą - 5 szt. • bojler - 2 szt. • instalacja wodno-kanalizacyjna n. Wykonanie fundamentów pod obiekt z bloczków betonowych M-6 o. Instalacja elektryczna natynkowa (do uzgodnienia w dalszych etapach realizacji): • oświetlenie - YDY żo, • gniazdka 230V - YDY żo. - 18 szt. • grzejnik - 6 szt. • rozdzielnia z bezpiecznikiem różnicowo - prądowym, • lampy LED z kloszem - 12 szt.

II.5) Główny kod CPV: 45112720-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
44211100-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  2   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2      

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w powyższym pkt 2 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a. należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia, obejmujące w swym zakresie budowę obiektów budowlanych o wartości co najmniej 100.000,00 brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych). Uwaga! Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; b. dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby”<. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 ppkt. a)-e), z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby „Wadium - sprawa nr PZP.271.1.2018”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp (powyższy pkt. 3 ppkt. b)-e)) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt. 3 ppkt. b)-e) należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach 730-1500 (do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznana za odrzuconą. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na robotę budowlaną wraz z wbudowanymi materiałami 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 
 
Ogłoszenie nr 500035211-N-2018 z dnia 16-02-2018 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 518508-N-2018
Data: 14/02/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby, wykonana zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ określają następujące dokumenty: a. projekt budowlany b. przedmiar robót 3. Celem inwestycji jest budowa szatni sportowej według założonego planu na działce stanowiącej własność Inwestora nr geod. 211/30, obręb Słopanowo. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Słopanowo-Huby, Gm. Obrzycko, powiat szamotulski. Jednostka ewidencyjna: Obrzycko - obszar wiejski. Grunty nie są objęte MPZP. 4. Obecnie teren jest zagospodarowany, zabudowany (na terenie znajduje się budynek szatni przeznaczony do rozbiórki), ogrodzony. 5. Na wskazanym terenie projektuje się jeden obiekt mający pełnić funkcję szatni sportowej. Budynek zaprojektowano w rzucie w kształcie prostokąta. Obiekt zaprojektowano w technologii modułowej wykonanej z kontenerów stalowych, posadowiony zostanie za pomocą prefabrykowanych stóp żelbetowych, a kryty będzie dachem płaskim jednospadowym o kącie nachylenia 5 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru „zero” budynku (+/-0,00) – ustalono na: ppp= ±0,00 = +62,20 m n.p.m. Sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosi 90 m2 i wynosi 4,83% powierzchni działki. Teren biologicznie czynny wynosi 17 773 m2 czyli 95,17% powierzchni działki. Media zostaną doprowadzone z miejsca przyłączenia obiektu szatni przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z wcześniejszymi warunkami. Obsługa działki w zakresie przyłączy oraz komunikacyjnej - bez zmian. 6. Działka, na której zaprojektowano szatnię nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie, równocześnie znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej. 7. Zestawienie powierzchni: a. Powierzchnia zabudowy: 90 m2 b. Powierzchnia użytkowa: 85,16 m2 c. Powierzchnia biologicznie czynna: 1763 m2 d. Powierzchnia utwardzona: 100 m2 e. Kubatura: 216,75 m2 f. Powierzchnia działki: 1863 m2 g. Wysokość max: 2,7 m 8. Kontener wykonany z materiałów: a. Rama stalowa wykonana z: • profil 80 x 40 x 3 • profil 60 x 40 x 3 • profil 40 x 20 x 3 b. Podłoga konstrukcja stalowa, ocieplona wełną mineralną 100 mm, płyta MFP (wilgocioodporna) 22 mm + wykładzina PCV wywinięta na ściany 50 mm c. Ściany płyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropian Uw=0,38 d. Obróbki blacharskie e. Dach płyta warstwowa gr. 120 mm, o rdzeniu styropian Uw=0,31 f. Ściana działowa płyta warstwowa gr. 60 mm, o rdzeniu styropianowym Uw=0,60 g. Okna PCV białe potrójna szyba: • 1200 mm x 1200 mm - 2 szt. (R/U) • 500 mm x 1000 mm - 6 szt. (szyba mleczna) h. Drzwi zewnętrzne Hormann MZ - 900 mm x 2000 mm – 5 szt. i. Drzwi zewnętrzne Hormann ECO - 800 mm x 2000 mm – 3 szt., 700 mm x 2000 mm - 4 szt., 900 mm x 2000 mm - 2 szt. j. Rynna PCV k. Kratki wentylacyjne l. Wycieraczki przed wejście - 5 szt. m. Wyposażenie sanitarne ceramiczne: • WC compact - 4 szt. • umywalka - 8 szt. • prysznic - brodzik z kotarą - 5 szt. • bojler - 2 szt. • instalacja wodno-kanalizacyjna n. Wykonanie fundamentów pod obiekt z bloczków betonowych M-6 o. Instalacja elektryczna natynkowa (do uzgodnienia w dalszych etapach realizacji): • oświetlenie - YDY żo, • gniazdka 230V - YDY żo. - 18 szt. • grzejnik - 6 szt. • rozdzielnia z bezpiecznikiem różnicowo - prądowym, • lampy LED z kloszem - 12 szt.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby, wykonana zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ określają następujące dokumenty: a. projekt budowlany b. przedmiar robót 3. Celem inwestycji jest budowa szatni sportowej według założonego planu na działce stanowiącej własność Inwestora nr geod. 211/30, obręb Słopanowo. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Słopanowo-Huby, Gm. Obrzycko, powiat szamotulski. Jednostka ewidencyjna: Obrzycko - obszar wiejski. Grunty nie są objęte MPZP. 4. Obecnie teren jest zagospodarowany, zabudowany (na terenie znajduje się budynek szatni przeznaczony do rozbiórki), ogrodzony. 5. Na wskazanym terenie projektuje się jeden obiekt mający pełnić funkcję szatni sportowej. Budynek zaprojektowano w rzucie w kształcie prostokąta. Obiekt zaprojektowano w technologii modułowej wykonanej z kontenerów stalowych, posadowiony zostanie za pomocą prefabrykowanych stóp żelbetowych, a kryty będzie dachem płaskim jednospadowym o kącie nachylenia 5 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru „zero” budynku (+/-0,00) – ustalono na: ppp= ±0,00 = +62,20 m n.p.m. Sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosi 90 m2 i wynosi 4,83% powierzchni działki. Teren biologicznie czynny wynosi 17 773 m2 czyli 95,17% powierzchni działki. Media zostaną doprowadzone z miejsca przyłączenia obiektu szatni przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z wcześniejszymi warunkami. Obsługa działki w zakresie przyłączy oraz komunikacyjnej - bez zmian. 6. Działka, na której zaprojektowano szatnię nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie, równocześnie znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej. 7. Zestawienie powierzchni: a. Powierzchnia zabudowy: 90 m2 b. Powierzchnia użytkowa: 85,16 m2 c. Powierzchnia biologicznie czynna: 1763 m2 d. Powierzchnia utwardzona: 100 m2 e. Kubatura: 216,75 m2 f. Powierzchnia działki: 1863 m2 g. Wysokość max: 2,7 m

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby”<. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 ppkt. a)-e), z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby „Wadium - sprawa nr PZP.271.1.2018”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp (powyższy pkt. 3 ppkt. b)-e)) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt. 3 ppkt. b)-e) należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach 730-1500 (do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznana za odrzuconą. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 05.03.2018 r. do godziny 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby”<. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 ppkt. a)-e), z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby „Wadium - sprawa nr PZP.271.1.2018”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp (powyższy pkt. 3 ppkt. b)-e)) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt. 3 ppkt. b)-e) należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach 730-1500 (do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznana za odrzuconą. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-02-28, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-05, godzina: 10:00


PZP.271.1.2018                                                                                        Obrzycko, 16.02.2018 r.

 

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„BUDOWA SZATNI KLUBU SPORTOWEGO ZE STALOWYCH KONTENERÓW MODUŁOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY”

nr ogłoszenia: 518508-N-2018 z dnia 14.02.2018 r.

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców:

a)    w ROZDZIALE II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

·         jest:

„1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:  Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby, wykonana zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ określają następujące dokumenty:

a. projekt budowlany

b. przedmiar robót

3. Celem inwestycji jest budowa szatni sportowej według założonego planu na działce stanowiącej własność Inwestora nr geod. 211/30, obręb Słopanowo. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Słopanowo-Huby, Gm. Obrzycko, powiat szamotulski. Jednostka ewidencyjna: Obrzycko - obszar wiejski. Grunty nie są objęte MPZP.

4. Obecnie teren jest zagospodarowany, zabudowany (na terenie znajduje się budynek szatni przeznaczony do rozbiórki), ogrodzony.

5. Na wskazanym terenie projektuje się jeden obiekt mający pełnić funkcję szatni sportowej. Budynek zaprojektowano w rzucie w kształcie prostokąta. Obiekt zaprojektowano w technologii modułowej wykonanej z kontenerów stalowych, posadowiony zostanie za pomocą prefabrykowanych stóp żelbetowych, a kryty będzie dachem płaskim jednospadowym o kącie nachylenia 5 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru „zero” budynku (+/-0,00) – ustalono na: ppp= ±0,00 = +62,20 m n.p.m.

Sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosi 90 m2 i wynosi 4,83% powierzchni działki. Teren biologicznie czynny wynosi 17 773 m2 czyli 95,17% powierzchni działki.

Media zostaną doprowadzone z miejsca przyłączenia obiektu szatni przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z wcześniejszymi warunkami.

Obsługa działki w zakresie przyłączy oraz komunikacyjnej - bez zmian.

6. Działka, na której zaprojektowano szatnię nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie, równocześnie znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej.

7. Zestawienie powierzchni:

a. Powierzchnia zabudowy: 90 m2

b. Powierzchnia użytkowa: 85,16 m2

c. Powierzchnia biologicznie czynna: 1763 m2

d. Powierzchnia utwardzona: 100 m2

e. Kubatura: 216,75 m2

f. Powierzchnia działki: 1863 m2

g. Wysokość max: 2,7 m

8. Kontener wykonany z materiałów:

a. Rama stalowa wykonana z:

• profil 80 x 40 x 3

• profil 60 x 40 x 3

• profil 40 x 20 x 3

b. Podłoga konstrukcja stalowa, ocieplona wełną mineralną 100 mm, płyta MFP (wilgocioodporna) 22 mm + wykładzina PCV wywinięta na ściany 50 mm

c. Ściany płyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropian Uw=0,38

d. Obróbki blacharskie

e. Dach płyta warstwowa gr. 120 mm, o rdzeniu styropian Uw=0,31

f. Ściana działowa płyta warstwowa gr. 60 mm, o rdzeniu styropianowym Uw=0,60

g. Okna PCV białe potrójna szyba:

• 1200 mm x 1200 mm - 2 szt. (R/U)

• 500 mm x 1000 mm - 6 szt. (szyba mleczna)

h. Drzwi zewnętrzne Hormann MZ - 900 mm x 2000 mm – 5 szt.

i. Drzwi zewnętrzne Hormann ECO - 800 mm x 2000 mm – 3 szt., 700 mm x 2000 mm - 4 szt., 900 mm x 2000 mm - 2 szt.

j. Rynna PCV

k. Kratki wentylacyjne

l. Wycieraczki przed wejście - 5 szt.

m. Wyposażenie sanitarne ceramiczne:

• WC compact - 4 szt.

• umywalka - 8 szt.

• prysznic - brodzik z kotarą - 5 szt.

• bojler - 2 szt.

• instalacja wodno-kanalizacyjna

n. Wykonanie fundamentów pod obiekt z bloczków betonowych M-6

o. Instalacja elektryczna natynkowa (do uzgodnienia w dalszych etapach realizacji):

• oświetlenie - YDY żo,

• gniazdka 230V - YDY żo. - 18 szt.

• grzejnik - 6 szt.

• rozdzielnia z bezpiecznikiem różnicowo - prądowym,

• lampy LED z kloszem - 12 szt.

 

·         po zmianie przyjmuje treść:

„1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:  Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby, wykonana zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ określają następujące dokumenty:

a. projekt budowlany

b. przedmiar robót

3. Celem inwestycji jest budowa szatni sportowej według założonego planu na działce stanowiącej własność Inwestora nr geod. 211/30, obręb Słopanowo. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Słopanowo-Huby, Gm. Obrzycko, powiat szamotulski. Jednostka ewidencyjna: Obrzycko - obszar wiejski. Grunty nie są objęte MPZP.

4. Obecnie teren jest zagospodarowany, zabudowany (na terenie znajduje się budynek szatni przeznaczony do rozbiórki), ogrodzony.

5. Na wskazanym terenie projektuje się jeden obiekt mający pełnić funkcję szatni sportowej. Budynek zaprojektowano w rzucie w kształcie prostokąta. Obiekt zaprojektowano w technologii modułowej wykonanej z kontenerów stalowych, posadowiony zostanie za pomocą prefabrykowanych stóp żelbetowych, a kryty będzie dachem płaskim jednospadowym o kącie nachylenia 5 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru „zero” budynku (+/-0,00) – ustalono na: ppp= ±0,00 = +62,20 m n.p.m.

Sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosi 90 m2 i wynosi 4,83% powierzchni działki. Teren biologicznie czynny wynosi 17 773 m2 czyli 95,17% powierzchni działki.

Media zostaną doprowadzone z miejsca przyłączenia obiektu szatni przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z wcześniejszymi warunkami.

Obsługa działki w zakresie przyłączy oraz komunikacyjnej - bez zmian.

6. Działka, na której zaprojektowano szatnię nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie, równocześnie znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej.

7. Zestawienie powierzchni:

a. Powierzchnia zabudowy: 90 m2

b. Powierzchnia użytkowa: 85,16 m2

c. Powierzchnia biologicznie czynna: 1763 m2

d. Powierzchnia utwardzona: 100 m2

e. Kubatura: 216,75 m2

f. Powierzchnia działki: 1863 m2

g. Wysokość max: 2,7 m

b)    w ROZDZIALE III - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

·         jest:

„1. Wymagany okres realizacji zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy.”

·         po zmianie przyjmuje treść:

„1. Wymagany okres realizacji zamówienia: 3 miesiące od daty zawarcia umowy.”

c)     w ROZDZIALE IX - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

·         jest:

„2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:00.”

·         po zmianie przyjmuje treść:

„2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 05.03.2018 r. do godziny 10:00.”

d)    w ROZDZIALE XI - OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

·         jest:

 

URZĄD GMINY OBRZYCKO

UL. RYNEK 19

64-520 OBRZYCKO

Oferta w postępowaniu pn.:

BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY

Sprawa nr PZP.271.1.2018

Nie otwierać przed dniem 28.02.2018 r. przed godz. 1005

 

URZĄD GMINY OBRZYCKO

UL. RYNEK 19

64-520 OBRZYCKO

OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTEPOWANIU

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.

BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY

Sprawa nr PZP.271.1.2018

Nie otwierać przed dniem 28.02.2018 r. przed godz. 1005

 

URZĄD GMINY OBRZYCKO

UL. RYNEK 19

64-520 OBRZYCKO

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.

BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY

Sprawa nr PZP.271.1.2018

Nie otwierać przed dniem 28.02.2018 r. przed godz. 1005

 

·         po zmianie przyjmuje treść:

 

URZĄD GMINY OBRZYCKO

UL. RYNEK 19

64-520 OBRZYCKO

Oferta w postępowaniu pn.:

BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY

Sprawa nr PZP.271.1.2018

Nie otwierać przed dniem 05.03.2018 r. przed godz. 1005

 

URZĄD GMINY OBRZYCKO

UL. RYNEK 19

64-520 OBRZYCKO

OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTEPOWANIU

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.

BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY

Sprawa nr PZP.271.1.2018

Nie otwierać przed dniem 05.03.2018 r. przed godz. 1005

 

 

URZĄD GMINY OBRZYCKO

UL. RYNEK 19

64-520 OBRZYCKO

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE OFERTY ZŁOŻONEJ W POSTĘPOWANIU  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PN.

BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY

Sprawa nr PZP.271.1.2018

Nie otwierać przed dniem 05.03.2018 r. przed godz. 1005

 

e)    w ROZDZIALE XII – MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

·         jest:

„1. Ofertę należy złożyć do dnia 28.02.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego pod niżej wskazany adres:

Urząd Gminy Obrzycko - sekretariat

ul. Rynek 19

64-520 Obrzycko

2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.02.2018 r. o godzinie 10:05 w siedzibie Zamawiającego.”

·         po zmianie przyjmuje treść:

„1. Ofertę należy złożyć do dnia 05.03.2018 r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego pod niżej wskazany adres:

Urząd Gminy Obrzycko - sekretariat

ul. Rynek 19

64-520 Obrzycko

2. Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.03.2018 r. o godzinie 10:05 w siedzibie Zamawiającego.”

 

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści SIWZ i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 


PZP.271.1.2018                                                                                             Obrzycko, 21.02.2018 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„BUDOWA SZATNI KLUBU SPORTOWEGO ZE STALOWYCH KONTENERÓW MODUŁOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY”

nr ogłoszenia: 518508-N-2018 z dnia 14.02.2018 r.

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zwracam się z prośba o doprecyzowanie informacji na temat przetargu: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby.

A mianowicie:

- na projekcie nie ma uwzględnionych drzwi od WC

- wysokość całkowita konteneru (z rys. można wywnioskować iż najniższy pkt wynosi 2,52 cm przyjmując, że oś górna i dolna ma 2,40 cm).

Odpowiedź:

Wysokość dolna - konst. 2,52 + pł. dach 12 = 2,64 cm

Wysokość górna - konst. 2,76 + pł. dach 12 = 2,88 cm

(spadek 5%)

W pomieszczeniu WC uwzględnić drzwi - 2 szt.


PZP.271.1.2018                                                                                             Obrzycko, 01.03.2018 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„BUDOWA SZATNI KLUBU SPORTOWEGO ZE STALOWYCH KONTENERÓW MODUŁOWYCH W MIEJSCOWOŚCI SŁOPANOWO-HUBY”

nr ogłoszenia: 518508-N-2018 z dnia 14.02.2018 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

 

1.    Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji kontenerów wg. technologii Wykonawcy (tzn. słupy, kształtowniki o innych wymiarach, niż te, które są wyszczególnione w opisie konstrukcyjnym przetargu)?

Tak, pod warunkiem dostarczenia projektu z obliczeniami.

2.    Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podłogi z następujących warstw (bez konieczności wylewki), zachowując przy tym parametry przenikalności cieplnej – od spodu blacha trapezowa T6, docieplenie 100mm z wełny mineralnej lub styropianu, ruszt stalowy, płyta OSB, wykładzina PCV?

Tak.

3.    W opisie i na rysunkach występują różnice w kwestii płyt warstwowych na ścianach zew. Rozumiem, iż należy trzymać się współczynnika przenikalności cieplnej, a co za tym idzie – w dachu i na ścianach zew. zastosować płytę warstwową z rdzeniem poliuretanowym (czy w dachu Zamawiający dopuszcza użycie płyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym grubości 100mm i dociepleniu wełną mineralną, tak aby całość spełniała wymagany współczynnik przenikalności cieplnej?), a ściany wew. z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym?

Płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym.

4.    Czy Zamawiający dopuszcza wys. zew. kontenerów 2920mm (wew. 2500mm)?

Tak.

5.    Czy rozbiórka istniejącego obiektu jest częścią zamówienia?

Nie. Rozbiórka po stronie Gminy.

6.    Czy Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu wyceny zamówienia?

Nie. Ze względu na pozyskiwanie środków zewnętrznych termin nie zostanie przedłużony.

 Rozstrzygnięcie przetargu:


PZP.271.1.2018                                                                                             Obrzycko, 05.03.2018 r.       

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na:

„Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby”

Ogłoszenie nr 518508-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 05.03.2018 r. o godz. 1005.

W wyznaczonym terminie do 05.03.2018 r. do godz. 1000 wpłynęły 2 oferty.

Lp.

Wykonawca

Wartość oferty

Termin gwarancji

1.

BOX PLAY.PL BUDOWNICTWO MODUŁOWE, Dariusz Jędrzejczak, Zdwórz 10/2, 09-520 Łąck

264 450,00

5 lat

2.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA „MIX-BUD” Przemysław Bromberek, Kowanowo 6B, 64-600 Oborniki

152 000,00

3 lata

 


 

PZP.271.1.2018                                                                                               Obrzycko, 09.03.2018 r.

 

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz okresem gwarancji.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Wykonawca

Wartość oferty

Termin gwarancji

Punktacja

1.

BOX PLAY.PL BUDOWNICTWO MODUŁOWE, Dariusz Jędrzejczak, Zdwórz 10/2, 09-520 Łąck

264 450,00

5 lat

74,49 pkt

2.

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA „MIX-BUD” Przemysław Bromberek, Kowanowo 6B, 64-600 Oborniki

152 000,00

3 lata

84,00 pkt

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

 

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA „MIX-BUD” Przemysław Bromberek, Kowanowo 6B, 64-600 Oborniki

 

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 


Ogłoszenie nr 500068791-N-2018 z dnia 29-03-2018 r.
Gmina Obrzycko: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 518508-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500035211-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP.271.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Budowa szatni klubu sportowego ze stalowych kontenerów modułowych w miejscowości Słopanowo-Huby, wykonana zgodnie z technologią prac będących przedmiotem zamówienia. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ określają następujące dokumenty: a. projekt budowlany b. przedmiar robót 3. Celem inwestycji jest budowa szatni sportowej według założonego planu na działce stanowiącej własność Inwestora nr geod. 211/30, obręb Słopanowo. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Słopanowo-Huby, Gm. Obrzycko, powiat szamotulski. Jednostka ewidencyjna: Obrzycko - obszar wiejski. Grunty nie są objęte MPZP. 4. Obecnie teren jest zagospodarowany, zabudowany (na terenie znajduje się budynek szatni przeznaczony do rozbiórki), ogrodzony. 5. Na wskazanym terenie projektuje się jeden obiekt mający pełnić funkcję szatni sportowej. Budynek zaprojektowano w rzucie w kształcie prostokąta. Obiekt zaprojektowano w technologii modułowej wykonanej z kontenerów stalowych, posadowiony zostanie za pomocą prefabrykowanych stóp żelbetowych, a kryty będzie dachem płaskim jednospadowym o kącie nachylenia 5 stopni. Projektowany poziom posadzki parteru „zero” budynku (+/-0,00) – ustalono na: ppp= ±0,00 = +62,20 m n.p.m. Sumaryczna powierzchnia zabudowy wynosi 90 m2 i wynosi 4,83% powierzchni działki. Teren biologicznie czynny wynosi 17 773 m2 czyli 95,17% powierzchni działki. Media zostaną doprowadzone z miejsca przyłączenia obiektu szatni przeznaczonego do rozbiórki zgodnie z wcześniejszymi warunkami. Obsługa działki w zakresie przyłączy oraz komunikacyjnej - bez zmian. 6. Działka, na której zaprojektowano szatnię nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie, równocześnie znajduje się poza wpływami eksploatacji górniczej. 7. Zestawienie powierzchni: a. Powierzchnia zabudowy: 90 m2 b. Powierzchnia użytkowa: 85,16 m2 c. Powierzchnia biologicznie czynna: 1763 m2 d. Powierzchnia utwardzona: 100 m2 e. Kubatura: 216,75 m2 f. Powierzchnia działki: 1863 m2 g. Wysokość max: 2,7 m 8. Kontener wykonany z materiałów: a. Rama stalowa wykonana z: • profil 80 x 40 x 3 • profil 60 x 40 x 3 • profil 40 x 20 x 3 b. Podłoga konstrukcja stalowa, ocieplona wełną mineralną 100 mm, płyta MFP (wilgocioodporna) 22 mm + wykładzina PCV wywinięta na ściany 50 mm c. Ściany płyta warstwowa gr. 100 mm, o rdzeniu styropian Uw=0,38 d. Obróbki blacharskie e. Dach płyta warstwowa gr. 120 mm, o rdzeniu styropian Uw=0,31 f. Ściana działowa płyta warstwowa gr. 60 mm, o rdzeniu styropianowym Uw=0,60 g. Okna PCV białe potrójna szyba: • 1200 mm x 1200 mm – 2 szt. (R/U) • 500 mm x 1000 mm – 6 szt. (szyba mleczna) h. Drzwi zewnętrzne Hormann MZ – 900 mm x 2000 mm – 5 szt. i. Drzwi zewnętrzne Hormann ECO – 800 mm x 2000 mm – 3 szt., 700 mm x 2000 mm – 4 szt., 900 mm x 2000 mm – 2 szt. j. Rynna PCV k. Kratki wentylacyjne l. Wycieraczki przed wejście - 5 szt. m. Wyposażenie sanitarne ceramiczne: • WC compact - 4 szt. • umywalka - 8 szt. • prysznic - brodzik z kotarą - 5 szt. • bojler - 2 szt. • instalacja wodno-kanalizacyjna n. Wykonanie fundamentów pod obiekt z bloczków betonowych M-6 o. Instalacja elektryczna natynkowa (do uzgodnienia w dalszych etapach realizacji): • oświetlenie - YDY żo, • gniazdka 230V - YDY żo. - 18 szt. • grzejnik - 6 szt. • rozdzielnia z bezpiecznikiem różnicowo - prądowym, • lampy LED z kloszem - 12 szt
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44211100-3
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 123577.24
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNA „MIX-BUD” Przemysław Bromberek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Kowanowo 6B
Kod pocztowy: 64-600
Miejscowość: Oborniki
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 152000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 152000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 264450
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Wyświetleń strony: 730
Data wytworzenia: 14-02-2018, 15:04:30 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 14-02-2018, 15:08:02 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 01-03-2018, 09:11:39 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego