Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.

Data rozpoczęcia przetargu: 11-05-2018
Data zakończenia przetargu: 18-05-2018


Obrzycko, dnia 11 maja 2018 r.
PZP.271.4.2018
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
           
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 166/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2010 roku z późn. zm.).
 
1.     Zamawiający:
Gmina Obrzycko, Urząd Gminy w Obrzycku
ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
Regon: 631258307, NIP 787-199-76-78
Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072
Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.
 
2.     Przedmiot zamówienia:
 
Zamówienie składa się z dwóch zadań (części):
Zadanie nr 1: Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy na terenie Gminy Obrzycko.
 
Usługi objęte tym zadaniem będą świadczone na terenach o łącznej powierzchni: 71 665,00 m2.
Zestawienie powierzchni poboczy i miejsc do koszenia wykazano w załączniku nr 3 do SIWZ.
Po przeprowadzonych pracach należy uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni i chodników.
 
Zamawiający, dla zadania nr 1, wymaga wykonania nie mniej niż trzech pełnych koszeń na poboczach dróg gminnych, wymienionych w zał. nr 3 do SIWZ w okresie obowiązywania umowy (na zlecenie telefoniczne Urzędu). Częstotliwość koszenia uzależniona jest od warunków atmosferycznych, jednak nie więcej niż 5 razy w okresie trwania umowy.
 
Zadanie nr 2: Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
 
Usługi objęte tym zadaniem będą świadczone na terenach o łącznej powierzchni: 27 325,00 m2.
Zestawienie powierzchni pozostałych terenów gminnych objętych przedmiotem zamówienia wykazano w zał. nr 3.
 
3.     Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) jest dostępna w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko i na stronie internetowej BIP gminy: bip.obrzycko.pl. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Wiesław Bobiarski – zastępca Wójta Gminy Obrzycko, nr tel. 0 61 291 30 65.
4.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej. Nie przewiduje się udzielania zamówień dodatkowych. Nie będzie stosowany dynamiczny system zamówień, nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej.
5.     Nie jest wymagana wpłata wadium.
6.     Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
kryterium wyboru ofert jest cena (100%) według minimalizacji.
 
7.     Miejsce i termin składania ofert:
Oferty z napisem„Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko” należy złożyć w Urzędzie Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19 do dnia 18.05.2018 r. do godziny 11:00. Termin związania ofertą: 30 dni.
8.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018 r. o godzinie 11:15w siedzibie Urzędu Gminy Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko.
9.     Oferty mogą złożyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 19 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) , co potwierdzą stosownym oświadczeniem.
 

Aktualizacja treści:
 
Obrzycko, 14.05.2018 r.
PZP.271.4.2018
 
MODYFIKACJE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt.
„Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy oraz pozostałych działek na terenie Gminy Obrzycko”
 
            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacjitreści zapytania ofertowego, poprzez wykreślenie z zapytania ZADANIA nr 2 tj. Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Obrzycko w ramach realizacji Funduszu Sołeckiego.
Poprawione: formularz ofertowy, ogłoszenie o zamówieniu oraz załącznik nr 3 do zapytania - w załączeniu.
Niniejsze pismo stanowi zmianę treści zapytania ofertowego i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
 
 
 
 


Wyświetleń strony: 574
Data wytworzenia: 11-05-2018, 13:06:12 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 11-05-2018, 13:20:40 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 14-05-2018, 15:02:05 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego