Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 12-06-2018
Data zakończenia przetargu: 16-07-2018


Ogłoszenie nr 571923-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Gmina Obrzycko: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19 , 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.obrzycko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko
Numer referencyjny: PZP.271.5.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko: a. meble biurowe, b. meble gabinetowe, c. meble do sali konferencyjnej, d. meble do sali narad, e. meble i zabudowa meblowa kancelarii i sekretariatu, f. krzesła gościnne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, minimalne wymagania, funkcjonalność, parametry jakie musi spełniać przedmiot zamówienia oraz zakres robót objętych niniejszym postępowaniem opisane są w załączniku nr 2do SIWZ. 3. Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w SIWZ. 4. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na: a. transporcie, rozładunku i wniesieniu mebli do przeznaczonych dla nich pomieszczeń w budowanym Centrum Administracyjno-Kulturalnym dla Gminy Obrzycko, b. montażu mebli i ustawieniu ich w pomieszczeniach, do których zostały zakupione, c. uprzątnięciu pomieszczeń, o których mowa powyżej, z zanieczyszczeń powstałych po dostawie i montażu mebli i wyposażenia, d. postępowaniu, jak wytwórca odpadów, z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji zamówienia, e. wyznaczeniu kierownika (koordynatora) projektu odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia, f. udzieleniu gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i wyposażenie. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: a. w terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i podpisać przez obie strony protokół uzgodnień kolorystycznych mebli i wyposażenia, b. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, c. określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, d. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń, e. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi gwarancji udzielanemu przez Wykonawcę, f. Przed złożeniem oferty wymaga się dokonania wizji lokalnej w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem robót, będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. g. Dokładny termin i godziny montażu wyposażenia będą musiały być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym h. Zamawiający wskazuje zastosowanie wysokoodpornych lakierów w warunkach użyteczności publicznej i powierzchnie wykańczane wysoko granulatowymi okleinami lub lakierami o podwyższonym stopniu odporności na zarysowania oraz UV.

II.5) Główny kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
39150000-8
39112000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2018-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w powyższym pkt 2 lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: a. należycie wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch podobnych zamówień, tzn. zamówień w zakresie dostawy i montażu mebli biurowych o wartości min. 300.000,00 zł brutto każde (słownie: trzysta tysięcy złotych). Uwaga! Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; b. dysponuje kierownikiem lub koordynatorem projektu posiadającym co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie realizacji dostaw i montażu mebli biurowych oraz kierował lub koordynował realizację dwóch podobnych zamówień, tzn. zamówień w zakresie dostawy i montażu mebli biurowych o wartości min. 200.000,00 zł brutto każde. Uwaga! Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale V. i VI. niniejszej SIWZ. 4. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a. Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. e. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale V. pkt. 2 ppkt. a) – c) SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; d. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w powyższym ppkt. a)-c) SIWZ; e. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w powyższym ppkt. a)-c) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp; f. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (patrz poniższy pkt. 3.). 3. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA! NIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WRAZ Z OFERTĄ!!!
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a. Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (według Załącznika nr 3 do SIWZ); b. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie projektem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według Załącznika nr 4 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 02.07.2018 r. do godziny 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”<. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 ppkt. a)-e), z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko „Wadium - sprawa nr PZP.271.5.2018”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp (powyższy pkt. 3 ppkt. b)-e)) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt. 3 ppkt. b)-e) należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach 730-1500 (do dnia 02.07.2018 r. do godziny 10:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznana za odrzuconą. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

Ogłoszenie nr 500137028-N-2018 z dnia 15-06-2018 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571923-N-2018
Data: 12/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko: a. meble biurowe, b. meble gabinetowe, c. meble do sali konferencyjnej, d. meble do sali narad, e. meble i zabudowa meblowa kancelarii i sekretariatu, f. krzesła gościnne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, minimalne wymagania, funkcjonalność, parametry jakie musi spełniać przedmiot zamówienia oraz zakres robót objętych niniejszym postępowaniem opisane są w załączniku nr 2do SIWZ. 3. Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w SIWZ. 4. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na: a. transporcie, rozładunku i wniesieniu mebli do przeznaczonych dla nich pomieszczeń w budowanym Centrum Administracyjno-Kulturalnym dla Gminy Obrzycko, b. montażu mebli i ustawieniu ich w pomieszczeniach, do których zostały zakupione, c. uprzątnięciu pomieszczeń, o których mowa powyżej, z zanieczyszczeń powstałych po dostawie i montażu mebli i wyposażenia, d. postępowaniu, jak wytwórca odpadów, z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji zamówienia, e. wyznaczeniu kierownika (koordynatora) projektu odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia, f. udzieleniu gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i wyposażenie. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: a. w terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i podpisać przez obie strony protokół uzgodnień kolorystycznych mebli i wyposażenia, b. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, c. określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, d. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń, e. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi gwarancji udzielanemu przez Wykonawcę, f. Przed złożeniem oferty wymaga się dokonania wizji lokalnej w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem robót, będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. g. Dokładny termin i godziny montażu wyposażenia będą musiały być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym h. Zamawiający wskazuje zastosowanie wysokoodpornych lakierów w warunkach użyteczności publicznej i powierzchnie wykańczane wysoko granulatowymi okleinami lub lakierami o podwyższonym stopniu odporności na zarysowania oraz UV.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko: a. meble biurowe, b. meble gabinetowe, c. meble do sali konferencyjnej, d. meble do sali narad, e. meble i zabudowa meblowa kancelarii i sekretariatu, f. krzesła gościnne, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, minimalne wymagania, funkcjonalność, parametry jakie musi spełniać przedmiot zamówienia oraz zakres robót objętych niniejszym postępowaniem opisane są w załączniku nr 2do SIWZ. 3. Dostarczone elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepoddawane żadnym naprawom, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia zgodnie z ich przeznaczeniem, muszą odpowiadać obowiązującym standardom jakościowym i technicznym, nie mogą być obciążone żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz muszą spełniać wymagania przedstawione w SIWZ. 4. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na: a. transporcie, rozładunku i wniesieniu mebli do przeznaczonych dla nich pomieszczeń w budowanym Centrum Administracyjno-Kulturalnym dla Gminy Obrzycko, b. montażu mebli i ustawieniu ich w pomieszczeniach, do których zostały zakupione, c. uprzątnięciu pomieszczeń, o których mowa powyżej, z zanieczyszczeń powstałych po dostawie i montażu mebli i wyposażenia, d. postępowaniu, jak wytwórca odpadów, z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji zamówienia, e. wyznaczeniu kierownika (koordynatora) projektu odpowiedzialnego za prawidłową realizację zamówienia, f. udzieleniu gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i wyposażenie. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: a. w terminie 5 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym i podpisać przez obie strony protokół uzgodnień kolorystycznych mebli i wyposażenia oraz planowanych do wykorzystania materiałów, b. ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, c. określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, d. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres wskazany w ofercie, licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń, e. Okresy gwarancji udzielane przez podwykonawców muszą odpowiadać okresowi gwarancji udzielanemu przez Wykonawcę, f. Przed złożeniem oferty wymaga się dokonania wizji lokalnej w terenie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, celem sprawdzenia miejsca prac oraz warunków związanych z wykonaniem robót, będących przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. g. Dokładny termin i godziny montażu wyposażenia będą musiały być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym h. Zamawiający wskazuje zastosowanie wysokoodpornych lakierów w warunkach użyteczności publicznej i powierzchnie wykańczane wysoko granulatowymi okleinami lub lakierami o podwyższonym stopniu odporności na zarysowania oraz UV, i. Do zastosowania mebli na wyposażenie preferowane tworzywo płyta wiórowa lub płyta MDF. j. Tylne ściany mebli wykonać z jednego kawałka płyty wiórowej 10mm lub płyty HDF 5mm.


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571923-N-2018
Data: 12/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-02, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-11, godzina: 10:00


 03.07.2018 r.

PZP.271.5.2018 Obrzycko,

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.
Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”

nr ogłoszenia: 571923-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

 1. Czy w poz. 2 załącznik A66 możliwa jest zamiana wysokości krzesła z 850 mm na 860 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie krzesła o podanej wysokości. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

 1. Czy w poz. 3 załącznik A66 istnieje możliwość zamiany produktu na produkt o zbliżonych parametrach:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o zbliżonych parametrach.

 1. Czy w poz. 4 załącznik A66 istnieje możliwość zamiany produktu na produkt zbliżony? Fotel bez regulacji wysokości oparcia, ale posiadający regulowane podparcie lędźwiowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o zbliżonych parametrach, przy zastosowaniu pozostałych parametrów.

 1. Czy w poz. 5 załącznik A66 istnieje możliwość zamiany w krzesłach nóg bukowych zamiast dębowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o zbliżonych parametrach.

 1. Czy w poz. 6 załącznik A66 istnieje możliwość zamiany produktu na inny, o zbliżonych parametrach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o zbliżonych parametrach.

 1. Czy w poz. 7 załącznik A66 istnieje możliwość zamiany produktu na inny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o zbliżonych parametrach. Jeżeli produkt będzie znacznie odbiegał od wstępnej koncepcji wymagana będzie wcześniejsza akceptacja przez zamawiającego.

 1. Czy w poz. 8 załącznik A66 istnieje możliwość zamiany produktu na inny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o zbliżonych parametrach. Jeżeli produkt będzie znacznie odbiegał od wstępnej koncepcji wymagana będzie wcześniejsza akceptacja przez zamawiającego.

 1. Czy w poz. 10, 11, 14,17 załącznik A66 możliwa jest zmiana płyty BRZOZA na płytę w kolorze KLON?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązanie możliwe do zastosowania.

 1. Czy w poz. 15 załącznika A66 istnieje możliwość zamiany wymiarów z 900x400x1850 na 950x435x1780?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązanie możliwe do zastosowania.

 1. Czy w poz. 16 załącznik A66 istnieje możliwość zamiany produktu na produkt o wymiarach 1990x800x435? Obciążenie półki 60 kg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę.

 1. Czy w poz. 20 załącznik A67 istnieje możliwość zamiany produktu na produkt na inny o zbliżonych wymiarach 1800x600x500 i 390x590x745

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązanie możliwe do zastosowania.

 1. Czy w poz. 19, 21, 22, 26, 27, 28, 30, załącznik A67 możliwa jest zmiana płyty BRZOZA na płytę w kolorze KLON?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązanie możliwe do zastosowania.

 1. Czy w poz. 25 załącznik A67 możliwa jest zamiana stołu na stół na 4 nogach o profilu 30x60 mm oraz zmiana płyty BRZOZA na płytę w kolorze KLON?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiany stelaża.

 1. Czy w poz. 26 załącznik A67 możliwa jest zamiana stołu na stół na 4 nogach o profilu 30x60 mm w wymiarze 1160x700x758 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

 1. Czy w poz. 27 załącznik A67 możliwa jest zamiana szerokości stołu z 1400 mm na 1370 mm i wysokości z 720 mm na 758 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany.

 1. Czy w poz. 28 załącznik A67 możliwa jest zamiana wymiarów stołu z 2000x1000x720 mm na wymiary 1800x900x758 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zamiany.

 1. Czy w poz. 29 załącznik A67 istnieje możliwość zamiany produktu na produkt z tej samej serii co biurko z poz. 23 załącznik A67

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązanie możliwe do zastosowania.

 1. Czy w poz. 31 załącznik A67 istnieje możliwość zamiany produktu na inny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o zbliżonych parametrach. Jeżeli produkt będzie znacznie odbiegał od wstępnej koncepcji wymagana będzie wcześniejsza akceptacja przez zamawiającego.

 

 1. Czy w poz. 32 załącznik A67 istnieje możliwość zamiany produktu na inny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu o zbliżonych parametrach. Jeżeli produkt będzie znacznie odbiegał od wstępnej koncepcji wymagana będzie wcześniejsza akceptacja przez zamawiającego.

 1. Czy w poz. 35 załącznik A67 istnieje możliwość zamiany produktu na produkt poniżej? Gablota pionowa. Wymiar: 600x900x30

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę przeszklenia i szerokości przy zamykaniu pionowego zawieszenia z otworem bocznym.

 1. Czy w poz. 36 załącznik A67 istnieje możliwość zamiany produktu na inny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązanie możliwe do zastosowania.

 1. Dostępne na rynku maty ochronne są bardzo nie trwałym produktem na który producenci udzielaja od 6 do 12 miesięcy gwarancji. Aby ta gwarancja nie ograniczała udzielonej gwarancji na całość wyposażenia sugeruję usunięcie tej pozycji z zamówienia i zastosowanie w fotelach obrotowych poz. 3 i 4 załącznik A66 miękkich kółek na twarde powierzchnie.

 1. Czy w poz. 43 załącznik A67 istnieje możliwość zamiany produktu na inny o zbliżonych parametrach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązanie możliwe do zastosowania.

 1. Czy w poz. 44 załącznik A67 istnieje możliwość zamiany produktu na inny?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie produktu na inny.

 1. W poz. 5 załącznik A68 wkradł się błąd. W opisie zawarte jest, że szafka ma być z szufladami (podział 2/1/1/1) a zdjęcie przedstawia szafkę z drzwiczkami. Proszę o wskazanie prawidłowej szafki.

Odpowiedź: Należy przyjąć szafkę o podanych wymiarach, z drzwiczkami, z szufladami.

 1. Czy w poz. 10 załącznik A68 istnieje możliwość zmiany w krześle wymiarów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę jako rozwiązanie możliwe do zastosowania.

 1. Proszę o potwierdzenie czy wpłata wadium również zostaje wydłużona w związku z wydłużeniem terminu składania ofert do dnia 11.07.2018

Odpowiedź: Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 11.07.2018 r.
do godziny 10:00
. 


 

Obrzycko, 05.07.2018 r.

PZP.271.5.2018

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”

nr ogłoszenia: 571923-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

 1. Zamawiający w modyfikacji treści SIWZ informuje o zestawieniu wyposażenia biblioteki (rys. A65).

Załącznik A65 nie jest dostępny na stronie Zamawiającego. Czy Wykonawca ma brać pod uwagę tylko zestawienie z załączników A66, A67, A68, A71? Proszę o dodanie załącznika z wyposażeniem biblioteki, jeśli ma być również wyceniony.

Zamówienie nie obejmuje wyposażenia biblioteki.


Ogłoszenie nr 500158149-N-2018 z dnia 06-07-2018 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571923-N-2018
Data: 12/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-11, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-16, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 02.07.2018 r. do godziny 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”<. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 ppkt. a)-e), z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko „Wadium - sprawa nr PZP.271.5.2018”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp (powyższy pkt. 3 ppkt. b)-e)) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt. 3 ppkt. b)-e) należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach 730-1500 (do dnia 02.07.2018 r. do godziny 10:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznana za odrzuconą. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.07.2018 r. do godziny 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”<. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 ppkt. a)-e), z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko „Wadium - sprawa nr PZP.271.5.2018”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp (powyższy pkt. 3 ppkt. b)-e)) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt. 3 ppkt. b)-e) należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach 730-1500 (do dnia 02.07.2018 r. do godziny 10:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznana za odrzuconą. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.


PZP.271.5.2018                                                                                              Obrzycko, 06.07.2018 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”

nr ogłoszenia: 571923-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

1.     Czy w poz. 25 załącznik A67 możliwa jest zamiana stołu na stół na 4 nogach o profilu 30x60 mm oraz Czy w poz. 27 załącznik A67 możliwa jest zamiana szerokości stołu z 1400 mm na 1370 mm i wysokości z 720 mm na 758 mm?

Zamawiający dopuszcza zamianę, pod warunkiem dostosowania szerokości i wysokości do biurek.

2.     Czy w poz. 44 załącznik A67 istnieje możliwość zamiany produktu na produkt o nogach chromowanych i wymiarach stół niski 1200x600x500

Zamawiający dopuszcza zamianę.

3.     Czy w poz. 29 załącznik A67 możliwa jest zamiana stołu o wymiarach 1000x750x2000 na stół o wymiarach 1800x900x730?

Zamawiający dopuszcza zamianę jak w załączniku.

4.     Czy w poz. 32 załącznik A67 możliwa jest zamiana stolika kawowego o wymiarach 500x480x500 na stolik kawowy o wymiarach 1100x700x430?

Zamawiający dopuszcza zamianę jak w załączniku.

5.     Czy w poz. 23 załącznik A67 możliwa jest zamiana biurka i szafki podbiurkowej o wymiarach 800x750x1800 oraz 420x643x1600 na biurko i szafkę podbiurkową o wymiarach 2000x900x730 oraz 448x600x630?

Zamawiający dopuszcza zamianę jak w załączniku.

6.     Czy w poz. 11 oraz poz. 12 załącznik A67 możliwa jest szafy biurowej o wymiarach 1000x310x2000 oraz 800x420x2250 na szafę biurową o wymiarach 1050x410x1684 oraz 716x410x1684?

Zamawiający dopuszcza zamianę jak w załączniku.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca powinien dodać do zamówienia jedną szafę ubraniową oraz komodę (według załącznika).

 


Obrzycko, 06.07.2018 r.

PZP.271.5.2018

 

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt.

„Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”

nr ogłoszenia: 571923-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

Modyfikacja dotyczy zmiany (przedłużenia) terminu składania ofert oraz terminu ich otwarcia.
W SIWZ jest: 11.07.2018 r., po zmianie winno być:
16.07.2018 r.

Ponadto Zamawiający informuje, że wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.07.2018 r. do godziny 10:00.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.


 

PZP.271.5.2018                                                                                             Obrzycko, 12.07.2018 r.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pt.

„Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”

nr ogłoszenia: 571923-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

 

W związku z pismem Wykonawcy dotyczącym wyjaśnień do przetargu nieograniczonego oraz działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający wyjaśnia:

1.     W nawiązaniu do zamówienia publicznego pn.: Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko, proszę o dołączenie na stronie internetowej załączników z rysunkami przedstawiającymi rozmieszczenie tablic informacyjnych itp. tj. zał. A78-A81. Proszę również o więcej informacji na temat systemu podwieszeń tablic (czy ma być na jedną tablicę czy więcej) czego dotyczą podane wymiary (szer45mm, wys 600mm, dł 900mm)?

Podwieszana tabliczka została opisana w opisie wykonawczym - punkt 1.14.12 Tabliczki w holu i na korytarzach. Zwieszana, mocowana do sufitu - jest widoczna na rys. A78, detal C. Ilość została podana w zał. A67 poz. 39.

System ekspozycyjny linkowy - opis w projekcie wykonawczym - punkt 1.14.14, lokalizacja na rys. A78. Ilość została podana w zał. A67 poz. 37.

Wymiary szer. 45 mm, wys. 600 mm, długość 900 mm dotyczą gablot ekspozycyjnych. Ilość została podana w zał. A67 poz. 35. Lokalizacja na rys. A78, A80, A81.

Rys. A78-A81 w załączeniu.


Dodane pliki:


Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 16.07.2018 r.

PZP.271.5.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt.

„Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”

nr ogłoszenia: 571923-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.07.2018 r. o godz. 1005.

W wyznaczonym terminie do 16.07.2018 r. do godz. 1000 wpłynęło 9 ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 279 000,00 zł brutto.

Lp.

Wykonawca

Wartość oferty

Okres gwarancji

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

579 895,36 zł brutto

5 lat

2.

FORNICA Jarosław Pataluch,

ul. Sowińskiego 12/3, 80-143 Gdańsk

189 523,59 zł brutto

5 lat

3.

SPIRAL Sp. z o.o.,

Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

225 682,86 zł brutto

5 lat

4.

Zakład Wyposażenia Wnętrz Meble Oborniki Sp. z o.o.,

ul. Staszica 23, 64-600 Oborniki

416 970,00 zł brutto

3 lata

5.

ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, Wierzbowa 3,

85-374 Bydgoszcz

279 406,68 zł brutto

5 lat

6.

LUCJAN Sp. z o.o.,

ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski

332 347,23 zł brutto

5 lat

7.

BRYŁA PLUS Jacek Kociura,

ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań

221 280,69 zł brutto

5 lat

8.

OFFICE PLUS Wrocław Sp. z o.o.,

ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa

234 239,97 zł brutto

5 lat

9.

P.P.H.U. Produkcja Mebli Na Wymiar, Marcin Grzesiak,

ul. Św. Wawrzyńca 13, 62-045 Pniewy

367 770,00 zł brutto

4 lata

 


PZP.271.4.2018                                                                                                         Obrzycko, 06.08.2018 r.  

 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt.

„Dostawa i montaż mebli i wyposażenia do budowanego Centrum Administracyjno-Kulturalnego dla Gminy Obrzycko”

nr ogłoszenia: 571923-N-2018 z dnia 12.06.2018 r.

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA DO BUDOWANEGO CENTRUM ADMINISTRACYJNO-KULTURALNEGO DLA GMINY OBRZYCKO” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 9 ofert. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz okresem udzielonej gwarancji.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość oferty

Okres gwarancji

Punktacja

1.

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.,

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

579 895,36 zł brutto

5 lat

59,61

2.

FORNICA Jarosław Pataluch,

ul. Sowińskiego 12/3, 80-143 Gdańsk

189 523,59 zł brutto

5 lat

100,00

3.

SPIRAL Sp. z o.o.,

Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

225 682,86 zł brutto

5 lat

90,39

4.

Zakład Wyposażenia Wnętrz Meble Oborniki Sp. z o.o.,

ul. Staszica 23, 64-600 Oborniki

416 970,00 zł brutto

3 lata

51,27

5.

ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, Wierzbowa 3,

85-374 Bydgoszcz

279 406,68 zł brutto

5 lat

80,70

6.

LUCJAN Sp. z o.o.,

ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski

332 347,23 zł brutto

5 lat

74,22

7.

BRYŁA PLUS Jacek Kociura,

ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań

221 280,69 zł brutto

5 lat

0,00

8.

OFFICE PLUS Wrocław Sp. z o.o.,

ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa

234 239,97 zł brutto

5 lat

88,55

9.

P.P.H.U. Produkcja Mebli Na Wymiar, Marcin Grzesiak,

ul. Św. Wawrzyńca 13, 62-045 Pniewy

367 770,00 zł brutto

4 lata

62,92

 

1.    Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

FORNICA Jarosław Pataluch,

ul. Sowińskiego 12/3, 80-143 Gdańsk

 

 

 

Ilość punktów wg kryteriów: - cena - waga 60% -  60 pkt.

Ilość punktów wg kryteriów: -  okres gwarancji na dostarczone wyposażenie 40% - 40 pkt.

RAZEM: 100 pkt.

 

Uzasadnienie:

Oferta firmy  FORNICA Jarosław Pataluch spełnia wszystkie wymagania i warunki stawiane przez Zamawiającego w SIWZ. Oferta jest zgodna ze SIWZ oraz ustawą PZP. Cena oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje zamówienia. Oferta firmy  FORNICA Jarosław Pataluch otrzymała największą liczbę punktów.

 

2.    Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

W postępowaniu odrzucono oferty następujących Wykonawców:

Nr oferty

Wykonawca

Wartość oferty

Okres gwarancji

7.

BRYŁA PLUS Jacek Kociura,

ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań

221 280,69 zł brutto

5 lat

 

Podstawa prawna: art. 89.ust. 1pkt.2 ustawy PZP

Zamawiający w SIWZ (Rozdział V pkt 2 lit. b) wymagał: "zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,  w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu".

Dokument dołączony przez Wykonawcę do oferty został wystawiony w dniu 19.03.2018, czyli stracił ważność przed terminem składania ofert.

3.    Termin, po którego upływie może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego:

- zgodny z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy PZP.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      TRONUS POLSKA Sp. z o.o., ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

2.      FORNICA Jarosław Pataluch, ul. Sowińskiego 12/3, 80-143 Gdańsk

3.      SPIRAL Sp. z o.o., Jasin, ul. Wrzesińska 181, 62-020 Swarzędz

4.      Zakład Wyposażenia Wnętrz Meble Oborniki Sp. z o.o., ul. Staszica 23, 64-600 Oborniki

5.      ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz

6.      LUCJAN Sp. z o.o., ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski

7.      BRYŁA PLUS Jacek Kociura, ul. Poznańska 33a/5, 60-850 Poznań

8.      OFFICE PLUS Wrocław Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa

9.      P.P.H.U. Produkcja Mebli Na Wymiar, Marcin Grzesiak, ul. Św. Wawrzyńca 13, 62-045 Pniewy

10.    a/a

11.    Tablica ogłoszeń UG Obrzycko


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 1407
Data wytworzenia: 12-06-2018, 19:42:18 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 12-06-2018, 19:49:25 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 12-07-2018, 14:08:29 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego