Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ

Data rozpoczęcia przetargu: 03-07-2018
Data zakończenia przetargu: 16-07-2018


Ogłoszenie nr 582433-N-2018 z dnia 2018-07-03 r.

Gmina Obrzycko: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Obrzycko, krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19 , 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (URL): bip.obrzycko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne bip.obrzycko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
bip.obrzycko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.obrzycko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ
Numer referencyjny: PZP.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamówienie obejmuje również dowóz jednego ucznia do szkoły w Poznaniu. 3. Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). 5. Zapewnienie opieki wykwalifikowanego opiekuna i bezpieczeństwa w czasie przewożenia, wsiadania i wysiadania ze środka transportu uczniów z przystanków do i ze szkoły. 6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów do pierwszego przystanku. 7. Zapewnienie minimum trzech środków transportu umożliwiających przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie, zarejestrowanych na: 50 osób - 2 autobusy, 22 osoby - 1 mikrobus. 8. Pojazdy nie powinny być starsze niż: mikrobus - 12 lat, tj. minimum 2006 r. oraz autobus - 16 lat, tj. minimum 2002 r. 9. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność wykorzystania środków transportu codziennie w godzinach: 6:00 - 16:00. 10. Zapewnienie co najmniej 3 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży. 11. Zapewnienie co najmniej 3 pełnoletnich opiekunów spełniających warunki do bycia opiekunem i zapewniający opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania młodzieży (opiekunem nie może być kierowca). 12. Sprawowanie nadzoru i kontroli pracowników, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązanie się do stałej kontroli trzeźwości kierowcy i opiekuna. 13. Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym taboru przeznaczonego do dowozów. 14. Ubezpieczenie przewozów na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez wykonawcę w wysokości co najmniej 50.000,00 zł. 15. Właściwą jakość obsługi, regularność i punktualność kursów oraz czystość pojazdu. 16. Zagwarantowanie, aby autobusy wyjeżdżające z bazy w celu wykonywania niniejszej umowy były sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne, ubezpieczenie, wyposażony w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia, itp. 17. Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z prowadzonej przez Wykonawcę działalności przewozowej. 18. Dysponowanie taborem w ruchu i taborem rezerwowym w celu usunięcia zakłóceń. 19. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności po stronie Wykonawcy tj. awaria autobusu, kolizja drogowa, itp. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia autobusu zastępcze-go w czasie do 30 min. od chwili wystąpienia zakłócenia. 20. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami, normami i normatywami. 21. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. 22. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 23. Wykonawca wykonuje przewozy sam, przy pomocy swoich pracowników lub innych osób i przy użyciu autobusów - posiadających parametry techniczne zgodne ze złożoną ofertą. Podwykonawców może zaangażować wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 24. Zlecenie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60112000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-09-01   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2018-09-01  

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; d. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w powyższym ppkt. a)-c) SIWZ; e. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w powyższym ppkt. a)-c) SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp; f. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (patrz poniższy pkt. 3.). 3. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA! NIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WRAZ Z OFERTĄ!!!
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w Rozdziale IV. pkt. 3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: a. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były świadczone, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. wg wzoru Załącznik nr 3 do SIWZ), b. Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie projektem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według Załącznika nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 11.07.2018 r. do godziny 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ”<. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 ppkt. a)-e), z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ „Wadium - sprawa nr PZP.271.7.2018”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp (powyższy pkt. 3 ppkt. b)-e)) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt. 3 ppkt. b)-e) należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach 730-1500 (do dnia 11.07.2018 r. do godziny 12:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznana za odrzuconą. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin zapłaty faktury 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

 
Ogłoszenie nr 500160717-N-2018 z dnia 10-07-2018 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582433-N-2018
Data: 03/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 11.07.2018 r. do godziny 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ”<. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 ppkt. a)-e), z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ „Wadium - sprawa nr PZP.271.7.2018”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp (powyższy pkt. 3 ppkt. b)-e)) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt. 3 ppkt. b)-e) należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach 730-1500 (do dnia 11.07.2018 r. do godziny 12:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznana za odrzuconą. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium o wartości 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.07.2018 r. do godziny 12:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: BS Wronki O/Obrzycko nr rachunku 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem na przelewie: >Wadium w postępowaniu „DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ”<. 5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 ppkt. a)-e), z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ „Wadium - sprawa nr PZP.271.7.2018”. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na wskazany wyżej numer rachunku bankowego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp (powyższy pkt. 3 ppkt. b)-e)) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 9. Wadium wnoszone w wymienionych formach w pkt. 3 ppkt. b)-e) należy złożyć w oryginale w Urzędzie Gminy Obrzycko w godzinach 730-1500 (do dnia 11.07.2018 r. do godziny 12:00). Prosimy nie dołączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. 10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 11. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy jej akceptowalną formą wadium na wymagany okres związania ofertą wg zasad określonych w niniejszym Rozdziale zostanie uznana za odrzuconą. 12. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 12, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-11, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-13, godzina: 12:00


Obrzycko, 10.07.2018 r.

PZP.271.7.2018

 

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt.

„DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ”

nr ogłoszenia: 582433-N-2018 z dnia 03.07.2018 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

Modyfikacja dotyczy zmiany (przedłużenia) terminu składania ofert oraz terminu ich otwarcia.
W SIWZ jest: 11.07.2018 r., po zmianie winno być: 13.07.2018 r.

Ponadto Zamawiający informuje, że wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 13.07.2018 r. do godziny 12:00.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.

 


Ogłoszenie nr 500162769-N-2018 z dnia 12-07-2018 r.
Obrzycko:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 582433-N-2018
Data: 03/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-07-13, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-07-16, godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamówienie obejmuje również dowóz jednego ucznia do szkoły w Poznaniu. 3. Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 4. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). 5. Zapewnienie opieki wykwalifikowanego opiekuna i bezpieczeństwa w czasie przewożenia, wsiadania i wysiadania ze środka transportu uczniów z przystanków do i ze szkoły. 6. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów do pierwszego przystanku. 7. Zapewnienie minimum trzech środków transportu umożliwiających przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie, zarejestrowanych na: 50 osób - 2 autobusy, 22 osoby - 1 mikrobus. 8. Pojazdy nie powinny być starsze niż: mikrobus - 12 lat, tj. minimum 2006 r. oraz autobus - 16 lat, tj. minimum 2002 r. 9. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność wykorzystania środków transportu codziennie w godzinach: 6:00 - 16:00. 10. Zapewnienie co najmniej 3 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży. 11. Zapewnienie co najmniej 3 pełnoletnich opiekunów spełniających warunki do bycia opiekunem i zapewniający opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania młodzieży (opiekunem nie może być kierowca). 12. Sprawowanie nadzoru i kontroli pracowników, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązanie się do stałej kontroli trzeźwości kierowcy i opiekuna. 13. Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym taboru przeznaczonego do dowozów. 14. Ubezpieczenie przewozów na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez wykonawcę w wysokości co najmniej 50.000,00 zł. 15. Właściwą jakość obsługi, regularność i punktualność kursów oraz czystość pojazdu. 16. Zagwarantowanie, aby autobusy wyjeżdżające z bazy w celu wykonywania niniejszej umowy były sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne, ubezpieczenie, wyposażony w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia, itp. 17. Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z prowadzonej przez Wykonawcę działalności przewozowej. 18. Dysponowanie taborem w ruchu i taborem rezerwowym w celu usunięcia zakłóceń. 19. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności po stronie Wykonawcy tj. awaria autobusu, kolizja drogowa, itp. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia autobusu zastępcze-go w czasie do 30 min. od chwili wystąpienia zakłócenia. 20. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami, normami i normatywami. 21. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. 22. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 23. Wykonawca wykonuje przewozy sam, przy pomocy swoich pracowników lub innych osób i przy użyciu autobusów - posiadających parametry techniczne zgodne ze złożoną ofertą. Podwykonawców może zaangażować wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 24. Zlecenie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). 4. Zapewnienie opieki wykwalifikowanego opiekuna i bezpieczeństwa w czasie przewożenia, wsiadania i wysiadania ze środka transportu uczniów z przystanków do i ze szkoły. 5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów do pierwszego przystanku. 6. Zapewnienie minimum trzech środków transportu umożliwiających przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie, zarejestrowanych na: 50 osób - 2 autobusy, 22 osoby - 1 mikrobus. 7. Pojazdy nie powinny być starsze niż: mikrobus - 12 lat, tj. minimum 2006 r. oraz autobus - 16 lat, tj. minimum 2002 r. 8. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność wykorzystania środków transportu codziennie w godzinach: 6:00 - 16:00. 9. Zapewnienie co najmniej 3 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży. 10. Zapewnienie co najmniej 3 pełnoletnich opiekunów spełniających warunki do bycia opiekunem i zapewniający opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania młodzieży (opiekunem nie może być kierowca). 11. Sprawowanie nadzoru i kontroli pracowników, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązanie się do stałej kontroli trzeźwości kierowcy i opiekuna. 12. Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym taboru przeznaczonego do dowozów. 13. Ubezpieczenie przewozów na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez wykonawcę w wysokości co najmniej 50.000,00 zł. 14. Właściwą jakość obsługi, regularność i punktualność kursów oraz czystość pojazdu. 15. Zagwarantowanie, aby autobusy wyjeżdżające z bazy w celu wykonywania niniejszej umowy były sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne, ubezpieczenie, wyposażony w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia, itp. 16. Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z prowadzonej przez Wykonawcę działalności przewozowej. 17. Dysponowanie taborem w ruchu i taborem rezerwowym w celu usunięcia zakłóceń. 18. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności po stronie Wykonawcy tj. awaria autobusu, kolizja drogowa, itp. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia autobusu zastępcze-go w czasie do 30 min. od chwili wystąpienia zakłócenia. 19. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami, normami i normatywami. 20. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. 21. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 22. Wykonawca wykonuje przewozy sam, przy pomocy swoich pracowników lub innych osób i przy użyciu autobusów - posiadających parametry techniczne zgodne ze złożoną ofertą. Podwykonawców może zaangażować wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 23. Zlecenie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.


Obrzycko, 12.07.2018 r.

PZP.271.7.2018

 

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt.

„DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ”

nr ogłoszenia: 582433-N-2018 z dnia 03.07.2018 r.

 

            Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

Modyfikacja dotyczy wykreślenia z II Rozdziału (Opis przedmiotu zamówienia) punktu nr 2:

„Zamówienie obejmuje również dowóz jednego ucznia do szkoły w Poznaniu.”

W związku z powyższym Zamawiający zmienia (przedłuża) również termin składania ofert oraz termin ich otwarcia.
W SIWZ jest: 13.07.2018 r., po zmianie winno być: 16.07.2018 r.

Ponadto Zamawiający informuje, że wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 16.07.2018 r. do godziny 12:00.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Niniejsze pismo stanowi zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest wiążące dla Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 16.07.2018 r.

PZP.271.7.2018

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia pt.

„DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ”

nr ogłoszenia: 582433-N-2018 z dnia 03.07.2018 r.

 

            Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje,
o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 16.07.2018 r. o godz. 1205.

W wyznaczonym terminie do 16.07.2018 r. do godz. 1200 wpłynęła 1 oferta.

 

Lp.

Wykonawca

Wartość oferty

 

Termin płatności faktury

1.

Zakład Usługowo-Handlowy „DOM JAN” Wiesław Ryżek, ul. Świerkowa 11/1, 64-520 Obrzycko

582 702,24 zł brutto

28 dni

 


Obrzycko, dnia 06 sierpnia 2018 r.

PZP.271.7.2018

 

 

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Gmina Obrzycko realizując art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ” wybrano najkorzystniejszą ofertę. W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz terminem realizacji zamówienia.

 

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

„DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ”

 
 
 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto

Termin płatności faktury [dni]

Punktacja

 

1.

Zakład Usługowo-Handlowy „DOM JAN” Wiesław Ryżek, ul. Świerkowa 11/1, 64-520 Obrzycko

582 702,24 zł

28

100,00

 

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert wybrano:

Z.U.H. DOM-JAN Wiesław Ryżek, ul. Świerkowa 11/1, 64-520 Obrzycko

Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.

Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.

 

 

 

 


 

Otrzymują:

1.     Z.U.H. DOM-JAN Wiesław Ryżek, ul. Świerkowa 11/1, 64-520 Obrzycko

2.     a/a

3.     Tablica ogłoszeń UG Obrzycko


Ogłoszenie nr 500197589-N-2018 z dnia 20-08-2018 r.
Gmina Obrzycko: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582433-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500162769-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Obrzycko, Krajowy numer identyfikacyjny 53864000000, ul. ul. Rynek  19, 64520   Obrzycko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 913 065, e-mail sekretarz@obrzycko.pl, faks 612 913 072.
Adres strony internetowej (url): bip.obrzycko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZP.271.7.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY OBRZYCKO DO SZKÓŁ, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych dzieci może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Przewozy uczniów odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.). 4. Zapewnienie opieki wykwalifikowanego opiekuna i bezpieczeństwa w czasie przewożenia, wsiadania i wysiadania ze środka transportu uczniów z przystanków do i ze szkoły. 5. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu autobusów do pierwszego przystanku. 6. Zapewnienie minimum trzech środków transportu umożliwiających przewóz dzieci i młodzieży w jednym czasie, zarejestrowanych na: 50 osób - 2 autobusy, 22 osoby - 1 mikrobus. 7. Pojazdy nie powinny być starsze niż: mikrobus - 12 lat, tj. minimum 2006 r. oraz autobus - 16 lat, tj. minimum 2002 r. 8. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność wykorzystania środków transportu codziennie w godzinach: 6:00 - 16:00. 9. Zapewnienie co najmniej 3 kierowców posiadających kwalifikacje i uprawnienia do przewozu wskazanymi środkami transportu dzieci i młodzieży. 10. Zapewnienie co najmniej 3 pełnoletnich opiekunów spełniających warunki do bycia opiekunem i zapewniający opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wsiadania, przejazdu i wysiadania młodzieży (opiekunem nie może być kierowca). 11. Sprawowanie nadzoru i kontroli pracowników, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu umowy, a w szczególności zobowiązanie się do stałej kontroli trzeźwości kierowcy i opiekuna. 12. Utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym taboru przeznaczonego do dowozów. 13. Ubezpieczenie przewozów na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez wykonawcę w wysokości co najmniej 50.000,00 zł. 14. Właściwą jakość obsługi, regularność i punktualność kursów oraz czystość pojazdu. 15. Zagwarantowanie, aby autobusy wyjeżdżające z bazy w celu wykonywania niniejszej umowy były sprawne technicznie, posiadające aktualne badania techniczne, ubezpieczenie, wyposażony w nieuszkodzone i niezabrudzone siedzenia, itp. 16. Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za szkody wynikłe z prowadzonej przez Wykonawcę działalności przewozowej. 17. Dysponowanie taborem w ruchu i taborem rezerwowym w celu usunięcia zakłóceń. 18. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności po stronie Wykonawcy tj. awaria autobusu, kolizja drogowa, itp. Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia autobusu zastępcze-go w czasie do 30 min. od chwili wystąpienia zakłócenia. 19. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami, normami i normatywami. 20. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. 21. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 22. Wykonawca wykonuje przewozy sam, przy pomocy swoich pracowników lub innych osób i przy użyciu autobusów - posiadających parametry techniczne zgodne ze złożoną ofertą. Podwykonawców może zaangażować wyłącznie w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego. 23. Zlecenie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były jego własne.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60112000-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 539539.11
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo-Handlowy „DOM JAN” Wiesław Ryżek
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Świerkowa 11/1
Kod pocztowy: 64-520
Miejscowość: Obrzycko
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 582702.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 582702.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 582702.24
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 Wyświetleń strony: 556
Data wytworzenia: 03-07-2018, 17:14:05 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 03-07-2018, 17:21:09 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 12-07-2018, 11:01:37 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego