Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra

Data rozpoczęcia przetargu: 10-10-2018
Data zakończenia przetargu: 19-10-2018


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro prowadzone w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 166/2010 Wójta Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2010 roku z późn. zm.)
 
na wykonanie zamówienia:

„Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra
1.    Zamawiający:
 
Gmina Obrzycko, ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko
Regon: 631258307, NIP 787-199-76-78
Tel. +48 (61)29 13 065, fax +48 (61) 29 13 072
Godziny pracy: pn. 08:00 do 16:00, wt. - pt. 07:30 do 15:30.
 
2.    Przedmiot zamówienia:
  1. utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra.
  2. zakres robót został określony w projekcie budowlanym oraz kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.
3.    Termin realizacji:
w okresie do dnia 30.11.2018 r.
4.    Wymagania od oferentów:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 i nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), co potwierdzą stosownymi oświadczeniami oraz złożeniem wymaganych dokumentów.
Warunkiem ubiegania się o udzielenia zamówienia jest: posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadanie wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwiająca realizację zamówienia.
Sposób oceny spełniania warunków: według oceny: „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. 
Spełnienie warunku posiadania uprawnień oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z SIWZ oraz dokumentu o działalności gospodarczej. Spełnianie warunku wiedzy i doświadczenia oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z SIWZ. Spełnianie warunku potencjału technicznego oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z SIWZ. Spełnianie warunku dysponowania osobami oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z SIWZ. Spełnianie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej oceniane będzie na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru druku z SIWZ.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenia: o spełnianiu wymogów ustawowych, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, o podwykonawcach, o tym, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia; kopia dokumentu o działalności gospodarczej.
5.    Oferta:
Zamawiającynie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie ma możliwości składania oferty wariantowej. Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna, nie będzie ustanowiony dynamiczny system zakupów. Zamawiający nie będzie przeprowadzał dialogu konkurencyjnego. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
6.    Informacje:
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Beata Szymkowiak   fax. +48 (61) 29 13 072    e-mail: b.szymkowiak@obrzycko.pl
                                                                               e-mail: gmina@obrzycko.pl
Udzielanie wyjaśnień dot. treści zapytania ofertowego nastąpi po złożeniu pisemnego zapytania zgodnie z procedurą opisaną w art. 38 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Ogłoszenia dotyczące zapytania ofertowego zamieszczane są w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej BIP Urzędu: www.bip.obrzycko.pl (w zakładce: Zamówienia publiczne).
7.    Wadium:
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.
8.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.    Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od terminu składania ofert.
10. Zawartość ofert:
Kompletna oferta musi zawierać:
 1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1.
 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy „Prawo zamówień publicznych” według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
 3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5,
 6. Wykaz osób według wzoru stanowiącego załącznik nr 6,
 7. Wykaz robót według wzoru stanowiącego załącznik nr 7,
 8. Podpisany wzór umowy i parafowany na każdej stronie według załącznika nr 8.
 9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);
 10. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 11. Wszystkie inne dokumenty wymienione w pkt 10 oraz pkt 11.
 12. Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 13. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy.
Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania, jest karalne.
 
11. Składanie ofert
1)     Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Proponuje się opisać opakowanie oferty wskazując na przedmiot zamówienia i termin otwarcia ofert np.
 
Nazwa i adres Wykonawcy
 
OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA PN.:
„Utwardzenie powierzchni terenu w celu połączenia dróg gminnych w miejscowości Zielonagóra”
UWAGA:
Nie otwierać przed dniem 19.10.2018 r. godz. 1500
2)     Proponuje się wskazać na kopercie (opakowaniu) nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku stwierdzenia złożenia oferty po terminie składania ofert.
3)     Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć do dnia: 19.10.2018 r. do godz. 1500
·         w sekretariacie Urzędu Gminy Obrzycko,ul. Rynek 19, 64-520 Obrzycko,
·         wysłać na adres mailowy: b.szymkowiak@obrzycko.pl,
·         lub wysłać faksem pod nr: (61) 29-13-072.
Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.bip.obrzycko.pl.
12. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty:
a.     Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:
Cena /C/ - waga: 100%,                       sposób oceny: wg minimalizacji
b.     Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena kosztorysowa brutto.
c.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.
d.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
e.     Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego.
W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie składniki osobowe i rzeczowe z podaniem obliczeniowej wartości końcowej oraz stawki roboczogodziny i pracy sprzętu z narzutami.
Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
f.      Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium.
Oferta z ceną najniższą otrzyma maksymalną ilość punktów.
g.     Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, a cena oferty najkorzystniejszej nie przekracza kwoty jaka zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
h.     Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.
i.      Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców listownie i wskaże termin i miejsce podpisywania umowy wybranemu wykonawcy.
13. Zawarcie umowy:
1)     Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
-         zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,
-         zamieszczone na stronach internetowych BIP zamawiającego w internecie (www.bip.obrzycko.pl w zakładce: Zamówienia publiczne).
2)     Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
3)     Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.
4)     Postanowienia umowy zawarto we  wzorze umowy stanowiącym załącznik SIWZ nr 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu jedynie w przypadku zmiany terminu wykonania i inne, które wynikną wskutek okoliczności niezależnych, niemożliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy lub działania siły wyższej.
5)     Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6)     Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
7)     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
14. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Wykonawcy uczestniczącemu w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania, składanego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z przepisami działu VI ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym zamówień, których wartość jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Załączniki:
Załączniki są integralną częścią specyfikacji.
Załączniki do SIWZ:
-         zał. siwz nr 1 - wzór formularza ofertowego
-         zał. siwz nr 2 - oświadczenie /art. 22 ust.1 pkt 1-4/
-         zał. siwz nr 3 - oświadczenie /art. 24 ust. 1/
-         zał. siwz nr 4 - oświadczenie /art. 24 ust. 1 pkt 2/
-         zał. siwz nr 5 - oświadczenie /art. 26 ust. 2d/
-         zał. siwz nr 6 - wykaz osób
-         zał. siwz nr 7 - wykaz robót
-         zał. siwz nr 8 - wzór umowy
-         zał. siwz nr 9 - opis przedmiotu zamówienia


Wyświetleń strony: 347
Data wytworzenia: 10-10-2018, 14:58:35 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 10-10-2018, 15:14:50 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego