Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Obrzycko
Menu góra
Strona startowa Wójt Ogłoszenia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIE w sprawie naboru uzupełniającego kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027 - Ogłoszenia, menu 27, artykuł 148 - BIP - Urząd Gminy Obrzycko”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie naboru uzupełniającego kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027

OGŁOSZENIE

w sprawie naboru uzupełniającego kandydatów na ławników na kadencję 2024 - 2027

Wójt Gminy Obrzycko informuje, że z uwagi na konieczność uzupełnienia stanu ławników orzekających w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu pismem znak: A-0131-2/2023 z dnia 26 stycznia 2024 r. zwrócił się zgodnie z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do:

- Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu: - 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;

Kandydatów na ławników można zgłaszać Radzie Gminy Obrzycko na adres: Urząd Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko  w terminie do 8 marca 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, której wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z późn. zm.) - w związku z nowelizacją ww. rozporządzenia od 5 listopada 2022 r. obowiązuje nowy wzór karty zgłoszenia.

Kartę zgłoszeniową można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Obrzycko lub w Urzędzie Gminy Obrzycko pok. nr 223.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do urzędu po terminie, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Poniżej przypominamy zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Kto może zostać ławnikiem ?

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

  1. Kto nie może zostać ławnikiem?

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

  1. Kto może zgłaszać kandydatów na ławników ?

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie  Gminy:

- prezesi właściwych sądów,

- stowarzyszenia,

- inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

- co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru

  1. Procedura zgłaszania kandydata na ławnika:

 

Kandydatów na ławników można zgłaszać w Urzędzie Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko lub pocztą na w/w adres w terminie do 8 marca 2024 r. (w przypadku zgłoszeń dokonanych za pomocą poczty decyduje data wpływu do urzędu).

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej (wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia  9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – (Dz. U. z 2011 r.,  Nr 121, poz. 693 ze zm.)   do której załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2 - 4 ustawy  Prawo o ustroju sądów powszechnych, tj:

  • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
  • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

(Wyżej wymienione dokumenty (1-4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również:

-  aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również:

-  listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Uwaga:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Wójt Gminy Obrzycko

Irena Rakowska

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja RODO:

Administratorem danych osobowych kandydatów na ławników, przetwarzanych w Urzędzie Gminy Obrzycko jest: Wójt Gminy Obrzycko, Aleja Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko. Kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procedury wyboru ławników do sądów powszechnych. Obowiązek podania danych wynika z przepisów art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 217, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693, z późn. zm.). W razie konieczności uszczegółowienia powyższych informacji można zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dostępnymi w urzędzie, na stronie BIP, www.obrzycko.pl  lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Jackiem Michałowskim: rodo@obrzycko.pl.

DO POBRANIA:

wzór oświadczenia władza rodzicielska.doc

OGŁOSZENIE o naborze uzupełniającym.doc

wzór oświadczenia o nie prowadzeniu postępowaniań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.doc

Wzór - LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH.doc

karta zgłoszenia na ławnika.PDF

Metryka

sporządzono
2024-02-05 przez Joanna Rusinek
udostępniono
2024-02-05 15:11 przez Małecki Łukasz
zmodyfikowano
2024-02-05 15:18 przez Małecki Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
59
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.