Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy


Wójt Gminy Obrzycko, al. Jana Pawła II 1, 64- 520 Obrzycko
Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy.
 
Wymagania niezbędne
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa,
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, prawo podatkowe, procedur administracyjnych, przepisów dotyczących księgowości i rachunkowości znajomość przepisów:,
 • dobra znajomość obsługi komputera i korzystania z Internetu, znajomość oprogramowani biurowych typy Microsoft Office,
Wymagania dodatkowe:
 • wysoka kultura osobista, umiejętność redagowania pism, logiczne myślenie stosowania przepisów prawnych,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 6 lat w jednostkach budżetowych,
 • rzetelność, obowiązkowość i dokładność, umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość i dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność, dyskrecja,
 • wysoki poziom kultury zawodowej i osobistej.
Osoba zatrudniona na wyżej wymienionym stanowisku będzie miała powierzone obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
 • prowadzenia rachunkowości jednostki,
 • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywania wstępnej kontroli – zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • prowadzenia polityki rachunkowości..
Warunki pracy:
 • pełny wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2020 r.
 • miejsce pracy - Obrzycko al. Jana Pawła II 1 – budynek wyposażony w windę,
 • praca przy stanowisku komputerowym i urządzeniach teleinformatycznych, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami Urzędu.
Wskaźnik zatrudnienia:
W styczniu 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Obrzycko, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.
Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o zatrudnienie, wzór w załączniku,
 • list motywacyjny - odręcznie podpisany,
 • kserokopia dyplomu, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzającego okres 6-letniego stażu pracy (zatrudnienie w ramach stosunku pracy),
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o;
  1. nieposzlakowanej opinii,
  2. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  3. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2019.1781 tekst jednolity),
  4. posiadanym obywatelstwie polskim z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
Oferty wraz z dokumentami należy składać:
w zamkniętej kopercie z adnotacją „Nabór na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy " w biurze podawczy Urzędu Gminy w Obrzycku, w poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lutego 2020 r.
Oferty, które wpłyną do Urzędu /liczy się data otrzymania dokumentów przez Urząd/ po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Ofert odrzuconych nie zwracamy.
Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny unieważnienia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Gminy (bip.obrzycko.pl) – w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 932
Data wytworzenia: 06-02-2020, 14:57:02 przez Łukasz Małecki
Opublikowano: 06-02-2020, 15:03:09 przez Łukasz Małecki
Ostatnia modyfikacja: 06-02-2020, 15:03:37 przez Łukasz Małecki

Drukuj | Powiadom znajomego