Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 17-11-2021
Data zakończenia przetargu: 26-11-2021


Obrzycko, 17.11.2021 r.

PZP.271.19.2021

 

Zawiadomienie o zamieszczeniu

Specyfikacji warunków zamówienia

w związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu

w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Obrzycko”.

Niniejszym informuję, że w dniu 17.11.2021 r. zostało przesłane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Obrzycko”.

Identyfikator postępowania w miniPortalu: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/048b20ec-87c5-4af9-9e66-46f3b69c39bb

W związku z powyższym na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl załączona została Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 


 

Obrzycko, 24.11.2021 r.

PZP.271.13.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Obrzycko”, nr sprawy PZP.271.19.2021

Gmina Obrzycko działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Proponujemy przyjęcie wzoru umowy Wykonawcy bądź wprowadzenie zapisu do SIWZ zapisu o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza zastosowanie standardowego wzoru umowy stosowanego przez Wykonawcę pod warunkiem, że zawiera ona postanowienia określone przez Zamawiającego w istotnych postanowieniach umowy.

Zamawiający nie załączył Załącznika nr 6 – Wzór umowy, pomimo iż jest wskazany w SWZ.

Zamawiający wprowadza powyższy zapis do SWZ oraz udostępnia zał. nr 6.

Pytanie 2:

Prosimy o informację, czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie umów elektroniczne za pomocą podpisu elektronicznego opatrznego ważnym certyfikatem kwalifikowanym lub czy możliwe jest podpisanie umowy drogą korespondencyjną?

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 26.11.2021 r.

PZP.271.19.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Obrzycko”, nr sprawy PZP.271.19.2021

 

Zamawiający - Gmina Obrzycko zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), przedstawia informacje z otwarcia ofert na wykonanie zamówienia pn.: „„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Obrzycko””, nr sprawy PZP.271.19.2021.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.11.2021 r. o godz. 1230.

W wyznaczonym terminie do 26.11.2021 r. do godz. 1200 poprzez ePUAP wpłynęła 1 oferta.

 

Lp.

Wykonawca

Wartość oferty brutto

Termin płatności FV

1.

ENEA S.A., UL. GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ

528 743,42 zł

30 dni

 


Obrzycko, 15.12.2021 r.

PZP.271.19.2021

 Strony w/g rozdzielnika

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Obrzycko realizując art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Obrzycko”, (ogłoszenie nr 2021/BZP 00272916/01 z dnia 2021-11-17) wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz czasem zapłaty za FV.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26.11.2021 r. o godz. 1230.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Wykonawca

Wartość oferty brutto

Termin płatności FV

Punktacja

SUMA PUNKTÓW

I

II

1.

ENEA S.A.,                               UL. GÓRECKA 1,                    60-201 POZNAŃ

528 743,42 zł

30 dni

60,00

40,00

100,00

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny wybrano ofertę:

ENEA S.A., UL. GÓRECKA 1, 60-201 POZNAŃ

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona jest najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania w niej zawarte. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiotowym przetargu nastąpi zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dział IX "Środki ochrony prawnej".Wyświetleń strony: 109
Data wytworzenia: 17-11-2021, 15:12:17 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 17-11-2021, 15:18:01 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 24-11-2021, 15:09:24 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego