Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

Budowa drogi gminnej z płyt betonowych w układzie pasowym w miejscowości Gaj Mały

Data rozpoczęcia przetargu: 18-11-2021
Data zakończenia przetargu: 03-12-2021


Obrzycko, 18.11.2021 r.

PZP.271.20.2021

 

Zawiadomienie o zamieszczeniu

Specyfikacji warunków zamówienia

w związku z opublikowaniem ogłoszenia o zamówieniu

w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na „Przebudowa drogi gminnej z płyt betonowych w układzie pasowym w miejscowości Gaj Mały”.

Niniejszym informuję, że w dniu 18.11.2021 r. zostało przesłane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu na „Przebudowa drogi gminnej z płyt betonowych w układzie pasowym w miejscowości Gaj Mały”.

Identyfikator postępowania w miniPortalu: miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77c759e2-5adc-447b-8fd8-0e0eca769053

W związku z powyższym na stronie internetowej https://miniportal.uzp.gov.pl załączona została Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 


 

 

Obrzycko, 01.12.2021 r.

PZP.271.20.2021

 

ZMIANA DO SWZ nr 1 – DOT. ZMIANY NAZWY ZAMÓWIENIA ORAZ ZMIANY TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Przebudowa drogi gminnej z płyt betonowych w układzie pasowym w miejscowości Gaj Mały”, nr sprawy PZP.271.20.2021

 

Gmina Obrzycko działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dokonuje zmiany w treści SWZ, dot. zmiany NAZWY ZAMÓWIENIA.

PO ZMIANIE NAZWA ZAMÓWIENIA OTRZYMUJE BRZMIENIE:

„Budowa drogi gminnej z płyt betonowych w układzie pasowym w miejscowości Gaj Mały”.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 06.12.2021 r. do godz. 09:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2021 r. do godz. 09:30Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, 06.12.2021 r.

PZP.271.20.2021

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Budowa drogi gminnej z płyt betonowych w układzie pasowym w miejscowości Gaj Mały”, nr sprawy PZP.271.20.2021

 

Zamawiający - Gmina Obrzycko zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), przedstawia informacje z otwarcia ofert na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa drogi gminnej z płyt betonowych w układzie pasowym w miejscowości Gaj Mały”, nr sprawy PZP.271.20.2021.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.12.2021 r. o godz. 9:30.

W wyznaczonym terminie do 06.12.2021 r. do godz. 9:00 poprzez ePUAP wpłynęły 3 oferty.

 

Lp.

Wykonawca

Wartość oferty brutto

Okres gwarancji i rękojmi

1.

N CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. K., Pierwoszewo 10 , 64-510 Wronki

299 471,30 zł

60 miesięcy

2.

HERZOG BAUFIRMA, STANISZEWSKA JADWIGA, SĄTOPY, UL.POLNA 7, 64-300 NOWY TOMYŚL

309 607,76 zł

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane, ARTBUD, Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dąbrowskiego 138/3, 60-577 Poznań

376 802,62 zł

-


 

Obrzycko, 21.12.2021 r.

PZP.271.20.2021

 

 Strony w/g rozdzielnika

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Obrzycko realizując art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia, iż w przetargu na wykonanie zamówienia pn.: „Budowa drogi gminnej z płyt betonowych w układzie pasowym w miejscowości Gaj Mały”, (ogłoszenie nr 2021/BZP 00274859/01 z dnia 2021-11-18) wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny oraz okresem gwarancji i rękojmi.

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 06.12.2021 r. o godz. 930.

Wykaz i porównanie złożonych ofert:

Lp.

Wykonawca

Wartość oferty brutto

Termin płatności FV

Punktacja

SUMA PUNKTÓW

I

II

1.

N CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. K., Pierwoszewo 10 64-510 Wronki

299 471,30 zł

60 miesięcy

60,00

40,00

100,00

2.

HERZOG BAUFIRMA, STANISZEWSKA JADWIGA, SĄTOPY, UL.POLNA 7,     64-300 NOWY TOMYŚL

309 607,76 zł

60 miesięcy

58,04

40,00

98,04

3.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane, ARTBUD, Sp. z o. o. Sp. k., ul. Dąbrowskiego 138/3, 60-577 Poznań

376 802,62 zł

-

47,69

0,00

47,69

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny wybrano ofertę:

N CONSTRUCTION Sp. z o.o. Sp. K., Pierwoszewo 10 64-510 Wronki

Uzasadnienie wyboru: Oferta złożona jest najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz spełnia wszystkie wymagania w niej zawarte. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiotowym przetargu nastąpi zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

 

Środki ochrony prawnej: Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - dział IX "Środki ochrony prawnej".Wyświetleń strony: 206
Data wytworzenia: 18-11-2021, 14:08:01 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 18-11-2021, 14:37:03 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 01-12-2021, 14:56:53 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego