Urząd Gminy Obrzycko

biuletyn informacji publicznej

64-520 Obrzycko, Aleja Jana Pawła II nr 1

www.bip.gov.pl
A A A Wielkość tekstu

ZAPYTANIE OFERTOWE: Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko

Data rozpoczęcia przetargu: 21-12-2015
Data zakończenia przetargu: 29-12-2015


Obrzycko, dnia 21 grudnia 2015 r.

PZP. 271.12.2015

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko”

 

Zamawiający:

Gmina Obrzycko, Urząd Gminy w Obrzycku

ul. Rynek 19,  64-520 Obrzycko

Regon: 631258307,  NIP 787-199-76-78

Tel. (61) 29-13-065, Fax. (61) 29-13-072

Godziny pracy: poniedziałek od 800 do 1600, od wtorku do piątku: od 730 do 1530.

 

Przedmiot zamówienia:

 

  1. Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko, w tym:

a.     usuwanie awarii urządzeń służących do ujmowania wody pitnej, przepompowni ścieków i oczyszczalniach ścieków,

b.     usuwanie awarii sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej,

  1. Parametry:

a.     sieci wodociągowej: PCVØ 200,160, 110, 90,

b.     przyłącza wodociągowe PEØ  63, Ø40, Ø32, Ø25, stalowe-ocynk o przekroju 1 ½ ‘, 1’.

c.     kanalizacja sanitarna PCV Ø250, Ø200, Ø160

d.     oczyszczalnie ścieków typu mechaniczno-biologiczne - szt. 6,

e.     przepompownia ścieków - 46 szt.

f.      przydomowe oczyszczalnie - 2 szt

g.     studnie głębinowe - 5 szt. pompy - 5 szt.

h.     hydrofornie - szt. 3.

  1. Zakres robót i podstawowe obowiązki wykonawcy:

a.     bieżące usuwanie awarii sieci wodociągowych a w szczególności pęknięć przewodów rozdzielczych i przyłączy, usuwanie nieszczelności zaworów, wymiana nawiertek i pozostałej armatury wraz  z hydrantami,

b.     naprawa i wymiana pomp głębinowych i zestawów pomp hydroforowych,

c.     usuwanie zatorów i naprawa uszkodzonych studzienek sieci kanalizacyjnej, czyszczenie przepompowni ścieków, czyszczenie komór w oczyszczalni ścieków,

d.     naprawa i wymiana urządzeń oraz pomp w oczyszczalniach ścieków i przepompowni ścieków,

e.     realizacja indywidualnych zleceń zamawiającego z zakresu spraw związanych z modernizacją i eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i użytkowania komunalnej kanalizacji sanitarnej.

  1. W przypadku wystąpienia awarii w drodze wojewódzkiej lub powiatowej Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zajęcia pasa drogowego do właściciela drogi oraz dokonanie odbioru prac prowadzących do przywrócenia do stanu pierwotnego pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Zamawiający na podstawie faktury wystawionej przez Zarządcę drogi.

 

Sposób obliczenia ceny ofertowej:

 

1.     Cenę ofertową, obejmującą całość przedmiotu zamówienia na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena kosztorysowa brutto.

2.     Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego w następujący sposób:

 

C = cena

Cena pracy sprzętu - 40 %

C1 = C najniższej oferty ÷ C badanej oferty x 40 pkt

Cena roboczogodziny - 50%

C2 = C najniższej oferty ÷ C badanej oferty x 50 pkt

Narzut od kosztu zakupu materiału - 10% (narzut od 1-10% - 10 pkt, od 11-15% - 5 pkt, od 16-20% - 3 pkt, powyżej 20% - 0%)

C3 = ilość uzyskanych punktów

C = C1+C2+C3

 

Pod pojęciem pracy sprzętu należy rozumieć pracę koparko-ładowarki, dźwigu lub równoważnego sprzętu ciężkiego.

Cena roboczogodziny musi uwzględniać wykorzystanie pozostałego sprzętu, narzędzi lub maszyn ręcznych oraz pracę ludzi.

Wszystkie materiały niezbędne do usuwania awarii wod-kan dostarczy Wykonawca. Materiały powinny być zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub w przypadku ich braku posiadać polskie lub europejskie aprobaty techniczne.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie składniki osobowe i rzeczowe z podaniem obliczeniowej wartości końcowej oraz stawki roboczogodziny i pracy sprzętu z narzutami.

Cena oferty, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

3.     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia.

4.     Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

Kryteria oceny ofert: cena - 100 %

 

Wymogi dotyczące złożenia oferty:

 

Wykonawca przedkłada:

  1. Formularz ofertowy (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego ogłoszenia).
  2. Warunki i sposób realizacji zamówienia został opisany we wzorze umowy (załącznik nr 7 niniejszego ogłoszenia).
  3. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.
  4. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 grudnia 2015 r. do godziny 15:30 w formie pisemnej lub faksem (61) 29-13-072.

 

Osoba do kontaktu: Beata Szymkowiak, fax. (61) 29 13 072, e-mail: b.szymkowiak@obrzycko.pl

 Rozstrzygnięcie przetargu:


Obrzycko, dnia 30.12.2015 r.

PZP.271.12.2015

  Strony w/g rozdzielnika


Gmina Obrzycko zawiadamia, iż w przetargu Usuwanie awarii urządzeń i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko”  wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo „PEK-MEL” Witold Czapla, Krzysztof Cichorek Spółka jawna, ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki.

 

W przetargu uczestniczyli:

  1. Przedsiębiorstwo „PEK-MEL” Witold Czapla, Krzysztof Cichorek Spółka jawna, ul. Armii Poznań 27, 64-600 Oborniki
  2. DANKAR Usługi budowlane, WOD-KAN. i C.O. KOSZTORYSOWANIE Danuta Pyssa, Nienawiszcz 23, 64-610 Rogoźno

 

 

Zestawienie ofert i punktacja po przeliczeniu ceny kosztorysowej:

 

 

DANKAR

PEK-MEL

 

Cena pracy sprzętu

78,54 zł netto + 23% VAT

75,00 zł netto + 23% VAT

 

Cena brutto pracy sprzętu

96,60 zł

92,25 zł

 

Cena roboczogodziny

15,71 zł netto + 23% VAT

15,60 zł netto + 23% VAT

 

Cena brutto roboczogodziny

19,32 zł

19,19 zł

 

Narzut od kosztu zakupu materiału

0%

0%

 

Punkty otrzymane po przeliczeniu ceny kosztorysowej

97,86

100,00

 
 

 

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.


Dodane pliki:


Wyświetleń strony: 2782
Data wytworzenia: 21-12-2015, 13:29:24 przez Beata Szymkowiak
Opublikowano: 21-12-2015, 13:46:28 przez Beata Szymkowiak
Ostatnia modyfikacja: 21-12-2015, 13:46:48 przez Beata Szymkowiak

Drukuj | Powiadom znajomego